is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 2, 28-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEZOLDIGING.

Betrekking. onderBCÏÏenip Baanvak, j* BEVOKDERING. ' OPMERKINGEN.

„ Minimum. Maximum.

Wb

-gwcrker'). .Amsterdam, Rotterdam Daggeld in Gld.

—IJsselmonde . . . 1,60 1,50 a) 1,90 1,80 «) Tnaien el? zoolang de

idem..) Den Haag-Schevenin-

gen 1,35 1,65 minimum f-1,50 f 1,40 per

'dem. ') Arnhem, Heerlen— dag.

Grens, Maarn, Utrecht,

Utrecht—Lunetten,

Voorburg, Kralingsche Veer—Rotterdam (exel.

Rotterdam'), IJsselmonde

—Barendrecht (exel. r. , , . . , ,

IJsselmonde en Baren- L °mf d% ^ i1^

dreeht) 1,25 1,55 kens f 0,15 (f 0,10) p. dag.

idem. Arnhem, Utrecht, Den Haag—Scheveningen,

Nuth-Grens .... 1,40 1,70

1dem. Kralingsche Yeer—Rotterdam (exel. Rotterdam), IJsselmonde—

Barendrecht, (exel.

IJsselmonde en Barendrecht). ..... 1,85 1,65 Wem. ') Emmerik—Grens, Blten

— Welle Mk. 2,50 2,30 Mk. 3,20 2,90 Om de drie jaren, telkens Mk. 0,30 (Mk. 0,20) per dag. .

(1,30 1,20 1,60 1,50 •dem. ') Voorts naar gelang der 1,25 1,15 1,55 1,45

standplaatsen resp. }1,15 1,10 1,45 1,40 •

baanvakken .... 1,10 1,05 1,40 1,35

1,— | 1,30 Aaü„i . . Standplaatsen, onder- in minimo en in maximo f 0,60

81Ultmgs- selieidenliike baan- of f 0,50 boven het daggeld,

"«chter-tele- vakken nr> Nerlpr- vastgesteld voor de wegwerkers grafist vakken op «edei van de standplaats,

l8t • • • landsch grondgebied . onderscheidenlijk het baanvak

waarop de aansluiting gelegen is.

Voor aan sluitings wachters — niet geplaatst te Breda of op de aansluitingen Velperbroek,

Lunetten en Capelle — als zoodanig

benoemd voor 1 Januari 1913 — n . j • • t blijft het maximum der bezoldiging ,, ,lei

Sei,, op f 2,—vastgesteld. kens f 0,15 (f 0,10) p. dag.

LooyT8,0 ) • j Wachtposten 4 en M bij 1,70 I 2,— i) Voor seinwachters, die

W^.d'ter . Amsterd., Rotterd — 1,60 1,50 c) 11,90 1,80 wissels te bedienen hebben,

S4vaaouei'A- IJsselmonde.... 1,60 1,50 c) 1,90 1,80

L0o a°hteri). 1,55 1,85 diging f 0,20 per dag meer

n, 1'Wachter . Den Haag (1,35) (1,65) dan voor seinwachters der

O .e8wachter 1 CA betrokken standplaats is

j,' f, . . , L'ób 1'bd bepaald (1911).

«mier d) . ötandplaatsen, onder- |n minimo en in maximo f 0,20 c) Indien en zoolang de

scheidenlijke baan- boven het daggeld vastgesteld leeftijd van 23 jaren nog niet

nn B-j-, voor de wegwerkers van de is vervuld, bedraagt het nn-

vakken op «eaer- standplaats, onderscheidenlijk nimum f 1,50 f 1,40 p. dag.

landsch grondgebied . het baanvak waarop de post gelegen is, met dien verstande dat het minimum niet minder dan f 1,35 en het maximum niet eiliwa \ j. minder dan f 1,65 bedraagt.

Loor»Jr , ^)* i F '1r r Mk. 2,85 2,65 Mk. 3,55 3,25 ] Om de drie jaren, tel- d) Voor seinwachters, die

Wei3ao,hter- ■ r w,7 • ' » 2,50 2,30 » 3,20 2,90 kens Mk. 0,30 (Mk. 0,20) wissels te bedienen hebben,

Swarditov i Blten—Welle .... 0 on n nn t j 'bedraagt het mmimnm en

'Uer • ) » 2,30 » 2,90 Iper dag. ïet raaximnm der bezoldi-

ging f 0,20 onderscheidenlijk Mk. 0,35 per dag meer dan

Wyoor seinwachters der be-

egWaolif • • trokken standplaats is be-

er In minimo en in maximo gelijk Om de drie jaren, tel- paald.

daggeld als vastgesteld voor de f 0,15 onderscheidenlijk wegwerkers van de standplaats, i|i, n on i 0.

onderscheidenlijk het baanvak, , u'au Per uaswaarop de wachtpost gelegen is. |

) levens hulpwachter.