is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 11, 30-11-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weken. Buiten deze regeling vallen speciale werklieden, zooals le drukker, le smoutzetter, persvergulder, enz.

Bij terugkeer uit militairen dienst zullen de betrokkenen, zoo eenigszins mogelijk, weer bij bun vroegeren werkgever in dienst worden genomen. Zij zullen bij aanname na militairen dienst niet als laatstaangenomen worden beschouwd, maar zal het zijn als ware het dienstverband als typograaf niet onderbroken.

21o. De werkgever verklaart nadrukkelijk, dat de aard van den arbeid in zijn bedrijf of in zijn dienstbetrekking nimmer zal medebrengen, dat de werklieden arbeid in bet bedrijf van een anderen werkgever zullen behoeven te verrichten en dat zij dus nimmer, in welken vorm ook, voor een patroon zullen behoeven werkzaam te zijn, bij wien eene staking of een uitsluiting is geproclameerd of over wien een boycot is uitgesproken.

22o. Bij aanneming van nieuw personeel komen alleen georganiseerden, voor zooverre zij dit door hun leeftijd kunnen zijn, in aanmerking: daartegenover mogen de georganiseerde werklieden alleen bij georganiseerde werkgevers in dienst treden.

De contracteerende organisaties stellen zich aansprakelijk voor hare onderafdeelingen, wat betreft de nakoming van bovengenoemd artikel.

23o. Scheidsgerecht. Samenstelling. Het scheidsgerecht bestaat uit vier leden en vier plaatsvervangende leden, van elk der contracteerende partijen een gelijk getal, benevens een buiten het bedrijf staanden, van beide partijen geheel onaf hankelijken voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De benoeming van deze voorzitters behoort mede tot de taak van het scheidsgerecht. Uit en door de leden zal een secretaris worden benoemd, die na één jaar als zoodanig zitting te hebben gehad, aftreedt. Hij is terstond herkiesbaar.

Doel. Alle geschillen tusschen partijen over arbeidsaan gelegenheden of een of meer der bepalingen van dit contract ontstaande, kunnen aan de uitspraak van het scheidsgerecht worden onderworpen.

Hangende een geschil over een ontslag-kwestie mag de werknemer door den werkgever wel geschorst, doch niet ontslagen worden.

De contracteerende organisaties hebben er voor te waken, dat geen publiciteit, in welken vorm ook, aan eenig geschil wordt gegeven.

Werking. Werkgevers brengen rechtstreeks bij het bestuur hunner organisatiekwesties schriftelijk aan. "Werknemers vervoegen zich hiervoor bij het gecombineerd bestuur der typografenorganisaties. Beide besturen kunnen, eveneens schriftelijk, de kwesties bij den secretaris van het scheidsgerecht aanhangig maken.

Binnen veertien dagen, nadat een kwestie is aangebracht, zullen partijen persoonlijk door het scheidsgerecht worden gehoord. Wederom binnen veertien dagen zal dit college zijn beslissing aan de betrokkenen schriftelijk kenbaar moeten maken.

Partijen zijn gehouden binnen zeven dageu na de kennisgeving der beslissing, aan het besluit van het scheidsgerecht gevolg te geveu.

De beslissingen van het scheidsgerecht hebben in den meest volstrekten zin kracht van wet.

Over alle kwesties wordt schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Uitgaven. Uitgaven, verbonden aan het scheidsgerecht, zullen door beide contractanten ieder voor de helft worden gedragen.

24o. Slotbepaling. De bestaande overeenkomsten nemen een einde direct na de inwerkingtreding van dit contract.

Dit contract is geldig van 1 Januari 1913 tot 1 Januari 1915, met dien verstande, dat het telkens stilzwijgend voor één jaar wordt verlengd, wanneer niet uiterlijk drie maanden voor zijn afloop door een der beide partijen wijzigingen worden voorgesteld, in welk laatste geval dit contract in zijn ouden vorm van kracht blijft, tot beide partijen tot een overeenkomst inzake de voorgestelde wijzigingen zijn gekomen.

Gedaan in duplo te Arnhem.

— Enschede. Bouwbedrijf.

De ondergeteekenden: de afdeeling Enschede van den Nederlandsehen Aannemersbond, gevestigd te Enschede, goedgekeurd bij Kon. Besluit, d.d. 12 Jan. 1912, no. 37, te eener zijde, de R.-K. Timmerlieden-vereeniging „St. Joseph", afd. van de R. K. A. \., goedgekeurd bij Kon. Besluit van 12 December 190S, no. 59: de afd. Enschede van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond, gevestigd te Amsterdam, laatstelijk goedgekeurd bij Kon. Besluit van 11 Nov. 1909, no. 294: het Kalk- en Steenbewerkersgilde „St. Henricus" afd. van de R. K. A. V., goedgekeurd bij Kon. Besluit van 20 Maart 1909, no 51, en de afd. Enschede van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders, gevestigd te Amsterdam, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 23 Nov. J909, no. 42, ter andere zijde, verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Art. 1. De werkgever verbindt zich aan den normalen werknemer te betalen het algemeen geldend standaardloon als in deze overeenkomst is vastgelegd en omschreven. Het loon wordt in normale omstandigheden wekelijks uitbetaald en wel des Zaterdags, biunen een balf uur na afloop van den werktijd.

Art. 2. De werktijd wordt vastgesteld als volgt: Vau primo April tot primo October van 6—8 uur, van 81 \—12 uur, van 1'2—4 uur, van 41/»—6' 2 uur. Van primo October tot primo April met middagschaft van 12—1 uur, en de overige werktijd door den werkgever te regelen.

Des Zaterdags wordt om 1 uur n.m. gestopt. "Wenscht men des avonds tot 7 uur te werken, zoo kan men daarover met de resp. patroons onderhandelen.

Art. 3. Geen loon is verschuldigd voor den tijd gedurende welken de arbeider den be-