is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 8, 31-08-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORGANISATIES. (Organisations.)

Ledental. (Nombre. des membres.)

1910. 1911.

1911.

Inkomsten. Uitgaven. Vermogen. (Revenus.) (Dépenses.) (Capital.)

M. M. M.

Sociaal-democratische vakbonden. 2 017 298 2 320 986 72 086 957 60 025 080 62 105 821

Liberale vakbonden 120 571 107 743 2 623 215 2 304 288 1 689 542

Christelijke vakbonden .... 295 129 340957 6 243 642 5 299 781 7 082 942 Onafhankelijke en plaatselijke ver-

eenigingen • . 253 020 272 517 — — —

Totaal . . . 2 688 018 3 042 203 80 953 814 67 629 J 49 70 878 305

Het totaal aantal leden van alle organisaties steeg dus met 354 185.

Omtrent de verschillende groepen van vakbonden worden de volgende bijzonderheden medegedeeld.

Sociaal-democratische vakorganisaties. Het aantal vrouwelijke leden der „Centralverbande" steeg van 161512 in 1910 tot 191 332 in 1911.

De metaalbewerkersbond telde 494 177 leden, de bouwvakarbeidersbond 290 136, de fabrieksarbeidersbond 182 902, de transportarbeidersbond 181 570, de houtbewerkersbond 176 838, de textielarbeidersbond 126 547 en de mijnarbeidersbond 120 975 leden. Voorts waren er 2 bonden met tusschen 50000 en 100 000 en 22 met tusschen 10 000 en 50 000 leden.

De inkomsten der Centralverbande stegen van 64372190 M. in 1910 tot 72086957 M. in 1911, de uitgaven van 57 926 566 M. in 1910 tot 60 025 080 in 1911; het kapitaal steeg van 52 575 505 M. tot 62 105 821 M. De stakingskosten, welke in 1910 19 603 605 M. beliepen, daalden in 1911 tot 17 303 328 M. De uitgaven voor ondersteuning van werkloozen stegen van 6 075 522 M. tot 6 340 544 M.- en de ziekengelden van 9028 693 M. tot 10 266 730 M. Voorts werd in 1911 421 485 M. uitgegeven voor rechtsbijstand, 895 519 M. voor ondersteuning van gestraften, 1 028 431 , M. voor reisgeld, 538 436 M. voor ondersteuning van invaliden, 1 882 869 M. als tegemoetkoming in verhuiskosten, voor hulp in nood en bij sterfgeval en 2 446 468 M. voor'het bondsorgaan. De arbeidsbemiddeling kostte aan deze organisaties 99998 M., voor propaganda werd 2 448 267 M. uitgegeven, voor bibliotheken 273 105 M., voor cursussen 65 151 M. De administratiekosten, de salarissen der beambten inbegrepen, beliepen 1 812 186 M.

De Hirsch-Dunckersche (liberale) vakvereenigingen keerden 200637 M. uit aan werkloozen, 739 483 M. aan zieken, 116 348 M. bij overlijden en 332 584 M. bij stakingen en uitsluitingen en aan gestraften; 173828 M. werd uitgegeven voor propaganda en reisgeld, 126 555 M. voor organen en 379 746 M. als administratiekosten, de salarissen der beambten inbegrepen.

De Christelijke vakvereenigingen besteedden voor haar organen 496 752 M., voor propaganda 652 554 M., voor ondersteuning van stakers en gestraften 1 199 598 M., voor reisgeld en werkloozensteun 185 271 M., voor ziekengeld 704 319 M., en voor ondersteuning bij sterfgeval 211 439 M., terwijl de administratiekosten, met inbegrip van salarissen, 392 854 M. bedroegen.

De patroonsorganisaties op 1 Januari 1912. ')

(Les syndicats patronaux au Ier janvier 1912.)

De tabel op de volgende bladzijde geeft een overzicht van den stand der patroonsorganisatie op 1 Januari 1912.

>) Reichs-Arbeitsblatt van Juli 1912. Zie voor 1911 afl. 9, 1911, bladz. 610.