is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italië. (Italië.) Juli 1913. >) Aantal stakingen: 78, tegen 91 irr Juli 1912. Aantal stakers bij 70 stakingen: 55 147, tegen 23 172 in Juli 1912. Verdeeling der geschillen naar de bedrijven: mijnbouw enz. 2, houtbewerking enz. 5, bereiding van voedingsmiddelen 7, huidenbewerking enz. 2, polygrafische vakken én papierindustrie 6, metaal- en machinenindustrie 17, knoopen- en snuisterijenfabncage 1, steen- en aardewerkindustrie 5, bouwbedrijven 5, textielnijverheid 10, kleedingindustrie 2, transportbedrijf 13, openbare diensten enz. 3.

Overige mededeelingen van sociaal-economischen aard.

(Autres renseignements d'un caractère social-cconomique.)

Xe Internationaal Woningcongres.

(Xième Congres international des habitations & bon marché).

Van 8—11 September 1.1. werd te Scheveningen het 10e internationale woningcongres gehouden.

Door verschillende personen waren met betrekking tot hun land tevoren over elk onderwerp rapporten uitgebracht. Op de zittingen werd elk onderwerp ingeleid door een algemeen rapporteur, die van de verschillende rapporten eene samenvatting gaf. . .

Als eerste onderwerp kwam in behandeling: verbetering en opruiming van ongezonde woningen. De inleidster constateerde, dat overal een rijkswet ter verbetering der slechte woningen noodig wordt geacht. Daarnaast zijn van groot belang een woningstatistiek, een woningbeurs en vooral een woningtoezicht. Met deze middelen moeten de bestaande slechte woningen verbeterd worden. Eerst wanneer dit niet mogelijk is, mag tot onbewoonbaarverklaring worden overgegaan. Dit moet ook geschieden, al zijn geen woningen voor de onbehuisden beschikbaar, want zoo wordt tot nieuwbouw geprikkeld. Zoo noodig moeten dan, met subsidie van rijk en gemeente, voor die gezinnen goedkoope woningen worden gebouwd, liefst in de buitenwijken. Dit is gebleken beter te zijn dan te wachten totdat door automatische opschuiving woningen beschikbaar komen.

Hierna was aan de orde: verbetering van woningtoestanden op het platteland. Uit hetgeen de inleider mededeelde bleek, dat de eischen voor woningen in de stad en op het platteland niet dezelfde kunnen zijn. Gewenscht is op het gebied der woningverbetering een krachtig centraal publiek lichaam, dat, zoo noodig, ingrijpen kan. Verder is meer verbetering te verwachten van nieirwbouw op groote schaal dan van opruiming der oude, slechte woningen, daar anders overbevolking den toestand nog verergert.

Het derde onderwerp was: overbevolking van woningen. In geen enkel land geeft de wet een definitie van het begrip overbevolking van woningen. Zij bestaat, wanneer de luchtruimte onvoldoende is voor de physiologische behoeften der daarin aanwezige personen. Wenschelijk zijn bepalingen, die eischen stellen zoowel aan: de ruimte der vertrekken als aan het aantal slaapplaatsen. Verbetering is te verwachten van woningtoezicht en politiezorg, maar dan moet eerst door een woningstatistiek, verkregen door telling en opneming der woningen, een overzicht van den omvang der misstanden zijn verkregen. De huisvesting der groote gezinnen levert hier de meeste bezwaren op.

Als vierde onderwerp werd ingeleid het vraagstuk van de wettelijke regeling der stadsuitbreiding. Wettelijke regeling is voor eene goede stadsuitbreiding noodzakelijk. Zij bestaat meestal in de bevoegdheid der gemeenten om uitbreidingsplannen en bouwverordeningen te maken. Vrij algemeen wenscht men, dat de gemeente ook bevoegd zal zijn, zoo noodig, te onteigenen, dat zij de wijze van bebouwing in de verschillende wijken kan vaststellen, en dat aan den eigenaar verschillende verplichtingen kunnen worden opgelegd, zooals het bijdragen in de kosten van stratenaanleg.

Over bovenstaande onderwerpen werd een levendig debat gevoerd.

Ten slotte werd nog de wensch uitgesproken, dat het woningcongres en het congres voor woninghygiëne met elkaar zouden overeenkomen, dat elk zooveel

i) Bollettino dell' Ufficio del Lgvoro (Nwova Serie) van 1 September 1913.

6