is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 2, 28-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stakingen van arbeiders in de sigarenindustrie.

(Les grèves des cigariers.)

Aan de Werkgevers in de sigaren- en tabaksindustrie was door den Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond, de Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland, den Ned. R.-K. Tabaksbewerkersbond en den Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland, een gemeenschappelijk ontworpen program van arbeidsvoorwaarden aangeboden, waarin gevraagd werd:

lo. den huisarbeid af te schaffen;

2o. opleiding vau leerlingen door de patroons, in plaats van door de sigarenmakers of sorteerders, die tegen stukloon werken en niet voldoende aandacht aan de opleiding kunnen scheuken. De wijze van opleiding en de bepaling van het aantal leerlingen in verhouding tot dat der volwassenen, zou later in overleg met de patroonsorganisaties kunnen worden vastgesteld.

3o. maximum-arbeidstijd van 10 uur per dag met handhaving van eventueel voorkomenden korteren arbeidstijd eu verkorting vau den arbeidsdag op Zaterdag met 2 uur (vrije Zaterdagmiddag), voorzoover dit niet reeds voorkomt;

4o. invoering van de volgende loonregeling:

a. Handwerk.

Recht model. Hoogste minimum f 7,—, laagste minimum f 0,—

Knak model. » » » 7,50, » » ,> G,50.

b. Vormwerk met minstens 15 vormen.

lleclit model. Hoogste minimum f 5,25, laagste minimum f 4,25.

Knakmodel. » » » 5,7a, » » » 4,75.

Naar gelang liet aantal vormen minder is, worde het loon hooger en wel volgens onderstaanden maatstaf: 0

laagste minimum van vormwerk recht model met minstens 15 vormen f 4,25

* * * » » » » » 10—14 » » 4,75

" » » » » » » » 6—9 » » 5,25

* * * * » » » » 4—5 » » 5,50

» » » » » » » 2_3 » s 5 75

• a * l oü 1 •*. * * » » » 1 vorm » 6,—,

iedere vorm met 20 schuitjes.

Het vaste loon van een volslagen plakker of plakster bedraagt als laagste en hoogste minimum resp. f 9,— en f 12,—, vau een sigarensorteerder, deksorteerder en dekteller resp IJl,— en t 14,— en van een volwassen dekoplegger, vochter, binnengoed bewerker, tabakkerver resp. 1 9, - en f 12,— per weck.

Het loon voor de overige werkzaamheden, als plakwerk, ringen, spijkeren, enz. zal met de organisaties plaatselijk worden geregeld. Oud fust vernieuwen en opplakken zal tegen vast loon geschieden. 6

Het stukloon, berekend voor sigaren los verpakt in tiende fust, 12 011 13 sigaren in de rij, U aaneengesloten sigaren, de persing in de lengte, 1$ rij sigaren boven inhoudsmaat van t kistje, de persing in de hoogte, bedraagt:

2-ccnts sigaren, recht 40 ets., knak, 45 ets., per mille;

2i- en 3-cts. sigaren, recht 45 ets., knak, 50 ets. per mille.

geregeld' Stukl°0n voor 4~cts siSaren en hooger zal door de plaatselijke organisaties worden

"Voor sigaren in 1/20 fust verpakt wordt 10 ets., voor sigaren in 1/40 fust verpakt, 20ets. verhooging betaald. Voor boswerk met 2 lintjes wordt 5 ets. meer betaald dan met 1 lintie

Voor knakwerk wordt 10 ets. meer betaald dan voor recht werk.

\ oor boswerk van 50 en 100 stuks wordt 5 ets. meer betaald (per 1 000)

Voor boswerk van 25 stuks wordt 25 ets. meer betaald (per 1000). Voor boswerk van 10 stuks wordt 30 ets. ineer betaald (per 1 000).

Voor moeilijk verwerkbare tabak (dek), als Seedleaf, monsters, Planteurs, onhandige modellen, weinig voorkomend werk en kleine partijen wordt het stukloon door de organisaties geregeld, indien dit minder bedraagt dan een plaatselijk te bepalen minimum.

Bovenstaande loonen zijn de laagste minima. De hoogste minima zullen f 1 — per 1 000 meer bedragen. Voor de grootste en omliggende plaatsen geldt het hoogste minimum' voor de kleinste plaatsen het laagste minimum. Voor minder groote plaatsen kan het loon f 0,25, voor kleine plaatsen f 0,50 minder bedragen dan het hoogste minimum en voor flinke dorpen f0 25 boven het laagste minimum (een en ander te berekenen volgens de plaats, den levensstandaard arbeiden), Cn Vanwaar uoodige werkkrachten moeten komen om ter plaatse te kunnen

50. opheffing van grieven (oversigaren, onbetaalden arbeid, contributie, in welken vorm ook, het leveren van materiaal en gereedschappen door den werkman, onvrijwillig verzuim)-

60. liet verstrekken vau bereide tabak (a. gestript, opgelegd dek; b. opengehaald omblad; c. gestript en bereid binnengoed);

7o. afschaffing van uitschot (teneinde den sigarenmaker tegen willekeur te beschermen en omdat het doel, dat het verstrekken van uitschot beoogt, niet wordt bereikt).