is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrouwen, die naar de Vereenigde Staten willen gaan, doen derhalve het beste, ook al hebben zij, naar zij meenen, vertrouwbare inlichtingen ontvangen zich te wenden tot een der consulaten. Zij moeten dan zooveel mogelijk bijzonderheden mededeelen over zich zeiven, hare capaciteiten, hare plannen en middelen. Teleurstellingen die zoo herhaaldelijk aan het consulaat bekend worden, kunnen daardoor voorkomen worden en in de meeste gevallen kan gezorgd worden, dat eene of andere vertrouwde vereeniging bij aankomst de immigrante ontvangt en terecht wijst.

Landverhuizing naar de zuidelijke staten. ')

(Émigration pour les états méridionaux.)

Het is voor financieel zwakke landverhuizers niet raadzaam zich in de zuidelijke staten te vestigen, aangezien de noodzakelijke bedrijfs- en ontginningskosten daar hoog zijn en men niet zoo gemakkelijk als in het noorden en noordwesten der Vereenigde Staten gelden voor landbouwdoeleinden kan verkrijgen. Voor den financieel' zwakken vreemdeling zijn de kansen niet voordeelig, tenzij hij in gemeenschap met anderen en onder bekwame voorlichting werkt. De gevallen waarin op belangrijk- succes kan worden gewezen, worden bijna uitsluitend ' in goed georganiseerde kolonies gevonden, terwijl de niet geslaagde kolonisten hun geld- en tijdverlies voor het meerendeel te wijten hebben aan het onoordeelkundig koopen van land en het maken van kosten, die niet door bedrijfswinsten kunnen worden vergoed. Het niet in staat zijn de gekweekte producten op de meest voordeelige wijze ter markt te brengen, is tevens eene der hoofdoorzaken van het niet slagen der kolonisten.

Zweden.

(.Suède.)

De collectieve arbeidscontracten gesloten gedurende 1910 2) en 19113).

(Les contrats collectifs de travail conclus en 1910 et 1911.)

Gedurende 1910 en 1911 zijn in Zweden resp. 224 en 219 collectieve arbeidscontracten tot stand gekomen of hernieuwd welke door resp. 1 243 en 2 040 werkgevers werden gesloten en naar schatting de arbeidsvoorwaarden van resn 37 440 en 33 688 arbeiders regelen. Het aantal nieuwe contracten bedroeg resp. 42 (4 760 betrokken arbeiders) en 25 (2 083 betrokken arbeiders).

De volgende tabel geeft een overzicht van de in 1910 en 1911 tot stand gekomen of hernieuwde collectiève contracten en de daarbij betrokken werklieden in de verschillende bedrijfsgroepen.

Aantal ! Aantal

contracten. werklieden.

DrnpITir«PT?rwPFN (Nombre des (Nombre des GROUPES D'INDUSTÏUES.

BEDRIJ* öUKUbi JiiJN. contrats.) ouvners.)

j 1910. |, 1911. 1910. 1911. '

Land- en bosckbouw . . • 2 2 683 800 Agriculture et cxploitations fores-

tieres.

Mijnbouw, fabrieks- en hand- mo Exploitations minières, manulac-

werksni verbeid 4-. . 151 102 24 354-16 868 tures et industries manuclles.

Bouwbedrijven?. ... 19 74 3 185 11 127 Bfitiment.

n ï o HifWr-n 1 4 231 70 Services publiés.

Handel en verkeer '. ! '. '. 51 37 8 987 4 823 Commerce et Communications.

Totaal ... 224 219 37440,33688 Total.

1) „Handelsberichten" van 11 April 1913, no. 318.

2) Kollektivaftal i Sverige traffade under ar 19I0. Utgifven af K. Kommerskollegii afdelning for arbetsstatistik. Zie voor 1909 afl. 8, 1912, bladz. 558.

•i) Kollektivaftal i Sverige, ar 1911, af K. Socialstyrelsen.