is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergelijkt men deze cijfers met die betreffende het jaar 1906 (zie afl. 11, 1911, blz. 710 en 711) dan trekt vooral de aandacht dat het aantal ondernemingen van groep II nagenoeg verdubbelde, terwijl het aantal arbeidsdagen en vooral het loon terugliepen. De reden hiervan is dat bij uitspraak van den Centralen Raad van Beroep van 30 November 1906 werd beslist dat de z.g. bazen in dienst van een juweliersfirma als werkgevers waren te beschouwen, voorzoover zij vrijheid hadden ook voor eigen rekening of voor andere firma's te werken. De daling van het loon-percentage in groep IV hield aan en is nu geleidelijk van 21,25 pCt. in 1903 op 17,21 pCt. in 1907 gekomen. Daarentegen bleef de stijging in groep XVIII voortduren; het percentage steeg nl. van 22,90 in 1903 tot 26,90 in 1907.

De toeneming der relatieve talrijkheid van de verzekerden ten aanzien van het totale zielental der bevolking, vertoont zich ook in 1907. Dit blijkt uit de niet-onderbroken toeneming van het aantal „verzekerde" arbeidsdagen per hoofd van de bevolking; dit aantal bedroeg nl. in de jaren 1904—1907 resp. 27,66, 28 37 29 51 en 29 99.

' Het 'volgende' staatje geeft voor elk der 18 in staat II genoemde bedrijfsgroepen eene verdeeling der ondernemingen naar de verschillende grootte-klassen (toestand op 31 December 1907).

Staat III.

Aantal ondernemingen, waarin het aantal werklieden bedroeg:

(Nombre des entreprises avec un nombre d'ouvriers de:)

BEDRIJFSGROEPEN. 7— :—

(Groupes d'industries.) I ' 1000 of onbekend.

dan 5 5—9. 10—49. 50—199. 200—499. 500—999. meer. (inconnu.)

I. 523 235 459 160 12 6 j 2

II. 787 195 118 17 2 — — 4

III 441 268 349 74 6 — — 2

IV. 18 331 3 447 1 881 148 20 6 2 33

V ' 897 324 214 39 4 3 — 1

VI. 4 294 868 690 84 3 2 — 22

VII 149 143 281 46 3 1 — 1

VIII. ; 124 38 23 1 0 - - - —

IX. 1 186 121 144 34 1 _ — 14

X. 65S 270 312 57 10 — 2 1

XI. ! 6 033 588 307 46 17 2 — 7

XII. 1 748 226 194 74 21 2 3 4

XIII. 1 933 199 178 52 10 4 4 j 11

XIV. 410 I 147 136 39 5 — — 2 XV. 478 171 241 127 34 13 6 2

XVI 227 66 83 29 5 1 2 —

XVII. 9 863 1 129 835 183 40 9 — 32

XVIII (excl. 15 664 1 271 1124 219 36 10 6 67

et braudweerbedr.).

Van de bevoegdheid tot het overdragen van het risico (art. 52 der Ongevallenwet) was einde 1907 gebruik gemaakt ten aanzien van 29 193 ondernemingen Dit aantal bedroeg einde 1906 33 448, zoodat in 1907 een einde is gekomen aan de sedert 1903 onafgebroken voortdurende toeneming van het aantal risico-overdrachten. Hetzelfde valt ten aanzien van de loonbedragen waar te nemen, zooals ook o. m. uit het het volgende staatje blijkt.

Kt n at IV.

kjiaiti) m. T . —

Aantal ondernèmingen ^ èrzekerd loonbedrag

(Nombre des entreprises) ; (Solaire assure)

in procent van bet betr. totaal verzekerd voor risico van:

(en p. 100 du total relatif assuré peur risque de:)

JAREN. . r— — ;

de Rijks- een naaml. de .Rijks- een naaml.

(Jmi.es.) verzekerings- vennootschap of , verzekerings- vennootschap oi ^en

bank. vereeniging. werkgever. bank. vereenigmg. werkgever.

(la banque (une société , , atron) tune societe' (du potron.)

nationale anonyme ou m patrrn.) „ahonale anonyme ou d'assurance.) association.) d'assuraMce.) association.)

1903 58,10 41,66 0,24 30,87 56,91 12,22

1904 57 40 42,35 0,25 25,61 61,67 12, • 2

1905 57 99 41 65 0 36 25,06 62,09 12,85 Hot 58$ 4i;36 0,35 24,90 62,31 12,79 1907 64,94 34,84 0,22 30,74 56,34 12,92