is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boekjes bedroeg 5 914 (5 924 einde Februari 1913). Het grootste aantal bevond zich in Noord-Holland, n.1. 3 663, daarop volgt Zuid-Holland met 1 465, Gelderland met 161, Overijssel met 153, Limburg met 144, Noord-Brabant met 118, Utrecht met 107, Drenthe met 61, Groningen met 17, Friesland met 13 en Zeeland met 12.

Het aantal in den loop der maand nieuw afgegeven staangeldboekjes bedroeg 129 (209 in Februari 1913). Hiervan stonden 113 ten name van arbeiders, werkzaam in de nijverheid (91 in Noord-Holland, 15 in Zuid-Holland, 6 in Utrecht en 1 in Drenthe) en 16 ten name van arbeiders, werkzaam in den handel (9 in Noord-Holland en 7 in Zuid-Holland).

Scheepvaartverkeer. Nieuwe Rotterdamsche Waterweg. — April 1913. Ingeklaard werden 981 schepen (visschersvaartuigen niet medegerekend), metende 1 153 701 Reg. tonnen, tegen 1 062 schepen, metende 1 219 097 Reg. tonnen in April 1912. In April 1913 derhalve 81 schepen en 65 396 Reg. tonnen minder dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Uitgeklaard werden 991 schepen, metende 1 195 509 Reg. tonnen, tegen 1 125 schepen met 1 318 641 Reg. tonnen inhoud in April 1912. In April 1913 derhalve 134 schepen en 123 132 Reg. tonnen minder dan in April 1912.

Zeeschepen te Amsterdam.') — April 1913. Ingeklaard werden 188 zeeschepen, metende 191 669 Reg. tonnen en uitgeklaard 199 schepen, metende 216 029 Reg. tonnen.

Spoorwegen. Hieronder (zie blz. 275) volgen de gegevens over de maand April 1913, terwijl ter aanvulling van de opgaven over het jaar 1912, ook nog vermeld zijn de cijfers over de maand December van dat jaar.

December 1912.2) Door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij werden in totaal 909426 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, beliep 543 200. In verkeer met vreemde spoorwegen werden 100053 plaatsbewijzen enkele reis uitgegeven, terwijl het aantal verstrekte retourbiljetten 9 785 bedroeg. Het aantal afgegeven abonnementskaarten voor werklieden beliep 23 568. In het geheel werden 471 367 tonnen goederen vervoerd, waarvan 190 554 tonnen steenkolen, briketten en cokes. , .

Door de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij werden in totaa 9132 reizigers vervoerd, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis; het aantal vervoerde reizigers, voorzien van een retourbiljet, bedroeg 2 256. Het vervoer van reizigers, voorzien van een plaatsbewijs enkele reis naar het buitenland, bedroeg 2 441 en dat van reizigers, voorzien van retourbiljetten, 273. Het aantal afgegeven weekkaarten voor werklieden bedroeg 191. Door deze maatschappij werden in totaal 60 455 tonnen goederen vervoerd, waarvan 11 372 tonnen steenkolen.

Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, de Ned. Centraal Spoorweg-Maatschappij en de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij bedroegen de totale ontvangsten over December 1912 resp. f 3 111 590,275, f 2 180 062,435, f 213 282,69 en f 104 852,275. De ontvangst per dagkilometer sedert 1 Januari bedroeg resp. f57,46, f 53 10 f 50 30 en f 35 695.

Het gemiddeld aantal kilometers in exploitatie van 1 Januari af bedroeg bij de S.S. en N. C. S. resp. 1 820 en 148, terwijl door de H. S. M. en N. B. D. b. opgegeven werd, dat het aantal geëxploiteerde kilometers in December 1912 resp. 1 523 en 93 bedroeg.

*) Vergelijking met dezelfde maand van het vorige jaar is niet mogelijk, aangezien thans de nettoinhoud in plaats van den bruto-inhoud der schepen is opgenomen.

2) De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Ned. Centraal Spoorweg-Maatschappij konden de maandelijksche opgaven betreffende het vervoer van reizigers en goederen niet meer verstrekken.