is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^verzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maanden Februari 1912 en Februari 1911, in vergelijking met V12 der raming van de jaren 1912 en 1911. *)

(Rendement des principaux revenus de l'État pendant les mois de février 1912 et de février 1911, en comparaison

de Vj2 de l évaluation des années 1912 et 1911.)

Opgaven van het Ministerie van Financiën.

Renseignements du Ministère des Finances.

1/12 der raming over het jaar Opbrengst over de maand

O/i" de Vévaluation pendant l'année) (Rendement pendant le mois)

BENAMING DER —_ DU CHEF DES

MIDDELEN. Februari 1912. ; Februari 191]. I

iyiz- i»ii. {février 1912.) j (février 1911.) |

Directe belctstvnoeTi. ! Inijoots directs.

Grondbelasting . . . f 1 255 833,33 f 1 235 416,66 f 345 751,41 I f 254 276,985 Tmpót foncier.

?ersoneele belasting . » 1011 250,00 » 979 166,66 » 100169,98 » 108 152,47 Impót dit personnel.

Masting op bedrijfs- lmpöt sur les revenus

en andere inkomsten. » 900 000,00 » 843 250,00 » 549180,09 » 386 917,745 professionnels.

Vermogensbelasting . » 900 583,33 » 858 583,33 » 193 285,07 » 154 734,115 lmpöt sur le capital.

R-eeht op de mijnen . ; » 708,33 » 2 616,66 — — Droit sur les mines.

Totaal. . . . : f 4 068 374,99} f 3 919 033,31 f 1 188 386,55 J f 904 081,315 Total.

I Rechten op den invoer. j . douanes.

^echten op den invoer, f 1 150 000,00 f 1100 000,00 f 1 350 636,505 f 1 217 122,69 Droits dentree.

PWmaafczegel . ...» 2062,50 > 2000,00 » 2 547,90 j » 2 280,825 Timbre format.

Totaal. . . . f 1 152 062,50| f 1102 000,00 f 1 353 184,40 5 f 1 219 403,515 Total.

Accijnzen I d.ccises.

Viker . . . f 2 025 000,00 f 1 933 333,33 f 1 876 690,46 f 1 729 486,91 Sucre.

H'ija » 137 500,00 » 135 833,33 » 20 861,02 » 18 446,91 Vin.

^iünenlandsch en

buitenlandsch gedis- ...

tilleerd . » 2 358 333,33 » 2 400 000,00 » 2 279 323,96 » 2136 999,59 Boissons distillees.

Kout » 145 833,33 » 145 833,33 » 136176,24 » 159 019,64 Sel.

Sieren en azijnen . . » 115 000,00 » 108 333,33 » 96 621,25 » 97 076,12 Biere et vinaigre.

Geslacht » 445 833,33 » 429 166,66 » 396 508,44 » 401 235,76 Boeufs abattus.

Totaal. . . . f 5 227 499,99 f 5 152 499,98 f 4 806 18.1,37 | f 4 542 264,93 Total.

Gouden en zilveren \ Orfevreries et argen-

werken. i teries.

Masting' f 39 166,66 f 37 500,00 f 45 211,275 f 38 620,825 lmpöt.

®ssaailoon j » 41,66 » 41,66 » 68,30 5J » 52,75 5 Salaire d'essai.

Totaal. . . . 39 208,32 f 37 541,66 f 45 279,58 j f 38 673,58 Total.

„ Indirecte belastingen. Impóts indirects.

Zegelrechten ! f 478 333,33 f 500 000,00 f 441 089,05 f 444194,67 Timbre.

legistratiegel'deii ' '. » 604 166,66 » 562 500,00 » 613 183,77 5 » 601 968,795 Enregistrement.

hypotheekrechten . . » 62 500,00 » 58 333,33 » 65 481,27 » 60 7S6,69 Hypothèque.

^eeht van successie en

van overgang bii over- i „„

lijden. . . . . . » 1 313 333,33 >> 1 193 333,33 » 910 727,09 | » 802 So5,93 5 Succession.

Totaal .... f 2 458 333,32 f 2 314 166,66 f 2 030 481,18 5j f 1 909 806,09 Total.

bomeinen . ... \ i 137 666,66j f 138 333,33 £ 47 977,21 f 55 280,86 Domaines.

Posterijen . . . . f 1 390 666,66 f' 1 304 416,66 T 1 271 502,16 6 7 1 202 831,95 Postes.

Hijkstelegrafen . . . 1 381 083,33! f 355 083,33 f 323 804,00 j f 293179,00 Télégraphes de l'État.

Staatsloterij. . . . 1 54 541,66| f . 54 500,00 f 166 470,595 f 84 868,165 Loterie de l'État.

men voor de jacht m ! Fer™s de chasse et de

visscherij . . . . f 11 833,33 f 13 250,00 f 178,25 f 142,00 pêche.

loodsgelden .... 17 275 000,OOj f 258 333,33 f 257 311,86 5 f 234612,22 Droits de pilotage.

Totaal ' f 15196 270,761 f14649 158,26 f 11 490 757,17 5 f 10 485 143,62= Total général.

*) Zie bladz. 201. .

a) Hieronder begrepen de saldo's van buitenlandsche afrekeningen en de porten m aireKemngen.