is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 9, 30-09-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overige mededeelingen van sociaaI=econoinischen aard.

(Autres renseignements d'un caractère social-économique.)

Maandelijksche mededeelingen.

(Communications mensuelles.)

Bevolking. Hieronder volgen de voorloopige opgaven betreffende de geboorten, huwelijken en sterfte over de maand Augustus 1912; ter vergelijking zijn tevens opgenomen de cijfers voor de overeenkomstige maand van 1911.

Aug. 1912. Aug. 1911.

Aantal lovend aangegevenen op 1000 inwoners. . . 28,31 26,94

„ levenloos „ „ 1 000 geborenen . . 34,76 36,56

„ huwelijken op 1000 inwoners 8,53 7,61

„ overledenen „ 1 000 „ 10,68 18,54

„ „ ben. 1 jaar op 1 000 levend aangeg. 101,31 317,52

Uit deze cijfers blijkt, dat in de verhouding tusschen het aantal levend aangegevenen en het bevolkingscijfer in de maand Augustus 1912 bij vergelijking met de overeenkomstige maand van het vorige jaar eene vermeerdering valt waar te nemen. Ten aanzien van de verhouding tusschen het aantal levenloos aangegevenen en het aantal geborenen valt in Augustus 1912 eene vermindering te constateeren. De verhoudingscijfers van de huwelijken vertoonden in Augustus 1912 eene stijging, vergeleken met dezelfde maand van het vorige jaar. Het relatieve sterftecijfer en het percentage betreffende het aantal overledenen beneden 1 jaar. op 1 000 levend aangegevenen waren in Augustus j.1. gunstiger dan in d'ezelfde maand van 1911.

Bouw- en Woningtoezicht. Onder de tabellen (zie bladz. CXXX1) zijn opgenomen de opgaven van het Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, Haarlem, Leiden en Utrecht betreffende bouwen, verbouwen, sloopen en aangaande onbewoonbaarverklaringen over de maand Augustus 1912.

Met betrekking tot de (niet onder de tabellen opgenomen) opgaven voor de gemeente Rotterdam kan worden medegedeeld, dat het aantal voltooide nieuwe bouwwerken (welke echter voor een tijdvak van gemiddeld drie maanden nog afgewerkt worden door timmerlieden, stukadoors, ververs, behangers en stoffeerders) op den lsten September 1912 1 010 (1 640 woningen) bedroeg; het aantal in uitvoering zijnde bouwwerken beliep 696 (1 244 woningen) en het aantal in behandeling, doch niet in uitvoering zijnde nieuwe bouwwerken 316 (552 woningen). Onder deze opgaven zijn de werken, door en vanwege de gemeente uitgevoerd, niet begrepen. Het aantal goede gebouwen, welke gesloopt werden of door verbouwing van bestemming veranderden, bedroeg in de maand Augustus 1912 35 (88 woningen) en het aantal slechte woningen, die officieel en min of meer officieus onbewoonbaar verklaard werden 3.

Controle Havenarbeid. Amsterdam. — Augustus 1912. De controle legde aan 91 schepen (2 Deensche, 10 Duitsche, 27 Engelsche, 1 Italiaansche, 37 Nederlandsche, 6 Noorsche, 1 Oostenrijksch, 3 Russische en 4 Zweedsche) 93 bezoeken af; op 31 schepen moesten één of meer, te zamen 60, aanmerkingen worden gemaakt. 51 van deze aanmerkingen betroffen alleen het schip, de overige het werkgeversmateriaal of de wijze van werken. De aanmerkingen, welke alleen betrekking hadden op het schip, betroffen 27 schepen, de overige 6 schepen.

Op 11 Nederlandsche schepen, welke bezocht werden, zijn aanmerkingen, het schip betreffende, gemaakt. Voor de schepen van vreemde nationaliteit zijn deze cijfers als volgt: Deensche 1, Duitsche 2, Engelsche 5, Italiaansche 1, Noorsche 2, Oostenrijksche 1, Russische 1 en Zweedsche 3.

Naar aanleiding van de in Augustus gemaakte aanmerkingen had in 50 gevallen direct of gedurende het verblijf in de haven voorziening plaats; van de vroeger gemaakte konden 14 worden gecontroleerd, waarvan in alle gevallen de gewenschte verbetering was aangebracht. Het aantal werklieden, tijdens de controle aan boord bevonden, bedroeg 3 571.

95 ongevallen kwamen ter kennis van de controleurs.

Zaandam, Velsen en Westzaan. — Augustus 1912. De controle legde aan 25 schepen (3 Deensche, 6 Duitsche, 1 Engelsch, 6 Nederlandsche, 1 Noorsch,