is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 1, 01-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mm -r— 1 v ' '*T 11 — »

1. Aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij de verschillende arbeidsbeurzen-

(Demandes, offres et placés aux offices de placement.)

_lofaZSgL. Plaatsingen^ van werkzoekenden. door werkgevers. (Offres sur ,mces) (Placés sur

(Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois.) 100 demandes.) 100 demandes.)

OFFICES DE

ARBEIDSBEUKZEN j j :

PLACEMENT

j ca § g Sj rH-S' «ÓS « 2* | ^ ^ g' 2* ^3 gjj ^ 3 ' oj S» „• g a. 8 23 ® 23 Sa S® O ® j S S ro® 3® S® 3 g g S 5® O O 2® S ®

<° 'd ® i! 8 ;§ J I 8 S 8 ;§ 8 8 ;§ ê J 8 'Je aS 5s ö b 3 nS i?q St o S dS ö, 5. . o 2, oS ^ s q S. n 3, is s b S

Amsterdam (gem.) . . . 3 421! 3 4991 2 730 2 616 3 llOj 1 924j 76,47 88,88 70,48 1 875 2 035 1 282 54,8l| 58,16 46,96 Amsterdam (oomm.).

Arnhem (gem.) .... 264 324! 263 123 181 156 46,59 55,86 59,32 71 128 125 26,89 39,51 47,53 Arnhem (communal).

Delft (gem.) ..... 24! 48] 64 33 35| 12 137,50 72,92 18,75 13 22 11 54,17 45,83 17,19 Delft (communal).

Deventer (gem.) .... 39 59 — 31 42 — 79,49 71,19 — 15 30 — 38,46 50,85 — I Deventer (oomm.).

Dordrecht (gem.). . . . 216 169 153 94 77 58 43,52 45,56 37,91 53 38 33 24,54 22,49 21,57 Dordrecht (comm.).

Eindhoven (gem.) ... 34 *) 14 — 74 ') 27 — 217,65 192,86 — 6 ') 2 — 17,65 14,29 — ! Eindhoven (comm.).

Enschede (gem.) .... 89 96 143 102 84 85 114,61 87,50 59,44 66 71 48 74,16 73,96 33,57. Enschedé (communal).

Gouda (gein.) .....! 22 35 42 14 20] 13 63,64 57,14 30,95 10 23 17! 45,45 65,71 40,48j Gouda (communal).

's-Gravenhage (gem.) . . 1 490 1 700 1 661 1 107 1134; 871 74,30 66,71 52,44 649 726 576! 43,56 42,71 34,68 La Haye (communal).

Id. (St.Vincentius-Ver.). 87 144 — 70 79 — 80,46 54,86 — 58 68 — 66,67 47,22 — ] ld. (syndicat„St. V.").

Groningen (gem.). . . . 407 421 392 148 198 167 36,36 47,03 42,60 139 183 149! 34,15 43,47 38,011 Groningue (comm.).

Haarlem (gem.) .... 329 292 331 132 135 122 40,12 46,23 36,86 120 114 97 36,47 39,04 29,31 Harlem (comm.).

ïïeerlen(R.-K.Werkl.bond) 98 90 — 2) 57 2) 63 — 3)58,16 3)70,— — 56 56 — ! 57,14 62,22 — ' Heerlen(R.-K.Werkl.b.)

's-Hertogenbosch (gem.) . 29 54 45 13 11 10 44,83 20,37 22,22 3 8 S 10,34 14,81 17,78 Bois-le-Duc (comm.).

Hilversum (gem.) ... 448 426 — 223 272 — 49,78 63,85 — 93 94 — : 20,76 22,07 — Hilversum (comm.).

Leeuwarden (gem.) . . . 329 313 141 104 85 45 31,61 27,16 31,91 70 71 27' 21,28 22,68 19,15 Leeuwarden (comm.).

Leiden (gem.) 163 184 142 50 15 38 30,67 8,15 26,76 46 16 34 2S,22 8,70 23,94! Leyde (comm.).

Maastricht(R.K. Volksbond) 64 60 44 16 27 20 25,— 45,— 45,45 11 10 18 17,19 16,67 40,91! Ma'ëstricht (R.-K. V.).

Nijmegen (gem.) .... 177 183 111 73! 75 27 41,24 40,98 24,32 56 56 39 31,64 30,60 35,14 Nimègue (comm.).

Roermond(R.K.Volksbond) 24; 9 — 6 4 — 25,— 44,44 — 9 3 — 37,50 33^33 — I Ruremonde (R.-K. V.).

Rotterdam (gem.) ... 919 1 066 824 438j 536 330 47,66 50,28 40,05 334 355 213 36,34 33,30 25,851 Rotterdam (comm.).

Schiedam (gem.) .... 71 67 73 29] 38 39 40,85 56,72 53,42 20 31 30 28,17 46,27 41,101 Schiedam (comm.).

ütrecht (gem.) .... 597 735 — 347! 494 — 58,12 67,21 — 200 337 — 33,50 45,85 — j Utrecht (communal).

Utrecht 40»)— ") — 16 — — 40,— ")— ») — 13 — ! — 32,50 Utrecht.

Venlo (gem.) 31 35 19 19 14! 10 61,29 40,— 52,63 7' 17 1 22,58 48,57 5,26] Venlo (comm.).

Zwolle (gem.) 103 107 118 72 92] 46 69,90: 85,98 38,98 55 71 241 53,40 66,36 20,34] Zwolle (comm.).

Totaal-5) .... 9 475 10 130 7 336 2)5 991j2)6 848! 3 989, 3) 63,23 s) 67,60 54,38 4 035, 4 565 2 745; 42,59 45,06; 37,42 j Total. 2)

waarvan: ] ! ] .] ! J j j ! j I dont:

wannen \ ™n 18 j.enouder. 5 613\ 5 756! 4 547^)2 0461^2 417] 1305^)36,45^)41,99' 28,70 1 649\ 1876 1 074\ 29,38 32,59 23,62\ adultes I ,

} overige.... 996 1 018\ 889 870 1 077 698 87,35, 105,80 78,52 404 443 328 40,56 43,52 36,90\ autres j "ommes-

nrnuwen \ vcm 18 j-enouder- 2 643 3 127 1 805 2 768 2 946, 1804 104,73 94,21 99,94 1 909 i 2139 1300' 72,23 68,40 72,02] adultes I

) overige.... 223 229 95 307 408 182 137,67, 178,17 191,58 73, 107 43 32,74 46,72 45,26\ autres j

I.

Gemeentelijke beurzen. . 9 202; 9 827; 7 252 5 842 6 675] 3 953! 63,49! 67,93 54,51 3 9011 4 428 2 714 42,39 45,06! 37,42 Offices de plac. comm.

Andere beurzen . . . . 273 303: 84 2) 149] 2) 173] 36; »)54,5S|3)57,10] 42,86 134] 137! 31] 49,08 45,21! 36,90| Autres off. de plac.

i) Tijdvak 18—30 November 1912, in de vorige aflevering niet opgenomen. (Zie ook j 3) Bij ae berekening van dit percentage is het aantal aanbiedingen van en aande beschrijving op blz. 26.) 2) Blijkens mededeeling van den secretaris der arbeids- vragen om mijnwerkers te Heerlen buiten beschouwing gelaten (zie noot 2).

beurs te Heerlen kan het aantal aanvragen om mijnwerkers niet met juistheid worden 1 4) Opgeheven. 5) Bovendien kwamen bij de arbeidsbeurs van den Chr. Volksbond

opgegeven. Derhalve moet bij het aantal aanvragen door werkgevers, bij deze beurs ; te 's-Gravenhage gedurende Dec. 1912 198 aanbiedingen van werkzoekenden en 36 aaningekomen, nog een onbekend aantal aanvragen om mijnwerkers gerekend worden. vragen door werkgevers in, terwijl 48 personen geplaatst werden.