is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nationaliteitsbewijzen. Uit onderstaand staatje blijkt, dat in April 1913 door de Commissarissen der Koningin in alle elf provinciën te zamen werden uitgereikt 2 322 nationaliteitsbewijzen of 914 minder dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. In Maart 1913 waren uitgereikt 2 454 bewijzen of 132 meer dan in April 1913.

Aantal bewijzen, afgegeven ten behoeve van personen, die Totaal aantal afgegeven voor hun vertrek naar nationaliteitsbewijzen. het buitenland

(.Nombre des certificats (Nombre des certifïcals de nationalüë.) de nationalite, remis

aux personnes qui, PROVINCIËN i) avant leur depart pour

... ... zonder niet zonder

April April werk werk

(avril) (avril) waren. waren. 1913 1010 étaientsans netaient

travad.) Pas

travail.)

Aantal personen, die de zekerheid hadden in het buitenland werk te zullen krijgen.

(Nombre des personnes, ayant la eertitude d'obtenir du travail d Vétranger.)

Aantal bewyzen afgegeven ten behoeve van personen, die reeds in het buitenland werkzaam of woonachtig zijn of een bewijs wenschten te doen verlengen of vernieuwen.

(Nbmbre des certificats remis aux personnes qui travaillaient ou demeuraient déja a Vétranger, ou qui désiraient prolonger ou renouveler un certificat de nationalite.)

PROVINCES.

Noord-Brabant . 254 j 359 72 140 149 42 Brabant-sept.

Gelderland. . . 431 550 102 201 204 128 Gueldre.

Zuid-Holland. . 163 202 51 71 104 41 Hollandc-mér.

Noord-Holland . 232 j 288 — — — » -sept.

Zeeland.... 23 J 32 4 | 10 12 9 Zélande.

Utrecht. ... 62 [ 105 24 25 12 13 Utrecht,

friesland ... 192 326 52 80 67 60 Frise.

Overijssel ... 168 i 214 — — — — Overvssel.

Groningen ... 225 1 411 — — — _ Groninguê.

Drenthe . . . 193 J 244 48 107 61 38 Drenthe.

Limburg . . . 379 505 — — — — Lirabourg.

Het Kijk . . 2 322 | 3 236 — — — — Le Royaume.

') Uit de provinciën Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Limburg werden alleen omtrent het getal der afgegeven nationaliteitsbewijzen opgaven ontvaugen.

353 aanvragers uit 7 provinciën (Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en Drenthe) waren hier te lande zonder werk, 634 waren niet zonder werk. 378 hadden geen en 609 personen hadden wel zekerheid in het buitenland werk te zullen krijgen. In welke beroepen deze laatsten in het buitenland werkzaam zouden zijn en in welke beroepen de aanvragers van nationaliteitsbewijzen hier te lande werkzaam waren, leert het overzicht op bladz. 272.

Onder de 1 318 personen, waarvan de beroepen, welke zij hier te lande uitoefenden, zijn opgegeven, zijn begrepen 331 personen, die reeds in het buitenland werkzaam of woonachtig waren of die een nationaliteitsbewijs wenschten te doen verlengen of vernieuwen. Het hieronder vermelde staatje geeft ten slotte een overzicht van de redenen, welke belanghebbenden er toe hebben geleid zich naar het buitenland te willen begeven.

Personen, die om de hieronder vermelde redenen zich

buitenslands wenschten te begeven (Nombre des personnes ayant l'intention de partir pour Vétranger pour cause de:

PROVINCIES. Hier te lande hogere loonen PROVINCES.

heerschende * *F , , vakonlaidine- andeie

werkloosheid. buitenland. vakopleiding. redenen.

chómage clans re plus verf^^\m- . ^utres

leur pays.) Vétranger) circonstames.)

Noord-Brabant . . 70 129 3 10 Brabant sept.

Gelderland ... 83 190 16 14 Gueldre.

Zuid-Holland 35 66 7 14 Hollande mér.

Zeeland .... 2 11 — 1 Zélande.

Utrecht .... 21 17 6 5 Utrecht.

Friesland .... 19 85 2 26 Frise.

Drenthe .... 26 116 — 13 Drenthe.