is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 8, 31-08-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maanden Juli 1913 en Juli 1912, in vergelijking met 7i2 der raming van de jaren 1913 en 1912. *)

(Rendement des principaux revenus de l'État pendant les mois de juillet 1913 et de juillet 1912, en comparaison

de i/ju de l'évatuation des années 1913 et 1912.)

Opgaven van het Ministerie van Financiën. Renseignements du Ministère des Finances. j

1/12 dor raming over het jaar Opbrengst over de maand

(1/de l'évaluation pendant l'année) (Rendement pendant le mois)

BENAMINGDER Hli £ Du CHEF DES

MIDDELEN. Juli 19)3 ,Juli 1913-

iyid* (juillet 1913.) (juillet 1912.)

Directe belastingen. Impóts directs.

Grondbelasting . . . f 1 277 500,00 f 1 255 833,33 f 1 130 933,56 f 990 400,36 5 Impöt foncier.

Personeele belasting . » 1 052 916,66 » 1 011 250,00 » 3 161 025,91 » 2 736 616,47 Impöt dit pcrsonncl.

Belasting op bedrijfs- l) ') 2) 2) Impöt sur les revenus

en andere inkomsten. » 891 416,66 » 900 000,00 » 2 107 455,00r' » 727 960,54 professionnels.

Vermogensbelasting . » 865 833,33 » 900 583,33 » 82 076,58 5 » 48 735,19 Impot sur le capital. \

Recht op de mijnen . » 1 666,66 » 708,33 4,62 4,62 Droit sur les mines.

Totaal. . . . f 4 089 333,31 f 4 068 374,99 f 6 481 495,68 | f 4 503 717,185 Total.

Rechten op den invoer. Douanes.

Hechten op den invoer, f 1 233 333,33 f 1 150 000,00 f 1 338 572,26 f 1 144 640,94 Droits d'entréc. Formaatzegel. ...» 2 150,00 » 2062,50 » 2 464,65 » 2 198,70 Timbre format.

Totaal. . . . f 1 235 483,33 f 1 152 062,50 f 1341 036,91 f 1146 830,64 Total.

Accijnzen. Accises.

Suiker f 2 083 333,33 f 2 025 000,00 f 2 125 502,63 f 2 358 763,95 Sucre.

Wijn » 125 000,00 » 137 500,00 » 33 063,39 » 31 861,03 Vin.

Binnenlandscli en buitenlandsoh gedistilleerd » 2 400 000,00 » 2 358 333,33 » 2 567 072,32 » 2 478 416,38 Boissons distillecs.

Zout \ » 145 833,33 » 145 833,33 » 138 515,15 » 145 096,89 Sel.

Bieren en azijnen . . » 121 666,66 » 115 000,00 » 156 397,50 » 152 465,68 Biere et vinaigre.

Geslacht » 445 833,33 » 445 833,33 » 498 244,46 » 447 780,97 Boeufs abattus.

Totaal .... f 5 321 GGG,G5 f 5 227 499,99 f 5 518 795,54 [7 5 614 384,90 Total.

Gouden en zilveren Orfèvreries et argen-

werken. leries.

Belasting f 41 666,66 f 39 166,66 f 40 248,15 f 38 397,675 Impöt.

Essaailoon » 41,66 » 41,60 » 43,46 sj » t7,21 ® Salairc d cssai.

Totaal. . . . T~ 41708,82 f 39 208,32 f 40291,616 f 38 444,89 Total.

Indirecte Lelastingen. Impóts indirects.

Zegelrechten. . . . f 500 000,00 f 478 333,33 f 577 350,S6 f 482 801,30' Timbre.

Kegistratiegelden . . » 630 833,33 » 604 166,66 » 655 704,79 » o55 567,165 Enrcgistrement.

Hypotheekrechten . . » 64 583,33 » 62 500,00 » 65 477,125 » 63 817,75 Hypothèque.

Recht van successie en van overgang bij over-

1 ijdc,n » 1 310 833,33 » 1 313 333,33 » 1 486 689,09 » 1 049 105,71 * Succession.

Totaal. . . . f 2 506 249,99 f 2 458 333,32 f 2 785 222,78* f 2 151 4] 1,93 5 Total.

Domeinen .... 1 122 583,33 f 137 666,66 f 76 912,32 f 43 950,97 Domairm.

3] 3) 15

Posterijen . . . . f 1 461 250,00 f 1 390 666,66 f 1 552 270,45 f 1 493 884,00 s Posles.

Rijkstelegra/en. . . f 436 416,66!f 381 083,33 f 610 459,00 f 555 900,00 Télégraphes de l'État.

Staatsloterij. . . . f 54 541,66 f 54 541,66 f 9 055,67 f 9 056,83 Loterie de l'Élul.

A/clen voor de jacht en I Permis de chasse et d<

visscherij . . . . f 13 333,33 f 11 833,33 f 91 225,50 f 85 837,25 pêche.

loodsgelden. . . . f 287 500,00 f 275 000,00 f 302 732,25 5| f 292 150,60 Droits de pilotage.

Totaal f 15 570 066,58| f15196 270,76 f 18 809 497,705| f 15 935 578,205 Total général. -

*) Zie bladz. 497.

') Exclusief de uitkeering aan Ned. Indië.

2) Inclusief hetgeen aan Ned. Indië zal zijn uit te keeren.

Hieronder begrepen de saldo's van buitenlandsche afrekeningen' en de porten in afrekeningen.