is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 2, 28-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het laden van schuit of ander vervoermiddel: cement: 1 ct. per zak; kalk 2 et. per H.L.; verder volgens de bij diverse patroons bestaande tarieven.

Het lossen van wagons kluitkalk per kar of schuit: 4^ ct. per H.L.

Het lossen van buizen aan de Geitieente: f 1,10 per last, met gratis gebruik van den sloomlier; idem uit het schip: f 1,25 per last.

Het lossen van wagons kluitkalk aan de Nieuwe Vaart en aan den Kadijk bij minstens 3 wagons: 3 ct. per H.L.

Het lossen van kluitkalk zonder opmeting van de partij: de inhoud van een wagon zal goacht, worden te zijn 100 H.L.

Het laden van losse partijen schelp- of steenkalk bij partijen van minstens 200 H.L.: 1| ct. per H.L.

Wanneer voor het vaste volk op gegeven tijden niet voldoende werk is, zullen deze bij de in aangenomen werk werkende arbeiders worden ingedeeld, mits hun gedurende dien tijd betaald wordt een loon gelijk aan dat dier arbeiders.

Deze overeenkomst, aaDgegaan voor onbepaalden tijd, zal door beide partijen kunnen worden opgezegd, mits in acht nemende een opzeggingstermijn van drie maanden.

— Enschede. Bakkers.

Tusschen de Euschedesche Bakkerspatroonsvereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Bakkersbond en van de Provinciale Overijsselsche en Geldersche Bakkersvereeniging ter eener zijde en de volgende Bakkersgezellenbonden: de Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders (st.ers) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkersbedrijf; goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 September 1911, de Nederlandsche R. K. Boud van Bakkers, Cacao-, Chocoladeen Suikerbewerkers, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Februari 1911; en de Christelijke Bond van Bakkersgezellen in Nederland, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 October 1908, ter andere zijde, is de volgende overeenkomst gesloten:

Algemeene bepalingen. Art. 1. In deze overeenkomst is sprake van vier categorieën van bakkerijen; ten eerste bakkerijen waar meer dan zes personen werkzaam zijn; ten tweede bakkerijen waar door minder dan zes en meer dan drie personen gewerkt wordt; ten derde bakkerijen waar ten hoogste drie personen werkzaam zijn; ten vierde gemengde bakkerijen (brood- en banketbakkerijen).

Art. 2. Bij deze overeenkomst behoort een reglement, goedgekeurd door beide partijen. Dit reglement moet zichtbaar in elke bakkerij zijn opgehangen, terwijl ieder gezel een gedrukt exemplaar zal ontvangen bij het afsluiten dezer overeenkomst of bij het in dienst treden bij een werkgever waarvoor dit contract geldt.

Minimum loonregeling. Art 3. Voor bakkerijen, waarin met meer dan zes personen wordt gewerkt, zullen de volgende loonen worden betaald: voorman f14,—, deegmakers f14,—, bankwerkers f 13,—. In bakkerijen waar minder dan zes en meer dan drie personen werkzaam zijn: voorman f 13,—, deegmaker f 12,—, bankwerker f 12,—. In bakkerijen waarin ten hoogste drie personen werkzaam zijn: eerste bakker f 12,— , tweede bakker f 11,—, derde bakker naar leeftijd en vakkennis.

In gemengde bakkerijen zal in hetzelfde verband deze loonregeling gelden.

Emolumenten worden afgeschaft.

Arbeidsduur. Art. 4. De arbeidsduur zal voor de in art. één, eerste twee eategoneèn van bakkerijen genoemd, bedragen 66 uren per week; op den Zaterdag mogen niet meer dan 13 uren gewerkt worden, terwijl op de eerste vijf dagen van de week elf uur mag gewerkt worden, de twee uren die op Zaterdag meer gewerkt worden, moeten in de vijf andere dagen in mindering gebracht worden. , *

Voor de in art. één als derde en vierde soort van bakkerijen genoemd, geldt dezellde arbeidsduur, met dien verstande echter, dat daar zoo noodig ceu schafttijd van l'/2 uur daags kan gemaakt worden, zoodat de tijd waarin gewerkt wordt 12'/., uur daags bedraagt, dit met het oog op het niet geregeld kunnen voortwerkeu,

In de art. één, eerste drie categorieën van- bakkerijen genoemd, mag gedurende 10 dagen in het jaar, de vastgestelde werktijd worden overschreden.

In de art. één, vierde categorie van bakkerijen genoemd, mag gedurende 30 dagen in het jaar, de vastgestelde werktijd worden overschreden.

Overuren. Art. 5. Per werkweek mogen niet meer dan zes uren door een gezel worden overgewerkt, waarvan in geen geval meer dau twee uur per dag. De gezellen in gemengde bakkerijen zullen, met inbegrip van Zondag, 10 uur per week mogen overwerken.

Voor volwassenen worden de overuren met 20 ct. per uur betaald, voor halfwassenen met 15 ct. per uur.

Noodhulpen. Art. 6. Noodhulpen zullen als loon ontvangen, indien zij een volle week of langer in eenzelfde bakkerij werkzaam zijn, hetzelfde loon als de gezel waarvoor zij in de plaats treden. Bedraagt de werktijd minder dan een week, dan 22 cent per uur.

Internen. Art. 7. Voor internen wordt f 6,— per week berekend voor kost, logies en bewassching, zonder bewassehing f 5,50. '

Volwassenen, halfwassenen en minderwaardige werkkrachten. Art. S. Als volwassenen worden aangemerkt allen die den leeftijd van 22 jaren bereikt hebben en bekwaam

zijn voor hun werk. ..

Onder halfwassenen worden verstaan zij die den leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en

minstens twee jaar bij het vak zijn. ..... . , ,.

Wanneer in eenige bakkerij een of meer personen werkzaam zijn, die als minderwaardige