is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 1, 01-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkstakingen en uitsluitingen.

Werkstakingen en uitsluitingen, begonnen in December 1912. Gedurende de maand December 1912 begonnen 13') stakingen, waarvan 2 in Gelderland (1 te Dieren, gem. Rheden en 1 te Tiel), 1 in Zuid-Holland (te Rotterdam), 7 in Noord-Holland (5 te Amsterdam en 2 te Zaandam), 1 in Utrecht (te Zeist) en 2 in Friesland (1 te Menaldum, gem. Menaldumadeel en 1 te Oldeholtpa en Wolvega, gem. Weststellingwerf).

Naar de beroepen der stakers zijn de stakingen als volgt te verdeelen: arbeiders in eene cementijzer- en betonfabriek 1, arbeiders in eene fabriek van zilverwerken 1, boscharbeiders 1, broodbezorgers 1, darmenschrappers 1, grondwerkers 1, jongens in eene bierbrouwerij 1, metaalbewerkers 1, metselaars en opperlieden 2, timmerlieden 1 en sigarenmakers 2.

Het aantal stakers, bekend voor 9 stakingen, was + 247 2). Bij de 13 geschillen waren 14 ondernemingen betrokken.

Van 9 stakingen werden de eischen bekend: 7 eischen betroffen het loon, terwijl 3 „andere eischen" werden gesteld.

In de maand December 1912 begon 1 3) uitsluiting van textielarbeiders te Goor.

Bij dit geschil was 1 onderneming betrokken. Het aantal uitgeslotenen bedroeg 640.

Bij deze uitsluiting werd een „andere eisch" gesteld.

Werkstakingen en uitsluitingen, geëindigd in December 1912. Gedurende de maand December 1912 eindigden 9 stakingen, waarvan 2 in September, 2 in November en 5 in December begonnen waren.

Eén geschil duurde 104 dagen, één 85 dagen, één + 10 dagen, één 7 dagen, één + 2'/2 dag en één 1 dag. De duur van drie stakingen bleef nog onbekend.

Van 6 stakingen werd de uitslag bekend: 1 geschil eindigde ten gunste der werklieden, 3 gedeeltelijk te hunnen gunste (geschikt) en 2 te hunnen nadeele.

Ook werd van 6 stakingen de wijze van beëindiging bekend: 3 geschillen eindigden door onderhandeling tusschen partijen, waarbij voor één van beide of voor beide partijen eene organisatie optrad, 1 zonder onderhandeling door toegeven en 2 op „andere wijze".

In de maand December 1912 eindigde geen enkele uitsluiting.

Grèves et lock-outs.

Grèves et lock-outs, commencés au mois de décembre 1912. Au mois de décembre 1912, 13 ') grèves ont commencé, dont 2 dans la Gueldre, 1 dans la Hollande méridionale, 7 dans la Hollande septentrionale, 1 dans la province d'Utrecht et 2 dans la Frise.

D'après les professions des grévistes les grèves se répartissent comme suit: ouvriers dans une fabrique de fer de cémentation et de béton 1, ouvriers dans une argenterie 1, ouvriers forestiers 1, porteurs de pain 1, nettoyeurs de boyaux 1, terrassiers 1, gargons dans une brasserie 1, métallurgistes 1, magons et aides-magons 2, charpentiers 1 et cigariers 2.

Le nombre des grévistes, connu pour 9 grèves, est de + 247 5). Le nombre des établissements atteints, connu pour les 13 conflits, est de 14.

Les réclamations sont connues pour 9 grèves: 7 réclamations étaient relatives au salaire, 3 fois on comptait d'autres contestations.

Au mois de décembre 1912, 1 lock-out°) d'ouvriers en textile a commencé dans 1'Overyssel.

Le nombre des ouvriers mis a pied et le nombre des établissements atteints, est respectivement de 640 et de 1.

1 fois on comptait une „autre contestation".

!) Tegen 19 in December 1911 en 11 in November 1912. 2) Tegen ± 1206 stakers in de vorige maand (bij 9 stakingen). -*1) Tegen 0 in December 1911 en 0 in November 1912.

4) Contre 19 en décembre 1911 et 11 en novembre 1912.

5) Contre ± 1206 grévistes en novembre 1912 (pour 9 grèves). G) Contre 0 en décembre 1911 et 0 en novembre 1912.