is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Nummer der be roepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om van

nemers werknemers werknemers

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige. [

van 18 jaar 9n ouder.

overige.

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN. |

Aanbie- Aanvragen

dingen van door werk- Plaatsingen werk- gevers om van

nemers werknemers werknemers

L8 jaar i ouder.

verige.

van 8 jaar ï ouder.

verige.

van 8 jaar l ouder.

verige.

! — I >| ° | "3| o | "S [ o

15 Textielnijverheid , _ 12 — j | j j j i

w. o. Stalenplaksters ^2

17 Bereiding van voedings- en genotm. .5 7 o r 1 i-i « l -j

•20 Warenhandel ......... g 3 _ 3 ~ Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Delft.

21 Verkeerswezen ' 11 o c ê "T,, ~ „ (Office communal de placement d Delft.)

2* Trie t—, 1 ' S ! J> > ,

Verpleging of verzorging i „

27 Huiselijke diensten •' 1 206 15 1 243 73 007 * 77 . -r, .... Mannen. (Hommes.)

w. o. Dagmeiden 12 10 122 70 7 )) 4 | Bouwbedrijven 34 _ g - 2 _

Huishoudsters ... 13 ~ t 1 w. °. Opperlieden 10 — — _ _

Noodhulpdienstboden. . ' 2 — ie, — i ~ o ^ewerkmS van metalen 1 _ 1 _ 1 __

Schoonmaaksters ... 117ö — 1 nza n„~ ~ van stoom" eu andere werkt., enz. 2 1 1 _ _ _

Werkmeiden . . ' 3 _ 4 o 97a — 18 Landbouwbedrijven 2 — — _ __ __

28 Losse werklieden en niet in een bepaald _ ~ ?' Verkeerswezen 1 _ _ _ _ _

beroep arbeidenden ... 5 9 -Losse werklieden en niet in een bepaald

— Overige beroepen 2 — _ j Z. beroep arbeidenden 21 2 8 — 8 —

Totaal December 1911. . 1 257 35 1 296 96 1 nn7« 17 Totaal December 1911. 61 3 12 — 11 —

» November 1911. . 1 426 42 1 305 "126 1 024 19 * November 1911 . 69 1 17 S 14 1

» December 1910. . 1 047 35 966 157 742 }0 * December 1910. .78 3 44 3 30 —

Totaal mannen en vrouwen: „ Vrouwen. (Femmes.)

December 1911 . . .2 397 333 1 523 401 1 lfin ïoo lotaal December 1911. . — — _

November 1911 ... 2 894 339 1 610 542 1 281 144 * ^veMber 1911. . 1 _ i _ i _

December 1910 . . . 2 559 517 1 213 462 936 153 * December 1910. . - _ _ _ _ _

Totaal mannen en vrouwen: • ' "

-—- December 1911 ... 61 3 12 11 _

») Hiervan hadden zich 2 aangeboden als schoonmaakster. ! SeceTter 1910 ' ' ' ?s 3 44 l «n 1

,1 * . uhad zl°h 1 aangeboden ais linnennaaistersleerling • • • 78 3 44 3 30 — ■>) Had zich aangeboden als verstelnaaister.

»)SddTÖSS S'3 »eTk«Lto"'™g'n Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Dordrecht.

5 ^ weiiuieemsiers. (Office communal de placement d Dordrecht.)

Het totaal der niet afgedane aanbiedingen van werkneemsters op h'et einde

ierkgeefsis 268 r S dat dM niet afgedane aaB^agen door . Mannen. (Hommes.)

1 Fabricage van aardewerk, glas, enz. . 1 _l ^

4 Bouwbedrijven * .... 42 2 31 3 19 1

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Arnhem. w' °' ^hll^ersr , u i 7 — 6

Office communal de placement d Arnhem.) 6 Hout-, kuTkTstroobeweAi'ng; enz.! .' 'l 1 ^ 1 1 1

I I 11 Bewerking van metalen 4 i 2 1 1

CHommes.N Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 31 4, 3 9

3 / Boek- en steendrukkerij, enz. . . . — / — / 1 — F — / — li j Moters / 18 / — ~ ! —

1 j Bouwbedrijven .... /131 / 2 I 35 ll 80 ') — 13 j Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . . 1 / -— — / — / •— / —

/ w. o. Grondwerkers . . . . . . . 64 — I 61 ƒ — 59 — 17 / Bereiding van voedings- en genotm. . 1 1 — — — / —

Metselaars........ 22 — 6 — 5 — 21 Verkeerswezen 15 3 5 5 2 2

Schilders 23 1 1 — 1 — 24 Vrije beroepen 7 7 — 4 — 2

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . . 3 — 2 3 — — 27 Huiselijke diensten . 1 — — — -- _

11 Bewerking van metalen 7 1 — 1 — — 28 Losse werklieden en niet in een be-

12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 2 1 — — — — paald beroep arbeidenden .... 27 2 1 — 2 1

13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . . 2 — — — — — — —

16 Fabricage van gas en electriciteit . . — — 3 — 4 2) — Totaal December 1911. . 131 20 44 13 27 6

17 Bereiding van voedings- en genotm. 2 — — — 1 3) » November 1911. . 143 21 43 26 25 9

18 Landbouwbedrijven 212 — 24) — » December 1910. . 202 25 52 15 32 8

20 Warenhandel 1 — — 1 — —■

21 Verkeerswezen 23 10 2 10 5 s) 5 Vrouwen. (Femmes.)

w. o. Loopknechts ....... 9 10 1 6 1 3 27 Huiselijke diensten 2 — 1 — — —

24 Vrije beroepen 1 — — — — -— .

27 Huiselijke diensten 4 — 3 — 1 6) —• Totaal December 1911. . 2 — 1 — — —

28 Losse werklieden en niet in een bepaald » November 1911 . 1 — —

beroep arbeidenden 37 3 3 1 3 7) 1 » December 1910. . 1 — 1 — —. —

81 In dienst van eene gemeente. ... — — 4 — 4-—

: Totaal mannen en vrouwen:

Totaal December 1911. . 215 18 105 17 100 6 December 1911 ... 133 20 45' 13 27 6

» November 1911. . 269 34 113 18 110 8 November 1911 ... 144 21 43 26 25 9

» December 1910. . 252 24 163 3 156 — December 1910 ... 203 25 53 15 32 8

Vrouwen. (Femmes.)

7 Kleeding en reiniging - - i - - - Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Enschede.

20 Warenhandel 1 (Office communal de placement d Enschedé.)

21 Verkeerswezen 1 — — —■ — —

26 Verpleging of verzorging — — 1 — — — Mannen. (Hommes)

27 Huiselijke diensten 26 2 27 5 19 - 4 Bouwbedrijven 54 1 9 — 11 n -

w o. Werkvrouwen 17 ~ w. o. Grondwerkers 19 - 3 — 4 —

Totaal December 1911. . 27 3 29 5 19 - 6 Hout-, SjTo'obewerking,' eiiz.! ! - 1 1 1 1 1

» November 19 1. . 26 7 9 o 6 1 7 Kleeding en reiniging 1 _ _ _

» December 1910. . 20 10 26 7 12 5 9 Leder) ^asdoek J 0°0utchouc ... 2 - - - - _

m , 11 Bewerking van metalen 2 i 2 4 21 2 2

Totaal mannen en vrouwen. 12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 4 2 5 — 2 —

December 1911 ... 242 21 134 22 119 6 14 Palier 1

November 1911 . . . 295 41 122 23 116 9 15 Textielnijverheid ! ! ! ! ! ! ! ! 12 1 7 - . 1 ~ December 1J10 ' ^ 18„ 10 168 5 ^ Bereiding vau voedings- en genotm. .1 — 2 — 1 —-

') Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als koetsier, 3 als loopknecht, 2 als Landbouwbedrijven ^ — — —

pakhuisknecht en 13 als werkman zonder vakkennis; 2 geplaatst te Brummen. Verkeerswezen 8 5 2 4 2 4

2) Hadden zich aangeboden: resp. 2 als opperman en 2 als werkman zonder ff , -le beroepen . ........ 1 l — 3 —

vakkennis Losse werklieden en met 111 een be-

3) Geplaatst te Deventer. Paald ber°ep arbeidenden .... 35 1 9—11 —

4) Hadden zich aangeb. resp. als grondwerker en als werkm. zonder vakkennis. , m-n , ,

5 Hiervan 1 geplaatst te Nunspeet. Totaal December 1911. . 119 15 41 11 33 7

6) Had zich aangeboden als chauffeur. * November 1911- • 108 10 55 14 53 7

7) Hiervan had zich 1 aangeboden als grondwerker. s December 1910. 77 7 20 2 13 2

Onder de aanbiedingen van werknemers zijn begrepen 5, onder de aanvragen ') Hiervan 2 geplaatst in Duitscliland door bemiddeling van de Nederl.

door werkgevers eveneens 5 uit andere gemeenten. arbeidsbeurs te Oberliausen.

.o Aanbie- Aanvragen -

dingen van doorwerk- Plaatsingen % Aanbie- Aanvragen

BEROEPSGROEPEN werk- gevers om van # dingen van door werk- Plaatsingen

o nemers werknemers werknemers op< BEROEPSGROEPEN werk- gevers om ,van

& 'bh EN ; o nemers werknemers werknemers

r-1 CO , ,• . 't-4 gjq'

|s BEEOEPEN. gjl | || „ | g| BEROEPEN. g || | §|| | c || |

Zi Sn !■ S 3S 5^0 53 is c

5 0 -gc-gêS Sa>t'2ü>l>0C>HS

■ ° '~l S O ** § O

15 Textielnijverheid

w. o. Stalenplaksters ^

17 Bereiding van voedings- en genotm. .5 7 o r 1 i-i « i_ -j

20 Warenhandel ......... 8 3 _ 2 ~ Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Delft.

21 Verkeerswezen ' n q a ê ~T,. ~ „ (Office communal de placement d Delft.)

g " l °

Verpleging of verzorging i „

27 Huiselijke diensten 1 206 15 1 243 73 987 77 a vt - Mannen. (Hommes.)

w. o. Dagmeiden 12 10 122 70 7 rr 4 , Bouwbedrijven 34 _ g - 2 _

Huishoudsters ... 13 _ , _ . w. o. Opperlieden 10 — — _ _ _

Noodhulpdienstboden. . ' 2 — ie, — i ~ o ^ewerkmS van metalen 1_ i_ 1 _

Schoonmaaksters ... 117ö — 1 nza ~ ) van stoonl- eu andere werkt., enz. 2 1 1 — _ _

Werkmeiden . . ' 3 _ 4 o 97o — 18 Landbouwbedrijven 2 — — _ __ __

28 Losse werklieden en niet in een bepaald ~ ~ ?' Verkeerswezen 1 _ _ _ _ _

beroep arbeidenden ... 5 9 -Losse werklieden en niet in een bepaald

— Overige beroepen 2 — _ j Z. beroep arbeidenden 21 2 8 — 8 —

Totaal December 1911. . 1 257 35 1 296 96 1 nn7« 17 Totaal December 1911. 61 3 12 — 11 —

» November 1911. . 1426 42 lios 126 19 ' November 1911 . 69 1 17 2 14 1

» December 1910. . 1 047 35 966 157 742 10 * ^ecember 1910. .78 3 44 3 30 —

Totaal mannen en vrouwen: Vrouwen. (Femmes.)

December 1911 . . . 2 397 333 1 523 401 1 TfiO too Totaal December 1911. . — — _

November 1911 ... 2 894 339 1 610 542 1 281 144 * Noveulber 1911. . 1 _ i _ i _

December 1910 . . . 2 559 517 1 213 462 936 153 * December 1910. . - _ _ _ _ _

Totaal mannen en vrouwen: • ' "

-—- December 1911 ... 61 3 12 11 _

>) Hiervan hadden zich 2 aangeboden als schoonmaakster. ! De^mbe'r 1910 ' ' ' 78 3 44 ^ qn 1

,1 „ » . ,had zloh 1 aangeboden ais linnennaaistersleerling • ■ • 78 3 44 3 30 — ') iiad zich aangeboden als verstelnaaister.

ÏÏde""£™k°k™ weS,«Ltf 6em..„t.lijke Arbeidsbeurs te Dordrecht.

6 f eiKneemsiers. (Office communal de placement d Dordrecht.)

Het totaal der met afgedane aanbiedingen van werkneemsters op h'et einde

ierkgeefsters 268 r S ^ dM afgedane aaCYragen door . Mannen. (Hommes.)

1 Fabricage van aardewerk, glas, enz. .1 _l i

4 Bouwbedrijven 42 2 31 3 19 1

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Arnhem. w' °' ^hll^ersr , u i 7 — 6

Office communal de placement d Arnhem.) 6 Hout-, kuTrstroobewe^i'ng,' enz.! .' ^ 1 i _! 1 1

I 11 Bewerking van metalen 4 i 2 1 1

CHommes.N ^ Verv. van stoom- en. andere werkt., enz. 31 4 S 9

! . ™ - v. . •. .. V v A „ v, V —

3 / Boek- en steendrukkerij, enz. . . . — / — / i / — / — / — I j Maters / JS / — / / / / _

i I Bouwbedrijven /131 / 2 I 35 1 I 80 ') — 13 j Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . . 1 / -— — / — / •— / —

/ w. o. Grondwerkers . . . . . . . 64 — I 61 — 59 — 17 / Bereiding van voedings- en genotm. . 1 1 — — — / —

Metselaars........ '22 — 6 — 5 — 21 Verkeerswezen 15 3 5 5 2 2

Schilders 23 1 1 — 1 — 24 Vrije beroepen 7 7 — 4 — 2

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . . 3 — 2 3 — — 27 Huiselijke diensten . 1 — — — -- _

11 Bewerking van metalen 7 1 — 1 — — 28 Losse werklieden en niet in een be-

12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 2 1 — — — — paald beroep arbeidenden .... 27 2 1 — 2 1

13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . . 2 — — — — — — —

16 Fabricage van gas en electriciteit . . — — 3 — 4 2) — Totaal December 1911. . 131 20 44 13 27 6

17 Bereiding van voedings- en genotm. 2 — — — 1 3) a November 1911. . 143 21 43 26 25 9

18 Landbouwbedrijven 212 — 24) — » December 1910. . 202 25 52 15 32 8

20 Warenhandel 1 — — 1 — —■

21 Verkeerswezen 23 10 2 10 5 s) 5 Vrouwen. (Femmes.)

w. o. Loopknechts ....... 9 10 1 6 1 3 27 Huiselijke diensten 2 — 1 — — —

24 Vrije beroepen 1 — — — — -— .

27 Huiselijke diensten 4 — 3 — 1 6) —• Totaal December 1911. . 2 — 1 — — —

28 Losse werklieden en niet in een bepaald » November 1911 . 1 — —

beroep arbeidenden 37 3 3 1 3 7) 1 » December 1910. . 1 — 1 — —. —

31 In dienst van eene gemeente. ... — — 4 — 4-—

: Totaal mannen en vrouwen:

Totaal December 1911. . 215 18 105 17 100 6 December 1911 ... 133 20 45' 13 27 6

» November 1911. . 269 34 113 18 110 8 November 1911 ... 144 21 43 26 25 9

» December 1910. . 252 24 163 3 156 — December 1910 ... 203 25 53 15 32 8

Vrouwen. (Femmes.)

7 Kleeding en reiniging - - l - - _ Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Enschede.

20 Warenhandel 1 (Office communal de placement a Enschedé.)

21 Verkeerswezen 1 — — —■ — —

26 Verpleging of verzorging — — 1 — — — Mannen. (Hommes.)

27 Huiselijke diensten 26 2 27 5 19 - 4 Bouwbedrijven 54 1 9 - 11 n -

w o. Werkvrouwen 19-19-17 — w 0> Grondwerkers 19 - 3 — 4 —

Totaal December 1911. . 27 3 29 5 19 - 6 Hout-, S^bewerking,' eiiz.! ! - 1 1 1 1 1

» November 19 1. . 26 7 9 o 6 1 7 Kleeding en reiniging 1 _ _ _

» December 1910. . 20 10 26 7 12 5 9 Leder) ^asdoek J 0°0utchouc ... 2 - - - - _

m , 11 Bewerking van metalen 2! 2 4 21 2 2

Totaal mannen en vrouwen. 12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 4 2 5 — 2 — December 1911 ... 242 21 134 22 119 6 14 Panier 1 November 1911 - - - 395 41 122 23 116 9 15 Textielnijverheid ! ! 12 1 .7 - . 1 ~ December 1J10 . . . 2<2 34 18„ 10 168 5 ^ Bereiding vau voedings- en genotm. .1 — 2 — 1 —-

') Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als koetsier, 3 als loopknecht, 2 als Landbouwbedrijven ^ — — —

pakhuisknecht en 13 als werkman zonder vakkennis; 2 geplaatst te Brummen. Verkeerswezen 8 5 2 4 2 4

2) Hadden zich aangeboden: resp. 2 als opperman eu 2 als werkman zonder ff , -le Beroepen . ........ 1 l — 3 —

vakkennis Losse werklieden en niet 111 een be-

3) Geplaatst te Deventer. Paald ber°ep arbeidenden .... 35 1 9—11 —

4) Hadden zich aangeb. resp. als grondwerker en als werkm. zonder vakkennis. , m-n , ,

5 Hiervan 1 geplaatst tc Nunspeet. Totaal December 1911. . 119 15 41 11 33 7

6) Had zich aangeboden als chauffeur. * November 1911. . 108 10 55 14 53 7

7) Hiervan had zich 1 aangeboden als grondwerker. s December 1910. 77 7 20 2 13 2

Onder de aanbiedingen van werknemers zijn begrepen 5, onder de aanvragen ') Hiervan 2 geplaatst in Duitscliland door bemiddeling van de Nederl.

door werkgevers eveneens 5 uit andere gemeenten. arbeidsbeurs te Oberliausen.