is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 9, 30-09-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's-Gravenhage en bij den groothandel in groenten te Rotterdam (hier vonden vele werkloozen echter werk als bootwerker).

Alfen (Vg), Amsterdam (Kh), Delft (Tg), 's-Gravenhage (Wg), Leiden (Wg), Rotterdam (Hcv en Kh).

Lompensorteerders. Druk te Rotterdam (meer overwerk) en Arnhem, normaal te 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (C), 's-Hertogenbosch (B), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C).

XXI. Verkeerswezen.

(Communication.)

Spoorwegwerkplaatsen. Te Blerick en Tilburg normaal, te Haarlem eenige verlevendiging. Meer aanbod dan vraag. Te Tilburg zijn in den laatsten tijd eenige werklieden aangenomen, o. a. wagenmakers en draaiers. G. w.

Blerick (V), Haarlem (Mh), Tilburg (V).

Scheepvaart. Binnenscheepvaart. Normaal. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Zee-scheepvaart en Rijnvaart. De zeevaart blijft vergeleken met verleden jaar nog steeds toenemen. In totaal kwamen binnen 879 schepen, metende te zamen 1 109 139 netto registertonnen, tegen 858 schepen, metende 1 061 260 tonnen, in Augustus 1911.

Bij de Rijnvaart was, hetgeen zelden gebeurt, de scheepsruimte zeer schaarsch, zoodat de vrachtprijzen meer loonend — ofschoon nog niet hoog — waren.

Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Rotterdam (Hcv).

Laden en lossen van schepen en spoorwegwagons. Voor de vaste dokwerkers geregeld werk, voor de losse dokwerkers drukte (aanvoer van steenkolen; velen vonden ook werk bij het leggen van een electrische geleiding naar Middelburg). Hoewel in veel geringer mate dan gewoonlijk, zagen toch ook deze maand werklieden te vergeefs naar werk uit.

Vlissingen (M).

Stalhouderij. Slapte in verband met het weer. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Vrachtrijderij. Normaal. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Arbeidsbeurzen.

(Offices de placement.)

Een overzicht van het aantal aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen voor elke beurs afzonderlijk, zoomede een overzicht van de aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij alle beurzen te zamen, gesplitst naar de voornaamste beroepsgroepen, wordt aangetroffen in de staten 1 en II, voorkomende op bladz. 580 en 581.

Uit staat I, welke een beknopte samenvatting en vergelijking geeft van Augustus 1912 met de maanden Juli 1912 en Augustus 1911, blijkt dat het aantal aanbiedingen van werkzoekenden en aanvragen door werkgevers, in vergelijking met de vorige maand, onderscheidenlijk met 228 gestegen en met 995 gedaald is. Deze stijging en daling zoude echter resp. 8 en 1 151 bedragen indien de cijfers voor de gemeentelijke arbeidsbeurs te Hilversum — thans voor het eerst in dezen jaargang opgenomen — niet in de totaalcijfers waren begrepen.')

Een stijging van het aantal aanbiedingen van werkzoekenden valt bij 11 beurzen waar te nemen; bij de beurs te Arnhem bedroeg deze stijging 82, te Delft 9, te Enschede 44, te 's-Gravenhage (gem.) 163, te Leeuwarden 26, te Maastricht 6, te Roermond 27, te Schiedam 62, te Utrecht 38, te Venlo 9 en te Zwolle 24. Een daling had plaats bij de volgende beurzen: Amsterdam 136, Deventer 19, Dordrecht 11, Gouda 3, 's-Gravenhage (St. Vincentius-Vereeniging) 44, Groningen 65, Haarlem 58, Heerlen 12, 's-Hertogenbosch 18, Leiden 1, Nijmegen 14 en Rotterdam 101.

*) De met ingang van 1 Augustus 1912 na hare reorganisatie heropende arbeidsbeurs te Hilversum werkte reeds eerder van 1 September 1906—31 December 1910, doch werd met ingang van 1 Januari 1911 opgeheven (zie afl. 11, 1910, bladz. 837).