is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maanden October 1912 en October 1911, in vergelijking met V12 der raming van de jaren 1912 en 1911. *)

(Rendement des principaux revenus de VÉtat pendant les mois d'octobre 1912 et d'octobre 1911, en comparaison

de V12 de Vévaluation des années 1912 et 1911.)

Opgaven van het Ministerie van Financiën. Renseignements du Ministère des Finances.

V12 der raming over het jaar Opbrengst over de maand

BENAMING I)ER wi2 de l'evaluation pendant l'cinnée) (Rendement pendant le mois)

MIDDELEN. " ~7T 7ZT DU CHEF DES

1912 1911 October 1912. October 191], ' (octobre 1912.) (octobre 1911.)

Directe belastingen. Tmvots direrts

Grondbelasting ... f 1 255 833,33 f ] 235 416,66 f 881 743,28 f 955 773,89 Impót foncier

Personeele belasting . >> 1011 250,00 » 979 166,66 » 761715,14 » 679 147,16 = Impót dit personnel.

Belasting op bednjfs- ') 2) 2) lm£öt 8u/les revenus

en andere inkomsten. » 900 000,00 » 843 250,00 » 1 343 011,32 » 1102 655,26 professionnels

Vermogensbelasting . » 900 583,33 » 858 583,33 » 2 674 860,46 » 2 429 114,85 Impót sur le camtal

Recht op de mijnen ■ » 708,33 » 2 616,66 7 410,31 9 389,32 Droit sur les mines.'

Totaal .... f 4068 374,99 f 3 919 033,31 f 5 668 740,51 f 5 176 080,485 Total.

Rechten op den invoer. Douanes

Rechten op den invoer. f 1 150 000,00 f 1100 000,00 f 1 466 677,10 f 1 312 673,20 Droits d'entrée'

Formaatzegel . . . . » 2 062,50 » 2 000,00 » 2 764,35 » 2 425,95 Timbre format.'

Totaal. . . . f 1 152 062,50 f 1102 000,00 f 1469 441,45 | f 1 315 099,15 Total.

Accijnzen. — Accises

S^ker f 2 025 000,00 f 1 933 333,33 f 1 987 352,52 f 1 801 633,78 Sucre.

Wijn 137 500,00 » 135 833,33 » 42 516,68 » 42 568,68 Vin.

Bmnenlandsch en

buitenlandscli gedis- >

„ tilleerd » 2 358 333,33 >> 2 400 000,00 » 2 541 086,735 » 2 476 370,44 Boissons distillées

145 833,33 » 145 833,33 » 172 771,08 » 151 052,40 Sel.

Bieren en azijnen . . » 115 000,00 » 108 333,33 » 151 296,78 » 140 235,96 Bière et vinaigre

Geslacht . . . . . » 445 833,33 » 429 166,66 » 522 041,79 » 464 961,52 Boeufs abattus.

Totaal. . . . f 5 227 499,99 f 5 152 499,98 f 5 417 065,58 sj f 5 076 822,78 Total.

Gouden en zilveren Orfevreries et arger

werken- teries

Belasting f 39 166,66 f 37 500,00 f 49 182,37 5, f 44 589 60 Impót

Bssaail0011 41,66 » 41,66 » 44,97 » 47,355 Salaire d'essai.

Totaal.... f 39 208,32 f 37 541,66 f 49 227,346 f 44 636,95 5 Total.

Indirecte belastingen. Impóts indirects

Zegelrechten. . . . f 478 333,33 f 500 000,00 f 514 146,365 f 459 675 825 Timbre

Registratiegelden . . » 604166,66 » 562 500,00 » 727 221,54 » 551 458,27 Bnregistrement.

Hypotheekrechten . . » 62 500,00 » 58 333,33 » 74 639,58 » 53 409,58 Hypothèque Keent van successie en van overgang bij over-

'ijden » 1 313 333,33 » 1 193 333,33 » 1 202 862,905 » 982 531,23 Succession.

Totaal.... f 2 458 333,32 f 2 314 166,66 f 2 518 870,39 f 2047074,90® Total.

Domeinen .... 1 137 666,66| f 138 333,33 f 159 055,42- f 112 360,015 Domaines.

:<)| 3) " 3) iïï

Posterijen .... f 1 390 666,66| f 1 304 416,66 f 1 534 654,475 f 1 471 901,06 Postes.

Rijkstelegrafen . . . f 381 083,331 f 355 083,33 f 432 896,00 f 403 238,00 Télégraphes de VÉtat.

Staatsloterij.... f 54 541,66 f 54 500,00 f 168 548,705 f 167 112,745 Loterie de VÉtat.

Akten voor de jacht en Permis de , #

msschery . . . . f 11 833,33 f 13 250,00 f 5 858,25 f 6 044,50 pêche.

loodsgelden .... f 275000,00 f 258 333,33 f 370 344,51 f 325 759,065 Droits de pilotage.

TotaaI • • • • • | f 15196 270,76 f14649 158,26 f 17 794 702,645 f 16 146 129,66 Total général.

*) Zie bladz. 702.

') Exclusief de uitkeering aan Ned. Indië.

2) Inclusief hetgeen aan Ned. Indië zal zijn uit te keeren.

s) Hieronder begrepen de saldo's van buitenlandsche afrekeningen en de porten in afrekeningen.

É