is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 3, 28-03-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veer 7 000 kleiner dan in Februari 1912. In Februari 1913 stonden, wat de mannen betreft, tegenover ± 397 000 aanbiedingen van werklieden ± 209000 aanvragen door patroons en ± 180 000 plaatsingen; wat de vrouwen aangaat, tegenover ± 79 000 aanbiedingen ± 86 000 aanvragen en ± 46 000 plaatsingen.

Groot-Rritannië en Ierland. (Grande-Bretagne et Irlande.) 18 Januari—14 Februari 1913. ') Den 18en Januari waren 178 531 personen (141 537 mannen, 22 126 vrouwen, 7 965 jongens en 6 903 meisjes) als werkzoekenden ingeschreven. Bij 424 arbeidsbeurzen werden van 18 Januari tot 14 Februari 243 892 aanbiedingen van werklieden- (173 360 van mannen, 41 214 van vrouwen, 15 267 van jongens en 14 051 van meisjes) en 85 530 aanvragen van patroons (46 563 naar mannen, 19010 naar vrouwen, 11918 naar jongens en 8 039 naar meisjes) op het „general" register ingeschreven. Het aantal plaatsingen bedroeg 62 086 (35 562 van mannen, 13 731 van vrouwen, 7 234 van jongens en 5 559 van meisjes). Den Men Februari waren nog 150 396 personen (122 269 mannen, 17 083 vrouwen, 5 419 jongens en 5 625 meisjes) als werkzoekenden ingeschreven. 124 851 aanbiedingen, 28 672 aanvragen en 22 760 plaatsingen betroffen tegen werkloosheid verzekerde werklieden.' (Sinds 15 Juli 1912 — datum van in werking treden der wet op de werkloosheidverzekering2) — worden de werklooze verzekerden, die hun werkloosheidboekje bij een arbeidsbeurs of plaatselijk agentschap ingeleverd hebben, in het register van de arbeidsbeurs ingeschreven.)

Blijkens het „casual" register werd aan 2 436 mannen werk verschaft van bijzonder tijdelijken aard.

Oostenrijk. (Autriche.) December 1912. 3) De volgende tabel geeft een vergelijkend overzicht van de werkzaamheid van 870 arbeidsbeurzen en plaatsingsbureaux gedurende de maanden November en December 1912.

Plaatsingen op Aanvragen op

Aanbiedingen Aanvragen 10O aan- 100 aan-

van werklieden. door patroons. Plaatsingen. biedingen. biedingen.

(.Demandes (Offres (Places.) (Placés pour 100 lOffres pour 100

d'emplois.) d'emplois.) demandes.) demandes.)

December. November. December. November. December. November. December. November. December. November.

Mannen (Hommes) . 53 258 54 95s| 31 576 40 036 17 742,23 466 33,3 42,7 59,3 /2,8

Vrouwen (Femmes) . 22 825 35 837 20 284 29 094 10 455 17 371 45,8 48,5 88,9 81,2

LGer]iugen(Jppreniü) 3 070 3 713 3 689 4 566 847 1 066 27,6 28,7 120,2 123,0

Totaal . . . . 79 153 94 508 55 549 73 096 29 O44' 41 903 30,7 44,3 70,2 78,0

(Tolal.) j • I

(_) januari 1913. 2) De volgende tabel geeft een vergelijkend overzicht van de werkzaamheid van 865 arbeidsbeurzen en plaatsingsbureaux gedurende de maanden December 1912 en Januari 1913.

Aanbiedingen Aanvragen P,*°P

vanwerklieden. door patroons. Plaatsingen. biedingen. biedingen.

(Demandes (.Placés.) tpfo&vour 100 (Offra pour 100

d emplois.) d emplois.) demandes.) demandes.)

Januari. ' December. Januari. December. Januari. December. Januari. December. | Januari. December.

Mannen^(Hommes). 58 658 52 392 37 186 31 274 21 078 17 572 35,9 33,5 63,4 59,7 Vrouwen (Femmes) . 38 375 22 914 40 893 20 539 23 890 10 597 62,3 40,2 -^0,6 Leerlingen(Apprentis) 3 529 3 070 4 297 3 089 1 129 847 32,2 27,6 121,S 1 ,

1 ■ - : :

Totaal .... 100 562 78 376 82 376 55 502 40 103 29010 45,8 37,0 81,9 70,8 (Tot al.)

J) Labour Gazette van Maart 1913.

") Zie afl. 3, 1912, bladz. 228.

3) Soziale Rundschau van Februari 1913.