is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Denemarken. (Danemark.) Juni 1913. ') Van ongeveer 96 600 leden van vakorganisaties waren in Juni 3 300 werkloos d. i., evenals in Mei van dit jaar, 3,4 pCt., tegen 3,8 pCt. in Juni 1912. De werkloosheid was in Kopenhagen grooter dan in de provincie; van de 45 500 georganiseerden in de hoofdstad, omtrent wie gegevens werden verkregen, had n.1. 4,7 pCt. en van de overige 51 100 2,2 pCt. geen werk. Het aantal dagen van werkloosheid bedroeg + 69 800 of gemiddeld 0,7 per lid.

Duitschland. (Allemagne.) Augustus 1913.2) De stand der arbeidsmarkt was in Augustus over het geheel bevredigend en onderging sedert de vorige maand in de meeste bedrijfstakken weinig' verandering; daarentegen was de toestand bijna overal slechter dan verleden jaar om dezen tijd. In de steenkolenmijnen in het Ruhrgebied nam de slapte nog eenigszins toe, doch in Opper- en NederSilezië heerschte drukte. Ook in de bruinkolen- en ijzermijnen alsmede de electrische industrie ging veel om. De ruwijzer-, kali- en machinenindustrie, de ijzergieterijen en staalfabrieken hadden wel niet overvloedig, maar toch genoeg werk. In de chemische nijverheid bleef de toestand normaal, doch bij de houtbewerking, in de katoenspinnerijen en -weverijen — waarin evenmin als in de bouwvakken voldoende werk was — ging hij in vergelijking met de vorige maand aanzienlijk

achteruit. .

Volgens de opgaven der ziekenkassen is de bedrijvigheid in Augustus iets toegenomen. Op 1 September 1913 waren 16 511 personen meer werkzaam dan op 1 Augustus (5 447 mannen en 11 064 vrouwen); in. Augustus 1912 vermeerderde hun aantal met 29 280 (14 488 mannen en 14 832 vrouwen3)). Stelt men het aantal op 1 Januari 1913 werk hebbende personen voor beide geslachten öp 100, dan is op 1 September 1913, vergeleken met 1 Januari 1913, het aantal werk hebbende mannen tot 103 gestegen en dat der werk hebbende vrouwen op dezelfde hoogte gebleven. Van de 1978 011 leden van 48 vakbonden was einde Augustus 1913 2,8 pCt. werkloos, tegen 2,9 pCt. einde Juli 1913 en 1,7 pCt. einde Augustus 1912. In vergelijking tot de vorige maand valt dus een kleine vermindering en tot het vorige jaar vrij groote vermeerdering van de werkloosheid te constateeren. De cijfers der arbeidsbeurzen wijzen zoowel voor de mannelijke als de vrouwelijke arbeidskrachten bij vergelijking met Augustus 1912 op achteruitgang; ten opzichte der vorige maand bleven zij vrijwel onveranderd. Bij alle arbeidsbeurzen, die vergelijkbare opgaven inzonden, kwamen n.1. in Augustus 1913 op 100 aanvragen door patroons om mannelijke arbeidskrachten 173 aanbiedingen voor, tegen 146 in Augustus 1912 en 174 in Juli 1913; voor de vrouwelijke arbeidskrachten zijn deze cijfers resp. 101, 92 en 103. De ontvangsten uit het goederenvervoer op de Duitsche (behalve de Beijersche) spoorwegen bedroegen in Augustus 1913 175 700 512 M., d. i. 1 904 588 M. meer dan in Augustus 1912, hetgeen overeenkomt met een vermeerdering van 3 M. of 0,9 pCt. per K.M.

De toeneming of afneming van de bedrijvigheid in de industrie in vergelijking tot dezelfde maand van het vorig jaar kan uit onderstaand staatje worden afgeleid, waarvoor door 242 ondernemers inlichtingen werden verstrekt.

Aantal onder- Aantal arbeiders op den Op 31 Augustus 1913 waren meer

nemers, die laatsten dag van (+) of minder (-)werk-

inlichtingen ver- zaam . . . arbeiders

schaften. Augustus 1913. Augustus 1912. aantal in pCt.

Mijnbouw enz 38 76 122 72 627 + 3 495 + ^>81

IJzcr- en metaalnijverheid. 34 45 512 44 890 + 622 + 1>39

Machinenindustrie. ... 62 85 566 77 931 -j- l 635 + J.SO

Electrische industrie. . . 12 9 059 9 353 294 ,

Chemische industrie ... 21 19 614 17 593 + 2 021 +

Textielnijverheid .... 6 6 923 6 697 + 226 -j- 3,37

Houtbewerking enz. ... 8 2 123 2 260 137 6,06

Voedings- en genotmiddelen 13 4 387 4 406 -19 0,43

Kleedingindustrie .... 9 3 268 3475 — 207

Overige industrieën ... 39 20713 16 998 + 3 < 15 -f- 21,86

»Totaal ... 242 273287 256230 + 17 057 + 6,66

1) Statistiske Efterretninger van September 1913.

2) Reichs-Arbeitsblatt van September 1913.

3j Optelling geeft 29320. '