is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij ziekte werd in de verschillende jaren 1898—1912 uitgekeerd eene som van f 478767,09, bij staking gedurende de periode 1895-1912 een bedrag groot { 1 320597,18, waarvan in de jaren 1902, 1904, 1908 en 1911 resp. f 156022,74, f 392 112,275, f 248 078,94 en f 112 537,08; in 1910 slechts f 20,—, het laagste bedrag in al de jaren. Aan „slachtoffers" werd in de jaren 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1910, 1911 en 1912 uitgekeerd resp. f 95,75, f 11 632.545, f 1 609,—, f 4 462,36, f 335,50, f 6 353,78, f 1 509,36 en f 150,—. Voor ondersteuning aan stakers en slachtoffers derhalve te zamen f 1 346 745,475 of bijna 23 pCt. van de ontvangen gelden der leden. Het bedrag der uitkeering aan werklooze leden bedroeg in 1912 f 48 593,95 (f 2 246,21 in 1911). De uitkeeringen bij overlijden en bevalling bedroegen in de periode 1899-1912 in totaal resp. f 91 892,87 en f 8 450,—.

Voor steun verleend aan andere organisaties is in den loop der jaren 1895— 1912 besteed een totaal bedrag van f 191 950,435. Aan salarissen werd uitgegeven gedurende 1898—1912 f 485 245,685. De uitgaven voor het Weekblad beliepen in de jaren 1898—1912 f 143 515,90, die voor contributiën aan andere organisaties gedurende 1896—1912 f 119 005,735.

In de jaren 1897, 1902 en 1904 werd steun van andere organisaties ontvangen tot een gezamenlijk bedrag van f 83 834,00\

In elk der jaren 1899—1912 werden gemiddeld per lid betaald aan contributie, genoten aan ondersteuningen bij ziekte, overlijden, bevalling en werkloosheid, en ontvangen aan steun bij werkstaking enz. de volgende bedragen:

j. Betaald ' Genoten Genoten

aan contributie. aan ondersteuningen. bij stakingen, enz.

1899 f 25,— f 3,76 f 2,89

1900 » 14,45 » 3,97 » 8,40

1901 » 21,80 » 3,20 » 1,45

1902 » 23,62 » 3,35 » 20,05

1903 » 28,80 » 4,05 » 3,86

1904 » 34,08 » 2,88 » 49,28

1905 » 63,82 » 3,10 » 0,09

1906 » 68,38 » 4,67 Nog geen '/i cent.

1907 » 59,38 » 6,89 f 4,57

1908 » 35,74 » 51,96 » 30,09

1909 » 68,95 » 5,97 » 0,23

1910 » 75,30 » 5,15

1911 » 69,89 » 5,88 f 12,20

1912 » 59,11 » 13,30 » 6,21

Van het gemiddeld contributiebedrag dient bij vergelijking van 1910, 1911 en 1912 met vorige jaren f 5,20 afgetrokken te worden, zijnde de bijdrage van f 0,10 per week voor de werkloozenkas. Het gemiddelde daalt dan tot f 70,10 in 1910, f 64,69 in 1911 en f 53,91 in 1912.

Gemengde mededeelingen.

(Communications diverses.)

Arbeidsvoorwaarden. Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Amsterdam. Na een staking in begin September 1913 is door een werkgever met den Bond van Machinisten, Stokers en Dekpersoneel den 8en September 1.1. eene collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, in eersten termijn voor den tijd van één jaar, aanvangende 8 September 1913 en eindigende 7 September 1914.

— 's-Gravenhage. Ter vervanging van eene collectieve arbeidsovereenkomst, welke gegolden heeft van 1 Juli 1910 tot en met 31 Januari 1913, is na eene staking, welke duurde van 9 Juni tot 11 Augustus 1913, door de Vereeniging „de Nijverheid", afd. 's-Gravenhage van den Nederlandschen Aannemersbond, de Bouwkundige Vereeniging „Onderneming en Vrijheid" en den Expediteurs- en Voermansbond „Eensgezindheid" eenerzijds en de Grondwerkersvereeniging „Door Eensgezindheid Verbetering" en de Katholieke Kalk-, Steen- en Grondwerkersvereeniging „St. Marinus", afd. 's-Gravenhage van den Nederlandschen R.-.K