is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 10, 30-10-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedroeg 114 (179 in Juli 1912). Hiervan stonden 94 ten name van arbeiders, werkzaam in de nijverheid (63 in Noord-Holland, 23 in Zuid-Holland, 5 in Gelderland en 3 in Utrecht) en 20 ten name van arbeiders, werkzaam in den handel (16 in Noord-Holland en 4 in Zuid-Holland).

Scheepvaartverkeer. Nieuwe Rotterdamsche Waterweg.— September 1912. Ingeklaard werden 922 schepen (visschersvaartuigen niet medegerekend), metende 3070 410 M3., tegen 893 schepen, metende 2 977 354 M3., in September 1911. In September 1912 derhalve 29 schepen en 93 056 M3. meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Uitgeklaard werden 928 schepen, metende 3124 257 M3., tegen 958 schepen met 3 161003 M3. inhoud in September 1911. In September 1912 derhalve 30 schepen en 36 746 M3. minder dan in September 1911.

Zeeschepen te Amsterdam. — September 1912. Ingeklaard werden 209 zeeschepen, metende 972 395 M3., tegen 201 schepen met een inhoud van 859 532 M3. in September 1911. In eerstgenoemde maand derhalve 8 schepen en 112 863 M3. meer dan in laatstgenoemde.

Uitgeklaard werden 209 schepen, metende 977 540 M3., tegen 208 schepen, metende 895 515 M3., in September 1911. In September 1912 derhalve 1 schip en 82 025 M3. meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Spoorwegen. ') Mei 1912. Door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij werden in totaal 993 035 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, beliep 560 552. In verkeer met vreemde spoorwegen werden 122907 plaatsbewijzen enkele reis uitgegeven, terwijl het aantal verstrekte retourbiljetten 12 809 bedroeg. Het aantal afgegeven abonnementskaarten voor werklieden beliep 12 696. In het geheel werden 398 073 tonnen goederen vervoerd, waarvan 166 719 tonnen steenkolen, briketten en cokes.

Door de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij werden in totaal 10 352 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, bedroeg 2 247. Het vervoer van reizigers, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis naar het buitenland, bedroeg 3 041 en dat van reizigers, voorzien van retourbiljetten, 249. Het aantal afgegeven weekkaarten voor werklieden bedroeg 121. Door deze maatschappij werden in totaal 48 398 tonnen goederen vervoerd, waarvan 11 059 tonnen steenkolen.

Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, de Ned. Centraal Spoorweg-Maatschappij en de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij bedroegen de totale ontvangsten over Mei 1912 resp. f 3 165 158,615, f 2 485 515,163, f 226 593,11 en f 97 918,37. De ontvangst per dagkilometer sedert 1 Januari bedroeg resp. f54,31, f 50,63, f 47,91 en f 30,35.

Het gemiddeld aantal kilometers in exploitatie van 1 Januari af bedroeg bij de S.S. en N. C. S. resp. 1 820 en 148, terwijl door de H. S. M. en N. B. D. S. opgegeven werd, dat het aantal geëxploiteerde kilometers in Mei 1912 resp. 1 477 en 93 bedroeg.

Vereeniging van gemeentelijke werkloosheidsfondsen.

(Association des fonds communaux de chómage.)

In eene op 21 September 1912 te Amsterdam gehouden, door de Nationale Vereeniging tegen de werkloosheid uitgeschreven vergadering van besturen van gemeentelijke werkloosheidsfondsen, werd besloten tot de oprichting van eene vereeniging van gemeentelijke werkloosheidsfondsen als afzonderlijke sectie der Nationale Vereeniging. Om in het verband dezer sectie te kunnen worden opgenomen, moet het gemeentelijk fonds eerst lid worden van de Nationale Vereeniging.

De sectie beoogt, blijkens het voorloopig goedgekeurde reglement, de tot

*) De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Ned. Centraal Spoorweg-Maatschappij kunnen de maandelijksche opgaven betreffende het vervoer van reizigers en goederen niet meer verstrekken.