is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkzaam in de vetkamer, en van de werklieden, belast met de expeditie, met f 1,— verhoogd. Voor eerstgenoemde arbeiders bedragen thans de loonen f 11/75—f 12,— en voor het expeditie-personeel f 11,— (dagploeg) en f 12,25 (nachtploeg). Het loon voor overwerk is gebracht van 15 op 18 ets. per uur, terwijl met kermis wordt uitbetaald f 3,50 (vroeger f 2,50). Het loon voor losse werklieden, belast met buitenwerk, bedraagt thans 15 ets. per uur.

— Gouda. Door de fabrieksvereeniging „Nieuw Leven" werd medegedeeld, dat aan de werklieden eener kaarsenfabriek een loonsverhooging van 1 ct. per uur werd toegestaan.

— 's-Gravenhage. ') In de brood- en beschuitbakkerijen, v.n.1. in het grootbedrijf, is het loon eenigszins verhoogd, terwijl voor het grootbedrijf de 65-urige werkweek is vastgesteld.

In sommige zuivelfabrieken en melkinrichtingen is het loon eenigszins verhoogd.

— Groningen. 2) De door de meubelmakersgezellenvereenigingen gevoerde actie ter verkrijging van loonsverhooging (zie afl. 4, 1913, blz. 237) heeft tot resultaat gehad, dat op de grootste drie werkplaatsen het uurloon is verhoogd met 2 ets. Tevens is daar de 10-urige werkdag ingevoerd, wordt overwerk extra betaald en worden 3 vacantiedagen met behoud van loon gegeven. De onderhandelingen met de overige patroons duren voort.

3) Door een firma in de heerenkleedermakerij werden in Juni 1913

nieuwe loonregelingen (voor maatwerk en confectie) vastgesteld.

— Heerlen c. a. Van werkliedenzijde werd meegedeeld, dat onder de mijnwerkers groote ontevredenheid heerscht, hetgeen een zeer groot verloop van arbeiders ten gevolge heeft. Daar de ontevredenheid voor een deel het gevolg is van het arbeidsreglement, wordt door den Nederlandschen Mijnwerkersbond naar verbetering van dat reglement gestreefd.

— 's-Hertogenbosch.2) Op het verzoek der metselaars om loonsverhooging werd door de patroons afwijzend beschikt (zie afl. 6, 1913, blz. 374).

— Kampen.4) Op verzoek der werkliedenorganisaties werden de loonen in de tabaksindustrie verhoogd. In één onderneming werd het vaste personeel een vrije Zaterdagmiddag gegeven.

— Laren. (N.-H.) Van patroonszijde werd medegedeeld, dat aan een tapijtfabriek (handweverij) met het oog op den hoogeren prijs der levensbehoeften de loonen in het voorjaar werden verhoogd.

— Leiden.') Bij de ongeorganiseerde patroons in de sigarenindustrie zijn de loonen geregeld als bij de georganiseerde patroons (zie afl. 6,1913, blz. 365 en 375).

— Rotterdam.2) Pogingen door de schildersgezellen aangewend om verhooging van loon te krijgen zijn mislukt, zoodat het uurloon blijft vastgesteld op 25 ets. (zie afl. 3, 1913, blz. 169).

— Tilburg. Door het R.-K. Lederbewerkersgilde werd medegedeeld, dat op een stoomschoenenfabriek het vereenigingsrecht niet wordt erkend.

— Utrecht. Door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is de volgende regeling getroffen.

Aan het personeel in uurloon 1°. der Centrale Werkplaatsen van den Dienst van Tractie en Materieel, 2°. der Werkplaatsen en Magazijnen van den Dienst van Weg en Werken en 3°. der kleine werkplaatsen van den Dienst van Tractie en Materieel, niet in dienst op arbeidscontract, wordt van 1 Mei 1913 af tot nadere beschikking een toelage van 60 ets. per week toegekend. De toelage zal voor de sub 1°. en 2°. genoemde categorieën worden ingetrokken, wanneer de in voorbereiding zijnde nieuwe regeling van het aangenomen werk ten aanzien van den betrokkene zal worden toegepast en voor de sub 1°., 2°. en 3°. genoemde categorieën, indien door eene verbetering van het loon van den betrokken arbeider de reden der toekenning vervalt.

— Vlissingen.2) Het bureaupersoneel van eene stoomvaartmaatschappij werkt Zaterdags tot 1 uur n.m. (vroeger tot 4'/2 uur n.m.), doch gedurende de overige dagen der week tot 5 uur n.m. (vroeger tot 4'/2 uur n.m.). De werklieden eindigen

*) Kamer van arbeid voor de voedings- en genotmiddelen.

2) „ „ „ „ - „ bouwbedrijven.

:i) „ „ „ „ confectiebedrijven.

4) „ „ „ „ ff tabaksindustrie.

9