is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 8, 31-08-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzien van apotheken voor alle andere waren dan genees- en heelmiddelen en chirurgische instrumenten. Onverminderd de bepalingen op het venten, opgenomen in de verordening op de Straatpólitie en behoudens hetgeen in die verordening is bepaald betrekkelijk het venten van boeken, couranten, losse bladen, prenten, tijdschriften of andere gedrukte of geschreven stukken, is het venten op den openbaren weg verboden op de uren, waarop het verboden is winkels voor het publiek geopend te hebben.

B. en W. zijn bevoegd bij openbare kennisgeving een al dan niet voorwaardelijke ontheffing te verleenen van de verbodsbepalingen der verordening op de wijze, zooals deze aangelegenheid ook voor Helmond (zie aldaar) is geregeld,

Deze verordening treedt 1 September 1912 in werking en zal vóór 1 Jauuari 1914 worden herzien.

— Rotterdam (T). Naar aanleiding van de bij den Raad dezer gemeente ingekomen adressen en voorstellen inzake wettelijke vervroegde winkelsluiting, alsmede van wat tot dusver in openbare vergadering van dat college over deze zaak gesproken was, is door de Kamer van Arbeid voor de Tabaksindustrie te Rotterdam d.d. 20 Augustus j.1. een adres aan den Raad gezonden. Daarin wordt verzocht over te gaan tot het instellen van een enquête, om te kunnen nagaan of een verordening als de bedoelde door de betrokkenen zelf gewenscht wordt. Daartoe zag de Kamer gaarne een enquête-commissie samengesteld, waarin naast autoriteiten en ambtenaren, ook winkeliers en winkelpersoneel konden zitting nemen.

— Wormerveer. Door den Raad dezer gemeente werd in zijne vergadering van 23 Juli 1912 vastgesteld eene verordening op de winkelsluiting, bijna gelijkluidend aan die der gemeente Amsterdam (zie afl. 9, 1911, blz. 598). Behalve in de gevallen, in de Amsterdamsche verordening genoemd, is het verboden vóór 5 uur 's morgens en na 11 uur 's avonds een winkel voor het publiek geopend te hebben op den dag voorafgaande aan den eersten Kerstdag. In tegenstelling met Amsterdam, mogen de winkels van 17 tot en met 24 December niet vóór 's morgens 5 uur en na 's avonds 9 uur geopend zijn; zij mogen echter open blijven gedurende de kermis tot het uur van sluiting der herbergen, tapperijen, enz. Voorts zijn, in tegenstelling met Amsterdam, de bepalingen der verordening niet van toepassing op de drogisterijen (waarvoor echter, evenals voor de apotheken, het verbod geldt, alle andere waren dan genees- en heelmiddelen en chirurgische instrumenten, welke uit die inrichtingen worden medegenomen, te verkoopen of af te leveren op de uren, waarop het verboden is, winkels voor het publiek geopend te hebben), doch wel op winkels in stations en is, ten slotte, een bepaling opgenomen, houdende verbod om op de uren, waarop het verboden is winkels voor het publiek geopend te hebben, waren, welke uit die inrichting worden medegenomen, te verkoopen of af te leveren aan buiten den winkel aanwezig zijnd publiek.