is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aannemer, ook indien de arbeider in dienst is van een onder-aannemer, verplicht het loon uit te betalen voor den tijd, dat de verhindering tot het verrichten van arbeid langer dan 3 dagen duurt, doch voor ten hoogste 12 dagen of zooveel korter als de dienstbetrekking duurt. De bepalingen van art. 1638c B. W. zijn overigens bijna woordelijk in de verordening overgenomen met deze afwijking, dat niet gesproken wordt over doorbetaling van het loon bij de vervulling van door wet of overheid opgelegde verplichtingen. De door den aannemer betaalde bedragen worden hem, voorzoover de directie deze goedkeurt, door de gemeente terugbetaald.

— Assen. Naar aanleiding van een adres van de afdeeling Assen van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond heeft de Raad dezer gemeente in zijne vergadering van 15 Mei 1913 besloten, dat in de bestekken van door de gemeente uit te besteden werken zal worden opgenomen: 1°. dat het minimumloon voor timmerlieden ten minste zal bedragen het minimumloon, dat door timmerlieden in gemeentedienst wordt genoten; 2°. dat de maximum-arbeidsduur (onder normale omstandigheden) 10 uur zal bedragen en 3°. dat het verboden is van de artt. 1638c en d B. W. af te wijken.

Collectieve arbeidsovereenkomsten. De Nederlandsche Bond van Boekdrukkerijen beproeft een collectieve arbeidsovereenkomst voor het geheele land tot stand te brengen. ')

Door den Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond werd meegedeeld, dat door de vakorganisaties pogingen worden aangewend de arbeidsvoorwaarden bij de electrische installateurs collectief te regelen.

— Amsterdam.2) Het nog steeds niet tot stand komen van een overeenkomst met de metselaars (zie afl. 6, 1913, blz. 368) bracht aanvankelijk eenige stagnatie in het bedrijf. Hoewel herhaalde besprekingen plaats hadden, wordt de kans op de totstandkoming minder. De werkgevers verklaarden enkele bepalingen van het ontwerp-contract van toepassing.

Tusschen de Vereeniging „Eensgezindheid", goedgekeurd bij Kon. Besl.

van 22 November 1910, Stbl. No. 58, eenerzijds en den Algemeenen Nederlandschen Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf, als rechtspersoon erkend, laatstelijk goedgekeurd bij Kon. Besl. van 5 September 1911, Stbl. No. 233, anderzijds, is op 17 Mei 1913 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, welke de voorloopige overeenkomst, tot stand gekomen na een werkstaking bij 5 patroons in Maart 1912, vervangt. Met 4 ongeorganiseerde werkgevers werden gelijkluidende contracten gesloten. De overeenkomst luidt aldus:

De eerste oiidergeteekcnde verbindt zich er voor te zullen zorgen, dat gedurende den duur dezer overeenkomst onderstaande arbeidsvoorwaarden door. hare leden voor de in hun dienst zijnde personen in acht worden genomen en van af dezen dag voor nieuw aan te stellen personeel het lidmaatschap van den Alg. Ned. Bond van Arb. enz. verplichtend wordt gesteld.

Minimum loon en. Artikel 1. Tijdens den duur dezer overeenkomst zullen de volgende arbeidsvoorwaarden als minima gelden voor het in en ten dienste van de bakkerij werkzaam zijnde personeel:

I. Aan het bakkerij-personeel zal worden betaald een weekloon van: a. meesterknecht f 16,—; b. deegmakers en ovenisten f 15,—; c. bankwerkers en overige volwassenen f 14, ; noodhulpen f 0,25 per uur, voor elk uur dat in de bakkerij wordt doorgebracht. Leerlingen en halfwassen volgens de volgende opklimmende schaal:

op 16-jarigen leeftijd f 5,— op 20-jarigen leeftijd f 11,— » 17 » » » 7,— » 21 » » »11,50 op 18 en 19 » » »10,— » 22 » » _.»12,o0.

Leerlingen, die op een hoogercn leeftijd dan 16 jaar in het bedrijf worden opgenomen, genieten tot aan hunnen 18-jarigen leeftijd een onbepaald loon; worden die personen op 18-jarigen leeftijd als halfwassen aangemerkt, dan vallen zij onder de loonbepaling; worden zij nog niet als halfwas aangemerkt, dan bedraagt hun loon op dien leeftijd f7,—. Leerlingen beneden 16-jarigen leeftijd mogen niet voor broodbezorging worden gebezigd.

II. Aan de broodbezorgers en loopers wordt een weekloon betaald van: a. voor een oehtendwijk van ten hoogste 3'/2 uur of 25 uur per week f 4,— en 2 pCt. van het bedrag van den verkoop; b. voor een ochtend- en avondwijk van een totaal aantal uren dat de .34 per week niet overschrijdt f 7,— en 2 pCt. van den verkoop; c. broodbezorgers, tevens belast met het bedienen van depóts, genieten daarvoor wekelijks f 0,50 extra; d. aan loopers voor

') Kamer van arbeid voor de drukkersbedrijven te Rotterdam. -) „ „ „ „ bouwbedrijven.

8