is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUITENLAND.

(ÉTRANQER.)

Arbeidsmarkt.

(Bulletin du travail.)

Belqië. (Belgique.) Juli 1913. •) Door 41 kostelooze arbeidsbeurzen werden bij 4 752 aanvragen door patroons 5 559 aanbiedingen van mannelijke arbeidskrachten ingeschreven d. i. 117 aanbiedingen op 100 aanvragen, tegen 101 in de vorige maand en 94 in Juli 1912. Omtrent de werkloosheid 'onder de georgamseerden zijn nauwkeurige inlichtingen ingekomen van 255 vakvereenigingen met 74 703 leden. De Antwerpsche diamantbewerkers — waaronder de werkloosheid (ruim 19 pCt.) deze maand nog toenam — niet niedegerekend, waren 1 372 der 71 065 leden van de overige vakvereenigingen werkloos of 1,9 pCt., tegen 1,6 pLt. in Juni 1.1. en 1,4 pCt. in Juli 1912. De bedrijvigheid was dus eenigszins geringer dan verleden jaar om denzelfden tijd.

Canada. Juli 1913. 2) Sedert de vorige maand onderging de toestand in de verschillende bedrijven weinig verandering. De oogstvooruitzichten bleven bevredigend en werkten daardoor gunstig op de nijverheid. Naar verwachting zal de graanoogst in het westen ten volle het gemiddelde bereiken. In de bouwvakken deed zich de geldschaarschte tamelijk sterk gevoelen, maar ook op de fabrieksnijverheid en den handel in het algemeen oefende zij een nadeeligen invloed uit. De immigratie was buitengewoon groot; de spoorwegen en stoombooten hadden het drukker dan gewoonlijk. De visscherij leverde goede resultaten op aan de kust van den Atlantischen Oceaan, doch de zalmvangst in Bntsch-Columbie viel tegen en ook de walvischvangst liet te wenschen over. In de houtzagerijen heerschte bedrijvigheid, al ging in den houthandel tengevolge van de slapte in de bouwvakken over het algemeen niet veel om. Bij den kolenmijnbouw was het in^NiéuwSchotland bijzonder druk, maar in Britsch-Columbië bleef het slap, daar de staking op het Vancouver eiland nog steeds aanhield. In de metaalmijnen was overal veel te doen. Bij den aanleg van spoorwegen — welke uitstekend vorderde — was groote vraag naar arbeidskrachten. In het oosten hadden de werklieden op eenige categorieën vakarbeiders na over het geheel voldoende werk; in het westen gaf de toestand echter minder reden tot tevredenheid dan verleden jaar. Het index-cijfer der groothandelsprijzen bedroeg deze maand 135,9 tegen 136,9 in de vorige maand en 134,1 in Juli 1912.

(-) Augustus 1913.3) De toestand in de verschillende bedrijven en de stand der arbeidsmarkt waren ongeveer dezelfde als de vorige maand, maar, hoewel over het geheel vrij bevredigend, ongunstiger dan verleden jaar om dezen tijd. In de bouwvakken was het drukker dan in Juli 1.1., doch de vraag naar arbeiders zonder vakkennis was lang niet zoo sterk als in Augustus 1912. Dank zij het zeer gunstige weder kon in het westen in den loop der maand een groot deel van den graanoogst binnengehaald worden. In het oosten bracht zware regenval op het laatst van Augustus groote verbetering. De vischvangst leverde goede resultaten op, inzonderheid de zalmvangst op de Fraser (rivier in BritschColumbië). In de houthakkerijen en -zagerijen en de mijnen was evenveel te doen als gewoonlijk, terwijl in de fabrieken over het algemeen groote drukte heerschte. De. aanleg van spoorwegen ondervond geen storing. De transportarbeiders hadden het tengevolge van het aanzienlijke goederen- en personenvervoer (toeristen, oogsters) buitengewoon druk. In enkele takken van den handel viel de gewone seizoenslapte waar te nemen, doch over het algemeen waren groot- en kleinhandel optimistisch gestemd. Onder de arbeiders zonder vakkennis heerschte groote werkloosheid, wijl de immigranten in grooten getale bleven toestroomen. Het index-cijfer der groothandelsprijzen bedroeg deze maand 136,2 tegen 135,9 in de vorige maand en 133,3 in Augustus 1912.

1) Revue du Travail van 15 Augustus 1913.

2) Labour Oazette van Canada van Augustus 1913.

:<) Door de welwillendheid van het .Department of Labour" werd het Bureau door toezending der drukproef in staat gesteld, vóór het ontvangen van het September-nummer van de „Labour Oazette dit overzicht op te nemen.

5*