is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 8, 31-08-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Confectiefabrieken voorvrouwenbovenkleeding en ateliers van loonconfectionairs. Deels eenise slapte, deels geregeld werk. Geen werkloosheid. , ,

Wasch- en strijkinrichtingen. Over het geheel bleef een flinke drukte heerschen. Tegenover sommige plaatsen waar de werkzaamheden toenamen, stonden enkele andere waar de drukte afnam. De meeste verslagen meldden nog gebrek aan personeel. De toestand verschilde niet noemenswaard van dien in iyi2.

Arbeidsbeurzen.

(Offices de placement.)

Juli (juillet) 1913.

Fen overzicht van het aantal aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen voor elke beurs afzonderlijk, zoomede een overzicht van de aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij alle beurzen te zamen, gesplitst naar de

groepen wordt aangetroffen in de staten I en II, voorkomende op bladz. 486 en 487.

Aan staat I, welke een beknopte samenvatting en vergelijking geeft van luli 1913 met de maanden juni 1913 en Juli 1912 zijn de volgende cijfers ontleend, welke betrekking hebben op de werkzaamheid van alle arbeidsbeurzen

te zamen.

Aanbiedingen Aanvragen Plaatsingen,

van werkzoekenden, door werkgevers.

In Juli 1913 meer (+) of minder (-) _ ^ _ g2 dan in Juni 1913

In Juli 1913 meer (+) of minder (—) ,00 = 4 4. 710 + 822

dan in Juli 1912 + 2 2o4 + llb +

De verhouding tusschen aanbiedingen en aanvragen en tusschen aanbiedingen en plaatsingen, voor alle beurzen te zamen, is als volgt:

Aanvragen op Plaatsingen op

MAANDEN. 100 aanbiedingen. 100 aanbiedingen.

(Mois.) (Offres sur 100 {Placés sur 100

demandes.) demandes.)

Juli 1913 Xo'oo Hit

Juni 1913 79,99 50, SS

Juli 1912 8o>85 52'41

Hit staat II bliikt bij vergelijking van de verhoudingscijfers van vraag en aanbod in de 'Landen jJli en'juli 1&13, dat de arbeidsgeiegenherd ,n eerstge-

n0etVTimlwahsShent faS "iStgeï oploo aanbiedingen in de groepen

6' ' Vergeleken11 met ^dezelfde mïaiï w°S Z£ jaar, was de. verhouding tusschen vraag en aanbod in Juli 1913 in alle groepen en in de „overige beroeps-

gr0eOpn,'lOO^aaSingen kwamen in Juli 1913 alleen in groep 24 en in de „overige beroepsgroepen" meer plaatsingen tot stand dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Bij de Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberhausen werden in Juli door werkgevers aangevraagd:

8 arbeiders voor landbouw en veeteelt, 20 fabrieksarbeiders, 144 grondwerkers l oodgieter, 1 meehaniker, 10 metselaars, 19 mijnwerkers voor bovengrondsehen arbeid en 2 schilders (in totaal*205 werknemers); bovendieu waren 102 aanvragen nog onafgedaan.

Geplaatst werden:

1 arbeider voor landbouw en veeteelt, 1 betonwerker, 30 fabrl^®ar^®rs' Schilders werkers, 1 koperslager, 2 meohanikers, 1 mijnwerker voor bovengrondsehen arbeid en

(in totaal 02 werknemers).