is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, 01-01-1913 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladz. ! bladz. bladz. bladz.

Staten-Generaal ... 21 Tuinbouw 21 Vervoer 22 Werkstakingen en uit-

Statistiseh bureau . . 21 Tuiubouwcursussen . . 21 Verzekering .... 22 sluitingen . . . . 23 I

Steenhouwerswet ... 21 Typografen 21 \ lasbraakliokkeu ... 22 Werkverschaffing. . . 23 ]

Sterfte 21 Uitsluitingen .... 22 Vleeschkeuring ... 22 Werkzoeken . . . .24

Sterke drank .... 21 Uitstel 22 Voedings- en genotmid- "Wetten 24 .

Stuwadoorsarbeid. . .21 Vakbeweging .... 22 delen 23 Winkelnering . . . . 24 |

Stuwadoorswet. . . . 21 Vakonderwijs .... 22 Volkshuisvesting . . . 23 i Winkelsluiting . . . 24 (

Suikeraccijns .... 21 Vakscholen 22 Volksvoeding .... 23 Woningstatistiek . . .24

Tariefverhooging ... 21 Vaktentoonstellingen . 22 Voorwoord 23 Woningtoezicht . . .24

Telegraafpersoneel . . 21" Vallende ziekte ... 22 Vrouwenarbeid ... 23 Woningwet . . . . .24

Tentoonstelling . . .21 Veekeuriug 22 Weduwen en weezen . 23 Zaterdagnamiddag . . 24 1

Textielindustrie ... 21 Veiligheidsmuseum . . 22 Werkliedenorganisatie . 23 Zeelieden 24 j

Tramwegpersoneel . . 21 Veiligheidswet. ... 22 Werkliedenreglement . 23 Ziekengeld 24

Tricotage-arbeiders . . 21 Verf 22 Werkloosheid . . . . 23 Ziekten ^11

Troonrede 21 Vergoedingen . . . . 22 Werkloosheidverzekering 23 Ziekteverzekering . . 24 1

Tuberculose .... 21 Verhoudingscijfers . . 22 Werkplaatsen .... 23 Ziektewet 24 I

BUITENLAND.

bladz. bladz. Diaaz. uiauz.

Arbeid 25 Coöperatie 28 Loonaftrek 30 Stoelenmatsters . . . 31 I

Arbeidersbesclierming . 25 Copartnership .... 28 Loonraad 30 Stoker-machinist . . . 31 M

Arbeidersorganisatie. . 25 Crcdietvereenigingen . 28 Magazijnen . . . . .30 Stoomketels 31 Pi

Arbeidersverzekering . 25 Dienstboden .... 28 Maximum arbeidsduur . 30 Trade unions . . . . 31 II

Arbeidsaandeelen ... 25 Dokwerkers 28 Minimumloon .... 30 Uitbetaling 31 I

Arbeidsbemiddeling . . 25 Emigratie 28 Minvermogenden ... 30 Uitsluitingen . . . - 31 1

Arbeidsbeurzen . 25, 26 Fabrieken 28 Mijnen .30 Vakbeweging . . . .3.^

Arbeidsblad 25 Geschillen 28 Mijnwerkers .... 30 Verf 31 j

Arbeidscontract(en) . . 25 Gewerkschaftskartelle . 28 Nachtarbeid .... 30 Verlof. _ 31

Arbeidsdag 25 Glasblazerijen .... 28 Nachtrust 30 \erzekering 32 j

Arbeidsduur .... 25 Groothandelsprijzen . . 28 Nijverheid 30 ^ erzoeningsraden . . . 32 ]

Arbeidsgeschillen. . . 26 Handel 28 Ondersteuning. ... 30 Visschers 32 ..

Arbeidsinspectie ... 26 Handelsbedienden. . .28 Ongevallen 30 Voerlieden . . . . . 32 |

Arbeidsmarkt .... 26 Hotels 28 Ongevallenverzekering . 30 Volkshuisvesting . . -3211

Arbeidsovereenkomsten. 26 Huisarbeid 28 Onvermogenden ... 30 Voorzorg. . . . . . 32 I

Arbeidsraad 26 Huishuren 28 Ouderdomspensioenen . 30 Vrouwenarbeid. . . .32 1

Arbeidsvoorwaarden. . 26 Huisvesting 29 Ouderdomsverzekeriug . 30 Weduwen en weduwnaars 32 •

Arbeidswetgeving. . . 26 Immigratie 29 Overeenkomsten ... 30 Werkgeversorganisatie . 32

Arbitrage . . . . .27 Industrie 29 Patroonsorganisatie . . 30 Werkliedenorganisatie . 32 j

Armenondersteuning. . 27 Institut international de Pensioen 30 Werkloosheid .... 32

Arsenicum 27 Statistique .... 29 Platteland 30 Werkloosheidverzekering 32

Automobielbestuurders . 27 Invaliditeitsverzekering. 29 Pletterijen 31 Werkloozencommissies . 33

Ba^gerwerken .... 27 Jeugdige personen . . 29 Prijzen 31 Werkloozenfondsen . . 33

Bakkerijen 27 Kantoorbedienden. . . 29 Rechtshulp 31 W erkloozenkassen . . 33 •

Bedienden 27 Katoenindustrie ... 29 Rechtsverhouding . . 31 Werkplaatsen . . . . 33 <1

Bedrijfsongevallen . . 27 Katoenspinnerijen. . . 29 Restaurants 31 Werkstakingen en uit- j

Bedrijfsraden .... 27 Katoenververs . . . . 29 1 Rustdag 31 sluitingen. . . 32, 33 I

Bemiddeling .... 28 Kinderen 29 Rusttijd 31 Winkels . ^ o'o

Bemiddelingsbureau . . 28 Kleediugindustrie. . . 29 Smederijen . . . . .31 Winstdeeling . 33 I

Bemiddelingsradeu . . 28 Kleinhandelsprijzen . . 29 Sociale verzekering . . 31 Woningcongres . . . 33 II

Beroepsziekten. . . . 28 Kleiwerkers 29 Souterrains 31 IJzergieters. . . . . 33

Bescherming .... 28 Klerken 29 Spoorwegen 31 IJzer- en staalindustrie 33

Bestelwagens .... 28 Kraamvrouwen. ... 29 Spoorwegpersoneel . . 31 Zeelieden 33

Boeten " 28 Landarbeiders . . . . 2y Spoorwegtarieven . . .31 Ziekenfondsen . . . . o4 i

Bouwvakarbeiders. . . 28 Landbouwemigratie . . 29 Staalindustrie .... 31 Ziekten . . • . . • 34

Centrales 28 Landbouwvereenigingen 29 Staatsbedrijven ... 31 Ziekteverzekering. . •

Collectieve arbeidscon- Landverhuizing ... 29 Staatsondersteuuing . . 31 Zinkfabrieken . . . . 34II

tracten 28 Leisteengroeven . . . 29 Statistiek 31 Zondagsrust. . . . . 34 I

Conferentie 28 Levensbehoeften ... 29 Steenbakkerijen ... 31 Zuivelindustrie. . . . 34 I

Congres 28 Loon(en) 29 #