is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 6, 30-06-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam in de nijverheid (73 in Noord-Holland, 43 in Zuid-Holland, 14 in Utrecht, 8 in Gelderland en 1 in Drenthe) en 18 ten name van arbeiders, werkzaam in den handel (12 in Noord-Holland en 6 in Zuid-Holland).

Scheepvaartverkeer. Nieuwe Rotterdamsche Waterweg. — Mei 1913. Ingeklaard werden 1 007 schepen (visschersvaartuigen niet medegerekend), metende 1 246 553 Reg. tonnen, tegen 928 schepen, metende 1 001 953 Reg. tonnen in Mei 1912. In Mei 1913 derhalve 79 schepen en 244 600 Reg. tonnen meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Uitgeklaard werden 1021 schepen, metende 1 243 129 Reg. tonnen, tegen 994 schepen met 1 075189 Reg. tonnen inhoud in Mei 1912. In Mei 1913 derhalve 27 schepen en 167 940 Reg. tonnen meer dan in Mei 1912.

Zeeschepen te Amsterdam.') — Mei 1913. Ingeklaard werden 245 zeeschepen, metende 220 712 Reg. tonnen en uitgeklaard 242 schepen, metende 216 765 Reg. tonnen.

Spoorwegen. Op blz 340 zijn opgenomen de opgaven betreffende de ontvangsten van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij en de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorwegmaatschappij over de maand Mei 1913.

Arbeidsvoorwaarden in het smidsbedrijf en den scheepsbouw te Groningen in den aanvang van 1913.

(Conditions du travail dans les forges et dans les chantiers de construction a Groningue au commencement de 1913.)

In het begin van dit jaar is door de Kamer van arbeid voor de bouwbedrijven te Groningen een onderzoek ingesteld naar de arbeidsvoorwaarden in de bedrijven van smeden en scheepsbouwers. Aan het door haar samengestelde overzicht, waarvoor de gegevens op enkele uitzonderingen na door de patroons zijn verstrekt, is het volgende ontleend.

Smidsbedrijf. Te Groningen zijn + 50 patroons, die met personeel werken en te zamen + 200 gezellen in dienst hebben. Gegevens werden verkregen omtrent 47 ondernemingen met in totaal 172 arbeiders. Eén dezer ontvangt behalve kost en inwoning een loon van f 250,— per jaar. Honderd en zeventien werklieden zijn werkzaam tegen de in onderstaand staatje aangegeven vaste weekloonen.

Loon per week (in guldens).

Aantal werkl. I i i i

23 jaar en ouder.

20—22 j.

17-19 j.

12-16 j.

Loon j

per week !

(in guldens).

O G

Aantal werkl.

: : t

lxj jaa± ou

ouder. 20—22 j. 17-19 j. 12-16 j.

Loon per week (in guldens).

Aantal werkl.

23 jaar en ouder.

20- 22 j.

17-19 j.

12-16 j.

I

1,- en minder .--186,- t/m. 7,~ . 12 1- 12-1/ra. 13- . 5 2) 1

1 _ t/m. 2,-. . 8 7,— » 8,—- . 2 3 2 - 13,- > 14,- . 3

2,— » 3,—. . 11 8,— » 9,- . 4 — 2 — 15,— 2 —

3— » f.—• — — 9 6 9,— •» 10,— . 4 1 1 — 16,— 2 — — —

4,— » 5,—. . li) 2 7 _ io,_ » H,— . 8 2 — —

5,— » 6,—. .3 1 4 — 11,— » 12,— . 10 — Totaal. . . 45 12 27 33

') Met kost en inwoning. 2) Eén dezer geniet vrij wonen.

De overige 54 gezellen zijn werkzaam tegen de uurloonen, welke hieronder vermeld zijn. Daarbij kan worden opgemerkt, dat 2 gezellen ook voor de korte morgen- en namiddagschafttijden het opgegeven loon ontvangen.

■ i j Vergelijking met dezelfde maand van het vorige jaar is niet mogelijk, aangezien thans de nettoinhoud in plaats van den bruto-inhoud der schepen is opgenomen.