is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigde Staten van Amerika.

(États- Unis.)

Vooruitzichten voor vrouwelijke immigranten. ')

(Avenir des immigrantes.)

In de Vereenigde Staten, vooral in de noordelijke en oostelijke is eene voortdurende vraag na_ar vrouwelijke hulp. In de allereerste plaats is ér steeds

In dele hptfpwt'6" ° h' ke"k<Tnrneiden en in mindere mate aan kindermeisjes. In deze betrekkingen is de betaling goed en kan men rekenen op $ 16, $ 30 en

Per maand> al zou men, wanneer men nog geene getuigschriften kan overleggen, in den aanvang met minder tevreden moeten zijn. In dit loon is kost en inwoning begrepen. Het komt enkele malen voor, dat dienstboden, die de Engeïsche taal met machtig zijn, toch plaatsing vinden, doch de regel is, dat, wanneer men niet genoeg Engelsch spreekt om opdrachten te verstaan en zich zelf verstaanbaar

?en f" K, ƒ ,agti 9ie uitzonderingsgevallen doen zich voor, wanneer ederlandsche of Nederlandsch sprekende families juist eene dienstbode vragen Het is onverantwoordelijk om naar de Vereenigde Staten te komen, hopende dat

H^'hpf'0^2011 t3u' te sPreken wel eene plaats zal vinden en het kan'aan

e betrokken personen, hunne ouders en voogden niet genoeg ontraden worden ^b.re"Se" Yan getuigschriften is zeer aan te bevelen en die moeten dan in de Engeïsche taal gesteld of van eene vertaling vergezeld zijn.

Vrouwelijke hulp buiten de huishouding is, hoewel niet zoozeer als eerstgen"m e'. tamelijk gemakkelijk te plaatsen. Daarvoor komen dan in aanmerking ' at'es fn fabrieken van allerlei aard, benevens winkels. Voldoende kennis

S<ne 1 's 1- natuurliik n°g meer vereischtedan in huishoudelijke betrekkingen. De loonen in die betrekkingen zijn niet hoog en de vooruitzichten op hoogere loonen gering. In de meeste gevallen begint men met $ 5 per week zonder kost en inwoning, waarvoor men minstens (3a$ 3,50 per week moet rekenen en dan nog maar het allernoodzakelijkste heeft. Van sparen is daarbij ffeM Ï?'L • verschillende vereenigingen zijn onlangs onderzoekingen inge, minimum, waarvan eene op zich zelf levende vrouw behoorlijk kan rond komen en dat minimum werd op $9 a $11 per week gesteld. Buitendien kan men daarbij niet zeker zijn voortdurend werk te vinden. Zij, die een bepaald hf otn'halS naaist^s' hoedenmaaksters enz., kunnen, mits zij bekwaam zijn haar vak, betere posities vinden en hebben betere vooruitzichten. Op handelskantoren wordt van $ 8-$ 20 per week betaald, maar dan moet men typewriten

Han Ha° 16 ^ u ,conci!rrentie is daar zeer zwaar en het aanbod grooter mpflp huishoudster is het wel mogelijk, maar meestal moeilijk eene

Vorof ■ !? cL * v'ndfn- Het werk> van eene huishoudster verwacht, is in de Vereenigde Staten heel wat zwaarder dan in Nederland, tenzij men eene plaatsing iri vermogende families vinden kan, doch dan zijn de eischen, die gesteld worden ook zeer hoog. Aan huishoudsters wordt gewoonlijk S 25 of meer per maand' inclusief kost en inwoning betaald. J pcr mddnu

Immigratie van vrouwen is in het algemeen sterk af te keuren als men geen vrienden of kennissen heeft, op wier steun en voorlichting men in de eK maanden rekenen kan. Het gevaar in verkeerde handen te vallen is zeer groot vooral in de steden en het zij een ieder afgeraden naar de Vereenigde Staten te

dSten téekunneVn01kven^ middeletl *** °m altha"S ee"ige Weken zonder ver"

,nnHYerdeir L" h00ie mate onraadzaam geacht naar Amerika te komen

naar Nedwfand terugkeeren'kan. "ie' S'agen °f anlteren 'eïe^iag. wede,

™ De Arner.ikaans.c.he wet verbiedt het aangaan in het buitenland van een arbeidscontract om in de Vereenigde Staten te komen werken. Dikwijls wordt die bepaling ontdoken en men stelt zich daardoor bloot aan deportatie in de derde klasse en gewoonlijk een zeer onaangenaam verblijf op het immigranten-eiland „Ellis Island" een risico, dat vrouwen zeker niet moesten loopen.

h»tCt 'S "ie- mog^lijk aa? de. hand van algemeene inlichtingen te beoordeelen het voor iemand geraden is naar de Vereenigde Staten te emigreeren Ieder geval — zoo leert jarenlange ervaring - moet op zich zelf beoordeeld worden.

') ..Handelsberichten" van 3 April 1913, no. 316. v

]0