is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italië. (Italië.) Mei 1913. ') Aantal stakingen: 83, tegen 102 in Mei 1912. Aantal stakers bij 77 stakingen: 52 879, tegen 12 650 in Mei 1912. Verdeeling der geschillen naar de bedrijven: mijnbouw enz. 5, houtbewerking enz. 2, bereiding van voedingsmiddelen 2, polygrafische vakken en papierindustrie 1, metaal- en machinenindustrie 13, vervaardiging van instrumenten en bewerking van edele metalen 1, steen- en aardewerkindustrie 8, bouwbedrijven 16, textielnijverheid 16, kleedingindustrie 2, chemische nijverheid 2, krachtstations enz. 1, transportbedrijf 10, tabaksbewerking 1, openbare diensten enz. 3.

Spanje. (Espagne.) 1911.2) Aantal stakingen in 1911, waarvan bericht ontvangen werd: 338. Omtrent 118 daarvan werden volledige inlichtingen verkregen. Hiervan begonnen in Januari 20, in Februari 7, in Maart 12, in April 11, in Mei 21, in Juni 17, in Juli 4, in Augustus 8, in September 8, in October 2, in November 7 en in December 1, terwijl eindigden: in Januari 17, in Februari 7, in Maart 10, in April 6, in Mei 13, in Juni 19, in Juli 11, in Augustus 8, in September 5, in October 8, in November 8 en in December 3; van 3 stakingen is niet bekend, wanneer zij eindigden.

4 stakingen duurden korter dan 1 dag, 46 van 1 tot 5 dagen, 21 van 6 tot 10, 11 van 11 tot 15, 10 van 16 tot 20, 6 van 21 tot 30, 7 van 31 tot 50 en 10 langer dan 50 dagen. In 3 gevallen was de duur onbekend. Het totaal aantal verloren arbeidsdagen bedroeg, voor zoover bekend, 364 178.

Verdeeling der stakingen naar de bedrijven: landbouw 3, mijnbouw 14, textielnijverheid 10, lederbewerking 2, houtbewerking 7, metaalbewerking 18, aardewerkindustrie 7, bereiding van voedingsmiddelen 7, kleedingindustrie 12, meubelindustrie 4, bouwbedrijven 12, vervaardiging van vervoermiddelen 1, bedrijven in verband staande met kunst en letteren 7, transportbedrijven 14.

Het aantal personen, werkzaam in de ondernemingen waarin de stakingen voorkwamen, bedroeg 29 271 (26097 mannen en 3 174 vrouwen), dat der stakers 22 154 (20 929 mannen en 1 225 vrouwen).

Naar de oorzaken zijn de geschillen als volgt te verdeelen: loon 48, arbeidsduur 18, regeling der arbeidsvoorwaarden 11, naleving van het arbeidscontract 1, wederindienstneming van ontslagen werklieden 21, ontslag van ongeorganiseerden 6, ontslag van leidend personeel 3, erkenning van het recht van vereeniging 1, afschaffing van boeten 1, solidariteit 7, andere oorzaken 1.

Door directe onderhandeling tusschen patroons en werklieden eindigden 42 stakingen; verder namen er 6 een einde door onderhandeling tusschen patroons en organisaties van werklieden, 39 door tusschenkomst van autoriteiten, 5 door tusschenkomst van „commissies voor sociale hervormingen", 4 door bemiddeling en 22 zonder onderhandeling.

Geheel ten gunste der werklieden eindigden 38 geschillen, gedeeltelijk te hunnen gunste 30 en te hunnen nadeele 50.

Zweden. (Suède.) Eerste kwartaal 1913. (Voorloopige gegevens.) 3) Aantal nieuwe geschillen, waarop het volgende overzicht betrekking heeft: 17 (alle werkstakingen); daarvan begonnen 4 in Januari, 9 in Februari en 4 in Maart. Voor zoover bekend, was het aantal betrokken ondernemingen 18 en het aantal direct betrokken werklieden 1 214. 5 geschillen braken uit bij de houtbewerking, 3 in de metaalindustrie, 2 in de cellulose- en papierindustrie, 2 in de bouwbedrijven en 5 resp. in het houthakkersbedrijf, de textielnijverheid, de machineindustrie, den handel en het transportbedrijf. Aantal verloren arbeidsdagen, voor zoover bekend: ± 17700. Oorzaken: looneischen 13, organisatiekwesties 1, andere oorzaken 3. Afloop: ten gunste der patroons 6, ten gunste der werklieden 2, geschikt 7; in één geval werden andere arbeidskrachten in dienst genomen, terwijl één geschil nog niet was geëindigd.

0 Bollettino dell' Ufficio del Lavoro (Nuova Serie) van 1 Juli 1913.

2) Boletin del Instituto de Reformas Sociales van Juni 1913. Zie voor 1910 afl. 8, 1912, bladz. 547.

3) Sociala Meddelanden 1913, no. 5.

10