is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 8 | 4 5 j 6 7 | 8 9 j 10 11 || 12 13 [ 14 15

's-Gravenhage.

's-Gravenh. Werkloozenkas (bouwvakarbeiders) _ . . . 135 22,20 14,20 14,20 77,20 50,60: 50,60 3,5 3,6 3,6 25,30 1,78 25,30 1,78

Prot. Chr. Kalk- en Steenbewerkers-

vereeniging 59 9,40 9,40 9,40 i 36,60 32,20 32,20; 3,9 3,4 3,4 J 6,10 1,71 16,10 ],71

Nat. Bond v. Handels- en Kantoorbed.

„Mercurius" (afd. 's-Gravenhage) . 181 1,— 1,— 1,— 5,80 5,80' 5,40 5,8 | 5,8 5,4 3,40 3,40 2,70 2,70

„Door Patrimonium Sterk" .... 55 2,80 2,80 2,80 9,— 8,60 8,60 3,2 3,1 3,1 I 4,30 1,535 4,30 1,53

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd.

's-Gravenhage) _ . 156 0,40 0,20 0,20 0,60 0,40 0,40: 1,5 2,- 2,- I 0,34 1,70 0,20 1,—

Kalk- en Steenbewerkersvereeniging

„St. Marinas" 94 9,20 8,80 8,80 30,— 23,20 23,20! 3,3 2,6 2,6 11,60 1,32 11,60 1,32

„Onze Hulp is in den Naam des

Heeren" 141 2,— 2,— 2,— 9,20 8,20 8,20 4,6 4,1 4,1 4,10 2,05 4,10 2,05

Ned. Vereen, van Chr. Kantoor- en I | #

Handelsbed. (afd. 's-Gravenhage) . 28 1,— 0,80 0,80. 5,20 4,20 4,20 5,2 5,2 5,2 I 3,60 4,50 2,40 3,—

Haarlem en Schoten.

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Haarlem) 213 3,20 0 0 19,20 0 0 6,- 0 0:0 0 0 0

Algem. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Haarlem) 155 3,20 1,20 0,60 13,— 3,80 1,20 4,1 3,2 2,- 2,55 2,125 0,40 0,67

Chr. Vereeniging tot bestrijding der

werkloosheid 100 8,— 8,— 8,— 34,20 34,20 34,20 4,3 4,3 4,3 14,435 1,805 13,475 1,685

Alg. Haarlemsche vereeniging tot bestrijding van de werkloosheid . . 298 11,40 11,40 11,40 50,40 50,40 50,40 4,4 4,4 4,4 20,72 1,82 19,96 1,75 Neutrale vereeniging tot bestrijding

van gedwongen werkloosheid. . . 67 1,60 1,60 1,60 7,60 7,60 7,60 4,7 4,7 4,7 3,17 1,98 2,92 1,82<

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd.

Haarlem) 98 0,20 0 0 1,— 0 0 5,- 0 0 OOOiO

Nijmegen.

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd.

Nijmegen) 81 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,- 1,- 1,- 0,17 0,85 0,10 0,50

R.-K. Timmerliedenvereeniging „St.

r,J»zePh" ■ 136 3,— 3,- 3,- 8,60 8,60 8,60 2,9 2,9 2,9 4,30 1,43 4,30 1,43

xi.-K. Kalk- en Steenbewerkersvereen.

„St. Petrus" 55 0,20: 0,20 0,20 0,80 0,80 0,80 4,- 4,- ' 4,- 0,40 2,— 0,40 2,—

Afd. Kalk.- en Steenbew erkers. v. d. 1 U 1

C.V-c. "Sia*,. \MraVm-maWmd. . . \ YC\ O.ICVy 030\ 0,10 ViöY VSftV 6,- V «>.- 1 6,- \ 0,60 \ S,— V O,'60 \ ï,

Alg. Ned. Typografenbond (afd. Nij- j / / j / / ■' j , / ff f / /

megen) / 127 0,S0j 0,80 0,80j 4,80/ 4,80 4,80 6,- / 6,- / 6,- // 4,— / S,~ /' 3,40 / 3,—

Nijmeegsche Chr. Timmerliedenver. . [ Tij 0,20 0,20: 0,20.' 0,20 0,20 0,20'j 1,- 1,- 1,- ! 0,10 I 0,50 / 0,10 / 0,50

Rotterdam.

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Rotterdam) 665 0,80 0 0 4,80) 0 0 6,- 0 0 i 0 0 0 i 0

Ned. Bond van Loodgieters, enz. (afd.

Rotterdam) 110 3,— 1,20 1,20 17,40 6,60 6,20 5,8 5,5 5,2 | 3,30 2,75 3,30 2,75

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd.

Rotterdam) 141 1,60 0,60 0,60 7,80. 2,80 2,80 4,9 4,7 4,7 2,38 3,97 1,40 2,33

Nat. Bond van Handels- en Kantoor- i i

bed. „Mercurius" (afd. Rotterdam). 564 1,60 1,60 0,20 7,80 7,80 1,— 4,9 4,9 5,- 6,- 3,75 0,50 2,50 Alg. Ned. Typografenbond (afd. Rotterdam) 259 0,80 0 0 4,80 00 6,- 0 0 0000

Ned. R.-K. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam) 54 0,80 0,60 0,40 4,80 3,60 1,40 6,- 6,- 3,5 1,80 3,— 0,70 1,75

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (afd.

Rotterdam) 124 0,20 0 0 0,80 00 4,- 0 0 0000

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam) 433 19,80 7,40 6,40 95,80 39,60 30,— 4,8 5,3 4,7 29,70 4,01 15,— 2,34

Ned. Sigarenmakers- en Tabakbe-

werkersbond (afd. Rotterdam) . . 208 1,— 0 0 4,80j 00 4,8 0 0 0000

Ned. Schildersgezellenb(afd.Rotterd.). 247 0,40 0 0 2,40 00 6,- 0 0 0000

Handelsreizigersvereen. „Eendracht". 136 1,— 1,— 0 6,— 6,— 0 6,- 6,- 0 4,50 4,50 0 0

Centr. Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Rotterdam) 65 1,40 0,60 0,60 6,40 2,40 1,40 4,6 4,- 4,- 1,20 2,— 0,70 1,17

Vereeniging tot verz. bij werkloosheid. 369 1,— 1,— 1,— 5,20 5,20 5,20 5,2 5,2 5,2 3,65 3,65 2,60 2,60

Bond van Machinisten en Stokers in

Nederland (afd. Rotterdam) ... 39 0,60 0,40 0,40 3,40 2,40 1,80 5,7 6,- 4,5 1,20 3,— 0,90 2,25

Tilburg.

R.-K. Textielarbeidersvereeniging

„St. Severus" 761 0,80 0,80 0,80 4,40: 4,40 4,40 5,5 5,5 5,5 2,46= 3,08 1,935 2,42

Ned. R.-K. Timmerliedenbond (afd.

Tilburg) 95 1,— 1,— 1,- 3,80 3,80 3,80 3,8 3,8 3,8 2,90 2,90 1,85= 1,855

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd.

Tilburg) 65 0,80 0,80 0,80 3,80 3,80 3,80 4,7 4,7 4,7 2,85 3,56 1,425 1,78

Utrecht.

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

: Utrecht) 172 2,40 2,40 2,40 12,—: 12,— 12,— 5,- 5,- 5,- 6,— 2,50 6,— 2,50

Kalk- en Steenbewerkersgilde „De

Heilige vier Gekroonden". ... 111 5,40 5,40 5,— 20,60| 19,80 18,20 3,8 3,7 3,6 9,90 1,84 9,10 1,82