is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 9, 30-09-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 uur tot Maandagmorgen (bij Israelietische werkgevers van Vrijdag bij het begin van den Sabbath tot Zondagmorgen);

2o. wanneer werkzaamheden in dezen tijd noodig geacht worden — b.v. bij noodzakelijke leveranties — den gezellen daarvoor 40 ets. per uur te betalen.

De Bond voert tevens in den laatsten tijd een actie ter verkrijging van een tienurigen arbeidsdag, vier vacantie-dagen per jaar en een wekelijkschen rustdag.

— Arnhem (Vg). Door de organisatie der werklieden in de bierbrouwerij is een beweging begonnen tot het verkrijgen van loonsverhooging.

— Delft (B). Bij de industrie van gebrand glas had het geheele personeel een week vacantie met behoud van loon.

— Dordrecht (Vg). In een azijnfabriek kreeg het personeel loonsverhooging en twee verlofdagen met behoud van loon.

— Haarlem (Vg). Aan een enkele brood- en beschuitfabriek werd de 10-urige arbeidsdag ingevoerd.

— Leeuwarden (K). Op een sigarenfabriek werd het maakloon met 2'/2 ets. per 100 sigaren verhoogd.

— Nijmegen (Vg). Op een parapluienfabriek heeft het geheele personeel een week vacantie gehad met behoud van loon.

Met 1 Augustus 1912 is op een coöperatieve bakkerij een nieuwe

dienstregeling ingevoerd, volgens welke in plaats van door de dag- en de nachtploeg resp. 72 en 78 uur per week door beide ploegen 62 uur per week gewerkt wordt. Bovendien werden drie vrije dagen per jaar met behoud van loon ingevoerd.

Banken van leening. Delft. Door den Raad dezer gemeente is in zijne vergadering van 12 Juni 1912 vastgesteld eene „verordening op de particuliere banken van leening, als bedoeld in art. 37 der Pandhuiswet 1910 (Stbl. no. 321)".

— 's-Hertogenbosch. Door den Raad dezer gemeente is in zijne vergadering van 25 Juli 1912 vastgesteld eene „verordening op de particuliere banken van leening te 's-Hertogenbosch" ingevolge art. 37 der Pandhuiswet 1910 (Stbl. no. 321).

Vuilverbranding. Enschede. Door den Raad dezer gemeente werd in zijne vergadering van 20 Augustus 1912 in beginsel besloten tot verbranding van het huisvuil.

6