is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 2, 28-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEZOLDIGING.

Betrekking. LderschS^k Baanvak. | j BE VORDERING. OPMERKINGEN.

Minimum. Maximum. ^ ——— —•

I I

Daggeld in Gld. f0

1,45 1,75 Be

Yoorts naar gelang der 1,40 1,70 I),

Seinwachter . . standplaatsen resp. 1,35 1,65

baanvakken.... 1,30 1,60

1,25 1,55 ij,

(1,25) (1,55) Be

(1,20) (1,50) Ar

Loopwachter . . idem. < (110) (l'^O)

(1^05) (1*35)

n ) h 30)1 Om de drie. jaren, tel-

1,25 ' 1,55 ' ikensf 0,15 (f0,10) p. dag.

1,20 1,50

115 1 45

Wegwachter . . idem.

l'05 l'35 ^

1,30 _____

Brugwachtersknecht . . . Rotterdam en Amsterd.ll,60 1,50 2,10 2,— ï]e TT , , , 11,50 1,40 1,90 1,80 idem. Voorts naargelang der fa w 1,65 standplaatsen . . . |120 1(i0 1;50

Magazijnknecht . ütreeht (1,20) (1,80) T lk f01n ,

Nachtwaker . .Dordrecht 1,50 1,40 1,80 1,70 ' ' P' 8'

BETREKKING.

a) Het loon wordt per u)ï

Dienst van Tractie en Materieel. berekend en geregeld en verhoogd naar bekwaam

,a „\ Het toegekende uurloon wordt verhoogd : met 25

Onderwerkmeester ci) a) yoor 0p werkdagen tusschen 8 uur n.m. en 1|

Baas in de werkplaats a) d) uur n.m. en op Zondag tusschen 6 uur v.m. en 8

n.m.; met 50 pCt. voor arbeid op Zondag tusschen uur n.m. en 12 uur n.m., en op werk- en Zondage; tusschen 12 uur n.m. en 6 uur v.m., (in 1913 en 191' behalve op werkdagen, waarop de arbeid te 5 uur vJjj of later is aangevangen), met dien verstande, dat te minste het loon van een half uur extra wordt genote» -yy

Hoofdmachinist 3,60 3,50 4,85 4,25 0 d d • • t i

Machinist le klasse 2,95 2,85 3,20 3,10 kens f 0 25 Tefdaï

2e » 4) 2,45 2,35 2,95 2,85 jteos per aa8. 6. Bevordering van de 2'

klasse tot de le klasse geschiedt uiterlijk vijf Jal"e2 Ondermachinist, dienstdoende hetzij als iTbef-efkt.maximu'^-bezoldiging als machinist 2eklass

bestuurder van een locomotief, hetzij

als stokers) 2,10 2,— ') 2,85 2,25 ') Na driejaren met f 0,25 c) Bevordering van onder

Der dae. machinist tot machinist; <g

; klasse geschiedt uiteijl)

vier jaren, nadat de maximum-bezoldiging als onde machinist is bereikt, mits er eene vacature zij.

Bij bevordering tot machinist 2e klasse wordt belanghebbende toegekend eene bezoldiging van f 2»*' f 2,35 of f 2,70 f 2,60 per dag, zulks naar gelang J: als ondermachinist laatstelijk genoot een daggeld f 2,10 f 2,— of van f 2,35 f 2,25.

Wanneer de bevordering niet plaats heeft wegens P ontbreken eener vacature, wordt de ondermachinist afwachting van zijne benoeming tot machinist 2e kla^\ voor zoover zijne bezoldiging en verdere bevorder^ betreft, evenwel beschouwd als alreeds tot die betre* king te zijn benoemd, bij het verstrijken van boVe gestelden termijn.

Leerling-machinist^) 1,85 1,75 2,10 2.— Na driejaren met f 0,25 j d) Bevordering van leerlij

t>er das:. machinist tot onderma*^

|nist geschiedt uiterlijk jaren na het bereiken van de maximum-bezoldiging^ leerling-machinist, indien voldaan is aan de eisen®

voor de bevoegdheid tot het besturen van locomotief en onverminderd art. 35 R. D. V. (1911).

Machinist in de olieerasfabriek .... 2,10 2,— 2,85 2,75 i m n rn-m j Stoker » » » ... .1,60 1,50 2,35 2,25 \ Telkens f 0,10 p. dag.

') Benevens (in 1913 en 1911: zoolang de bezoldiging f 2,35, f 2,25 niet overtreft) eene vergoeding van f 0,2 per dag over dagen waarop dienst gedaan wordt als bestuurder van eene locomotief.