is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat I.

Aantal ondernemingen Aantal type-werklieden

(Nombre des entreprises.) i (Nombre des ouvriers-lype.)

GROOTTE-KLASSE. —: T rTT V ,

ir,.u ■ •> 111 Procent van het totaal over het jaar

(icaegortes.) (fn p0Urcent du total pour l'annëe.)

190S 1904 1905 1906 1907 [ 1903 1904 ; 1905 j 1906 j 1907

J. Minder dan 5 type-werkl. {Moins de 5 o/wriers-type)

II. 5—9 type-werkl.

III. 10-49 ' »

IV. 50—199 » V. 200—499

VI. 500—999 »

VII. 1000 of meer »

per onderneming. (par entreprise.)

72,4 73,8 75,4 76,0 77,0 15,1 15,1 15,5 15,3 15,2

13,7 13,2 12,4 12,1 11,7 10,2 10,1 9,9 9,6 9,4

11,6 10,7 10,0 9,7 9,2 25,5 24,G 23,9 23,3 22,G

2,0 1,9 1,8 ;! 1,8 1,7 20,4 20,6 20,1 20,5 20,1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 10,0 10,5 11,2 11,1 11,0

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5,1 5,3 5,5 6,2 6,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,8 13,9 14,0 15,0

Kleinbedrijf (minder dan 5 type-werkl.) 72,4 73,8 j 75,4 76,0 77,0 15,1 15,1 15,5 15,3 15,2

(Entreprises de moins de 5 ouvriers-type.)

Middelbedrijf (5—49 type-werkl.). . 25,3 23,9 22,4 21,8 20,9 35,7,34,7 33,8 32,9 32,0

{Entreprises de 5—49 ouvriers-type.)

Grootbedrijf (50 of meer type-werkl.). 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 49,2 50,2 50,7 51,8 52,8 (Entreprises de plus de 49 ouvriers-lt/pe.)

Daar de vertraagde aangifte hoofdzakelijk de kleine bedrijven betreft, zullen alleen de cijfers voor de grootte-klasse I niet geheel juist zijn en zal dus de voortdurende vermeerdering van het aantal ondernemingen, welke hier wordt waargenomen niet worden veroorzaakt, doordat dit soort ondernemingen werkelijk toeneemt, maar zijn de hier medegedeelde cijfers meer als verbeteringen van vroegere opgaven te beschouwen. Beschouwt men het aantal type-werklieden in de verschillende grootte-klassen ten aanzien van het totaal aantal der type-werklieden, dan blijkt eene regelmatige achteruitgang van klassen II en III, eene betrekkelijke stabiliteit voor klassen IV en V en eene onafgebroken toeneming van het zeer groote bedrijf (klasse VI). De daling, welke nu in klasse I valt waar te nemen, zou zich zonder den hierboven genoemde storenden invloed reeds eerder hebben vertoond.

Het volgende staatje geeft eene verdeeling van het aantal ondernemingen, het aantal arbeidsdagen en het „verzekerde" loon over de 18 bedrijfsgroepen.

Staat II.

Aantal A , , , ,

ondernemingen. Aantal arbeidsdagen. Verzekerd loonbedrag.

BEDRIJFSGROEPEN. (Nombre des . (Nombre des (Solaire avsurr ,

(Gronpes d'iiidustries.) ï) établissements.) jours de travel.) (Sala.re assure,

absoluut. in %. absoluut. in %. absoluut. in %.

I. Aardewerk, glas, kalk enz. ... 1 397 1,67 8 586 137 4,98 12 782 159 60 4 37

II. Diamant, enz. 1 123 1,34 1 572022 0,91 5 204930,'53 178

III. Boek- en steendrukkerij, enz. . . 1 140 1,36 5 374 032 3,12 8 762 290 83 3 00

IV. Bouwbedrijven, enz 23 868 28,48 28 252 903 16,39 50 310 608'92 37*21

V. Chemische nijverheid 1 482 1,77 4 412 416 2,56 7 668 407'92 2 62

Jrï" S,0utr- kurk"' stroobewerkil]g ■ ■ 5 963 7,12 8 956 810 5,20 13 817 682*63 4 73

Kleeding en remiging 024 0,75 3 660 499 2,13 4 137 948,65 1 42

VIII. Kunstnijverheid 191 0,23 390 118 0,23 733 429,14 o'25

IX. Leder, wasdoek, caoutchouc . . . 1 500 1,79 2 545 184 1,48 3 415 284 33 1 17

X. Oer, steenkolen, turf 1 310 1,56 3 301 267 1,92 1 5 578 665'59 191

XI. Bewerking van metalen .... 7 000 8,35 8 551 706 4,96 12 790 687^25 437

XII. Stoom- en andere werktuigen . . 2 272 2,71 8 019 352 4,65 15 378 753 19 ö'26

XIII. Scheepsbouw, verv. van rijtuigen . 2 391 2,85 6 871 342 3.99 12 290 696'99 4*20

Sap'-rï 6nZ' , ■ , 739 °'88 2 999 760 1,74 4 218 036'31 144

XV. Textielnijverheid 1 072 1,28 13 923 472 8,08 18 230 629,70 6 23

XVI. Verv van gas en clectnciteit . . 413 0,49 3 245 514 1,88 6 280 555,48 2 15

XVII. Voedings- en genotmiddelen . . . 12 091 14,43 20 062 907 11,64 32 121 135 37 10 99

XVIII. Ilaudel, verkeerswezen, enz. . . . 19 221 22,94 41 616 257 24,14 78 679 621,'54 26^90

De geheele verzekerde industrie. . . 83 797 100,00 172 341 698 100,00 292 401 523 97 !l00 00

(Toute Vindustrie assurée.) I

') Voir pour le franfais page XCII; groupe XVIII: Commerce, transport.

3