is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 6, 30-06-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij vergelijking der cijfers voor de verschillende bedrijven is het van belang voor elk bedrijf de verhouding tusschen het aantal door doodelijke ongevallen getroffenen en het totaal-aantal personen, in dat bedrijf werkzaam, na te gaan. De volgende tabel geeft een overzicht van het gemiddeld aantal jaarlijks door doodelijke ongevallen getroffenen per 10000 arbeiders voor het tijdvak 1908—1912.

Gemiddeld aantal door doodelijke ongevallen

tóffaSePres. GROUPES

BEROEPSGROEPEN. [Nombre moijen des tue's de PROFESSIONS.

d la suite cl'cicciclents

du travail sur 10000 ouvriers.)

Zeelieden 50,4 Marius.

Mijnwerkers 13,G Mineurs.

Werklieden in steengroeven. 10,6 Carrières.

Spoorwegpersoneel. . . . 6,5 Chemins do fer. Arbeiders in fabrieken en . •

werkplaatsen (exel. tex- 1'abriques et ateliers

tielfabrieken) 2,2 (exel. textiles).

Textielarbeiders .... 0,7 Textiles.

De liier genoemde bedrijven

te zamen 6,3 Les industries susdites.

Deze gemiddelden zijn siecnts dij Denaaenng juisi, uadi iwuw^uu^ >_ijicio omtrent het aantal arbeiders niet voor alle jaren bestaan. In de in het staatje genoemde beroepen zijn te zamen bijna 6 600 000 arbeiders werkzaam.

Beroepsziekten gedurende 1912. ')

(Les maladies professionnelles pendant 1912.)

Gedurende het jaar 1912 kwamen in fabrieken en werkplaatsen in totaal 587 gevallen van loodvergiftiging voor, d.i. 82 minder dan in 1911 en 3 beneden het gemiddelde voor de periode 1907-1911. 7,5 pCt. dezer gevallen had den dood ten gevolge, tegen 5,5 pCt. in 1911. Bovendien kwamen 256 gevallen van loodvergiftiging van huisschilders en loodgieters voor, waaronder 47 doodelijke, tegen 263 (waaronder 48 doodelijke) in 1911. 84 gevallen van loodvergiftiging kwamen voor in de riituigfabricage, 80 in de porselein- en aardewerkindustrie en 56 in metaalsmelteriien. 70 gevallen, waaronder 39 in de porselein- en aardewerkindustrie, kwamen voor bij vrouwen, 517 bij mannen; het sterftecijfer was voor vrouwen 2,9 pCt., voor mannen 8,1 pCt.

Het aantal gevallen van andere vormen van vergiftiging (door kwikzilver, phosphorus en arsenicum) bedroeg, evenals in 1911, 22.

In 1912 kwamen 47 gevallen van anthrax voor, d.i. 17 minder dan in 1911. 6 gevallen eindigden in 1912 met den dood, tegen 11 in 1911.

De volgende tabel geeft een overzicht van de beroepsziekten in elk der jaren 1907—1911.' Het voor elk jaar genoemde aantal gevallen is dat der getroffen personen. Nieuwe opgaven van personen, die reeds in de cijfers van het vorige jaar begrepen waren (in 1912 13), zijn niet als nieuwe gevallen beschouwd.

Gevallen. Gestorven.

(Gas.) (Morts.)

1908jl9(ffl[l910 1911 |l912 1908| 1909 1910! 1911 [ 1912

Loodvereiftisine• Empoisonncment par leplomb:

in fabrieken en werkplaatsen . 646 553 505 669 587 32 30 38 37 44 fabriquos et ateliers,

bii huisschilders en loodgieters. 239 241 232 263 256 44 17 35 48 47 peintres et plombiers.

Kwikzilververgiftigmg 10 »! 10 ..».n m

2XÜS&SS5. :::: » i"* » » ; = •; • , „ " -

Anthrax. . 47 56 51 64 47 7 12 9 11 6 Anthrax.

Totaal ... 966 866 805 1 018 912 84 89 83 97 97 Total.

!) Labour Gazette van Juni 1913. Zie voor 1911 afl. 5, 1912, bladz. 368.