is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

économats patronaux) te doen verdwijnen en de werkgevers 4e verbieden rechtstreeks of middellijk aan hunne ondergeschikten waren, welke ook, te verkoopen. 2°. de wekelijksche uitbetaling van het loon in te voeren. Het ontwerp kent twee uitzonderingen: Onder bepaalde voorwaarden kunnen n.1. zekere industrieele ondernemingen toestemming . verkrijgen aan hun personeel tegen inkoopsprijs voor de gezondheid onschadelijke dranken te verkoopen. En verder kunnen de ondernemingen de waren, die zij zelf voortbrengen of verwerken, aan hun personeel verkoopen.

Britsch Zuid=Afrika.

(.Union de l'Afrique du Sud.)

Landbouw=emigratie. ')

(Émigration d'ouvriers agricoles.)

Aan een verslag van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Johannesburg over landbouw-emigratie is het volgende ontleend.

Zuid-Afrika gaat op landbouwgebied een groote toekomst tegemoet. De cijfers van uitvoer van landbouwproducten vermeerderen elk jaar. Van dien vooruitgang zullen profiteeren zij, die geleerd hebben zelfstandig te werken. Kans van slagen heeft alleen de min of meer ontwikkelde boerenzoon, die over eenige finantiën kan beschikken, niet de onontwikkelde boerenarbeider. Een bedrag van £ 500 wordt vereischt voor overtocht, uitrusting, aanschaf van trekvee en werktuigen enz. Het verdient aanbeveling te trachten in de streek, waar men zich later denkt te vestigen, als leerling bij een boer in huis te komen, met genot van vrij kost en inwonen. Het eerste jaar wordt echter meestal geen loon gegeven. Bejter is zich een span ossen met ploeg en zaad (samen + £ 150) aan te schaffen en „om een derde" te gaan ploegen en zaaien. De boer verschaft dan gebruik van den grond en weiland voor de ossen, en ontvangt daarvoor l/3 van den oogst. Voor een dergelijk plan is £ 200 noodig, waarmede zonder veel risico een goed bestaan wordt gemaakt en veel! ondervinding wordt opgedaan. Vele boeren gaan gaarne een dergelijke overeenkomst aan met iemand, met wien zij te voren hebben kennis gemaakt, daar zij aan blanke arbeidskrachten de voorkeur geven. Door deskundigen wordt een leertijd van twee jaar noodig geacht. Indien de emigrant zich daarna wil vestigen, dan kan hij ingevolge de wet op de landbouwnederzetting van de regeering grond ter bebouwing ontvangen. De grond wordt uitgegeven voor 5 jaar; het eerste jaar wordt geen huur gevorderd, het tweede en derde jaar 2 pCt., het vierde en vijfde jaar 3'/2 pCt. van den koopprijs. De eigendom kan verkregen worden door koop of door het betalen van huur gedurende 10—25 jaar. Ook kunnen voorschotten tot een maximum van ±'500 tegen 4'/2 pCt. worden verleend.

Om tevens den landbouwer met zeer beperkte middelen de gelegenheid te geven in het bezit van een boerderij te komen, wordt overwogen ook kleine stukken grond voor aankoop op gemakkelijke voorwaa'rden beschikbaar te stellen en met het oog op de te winnen producten coöperatieve vereenigingen in het leven te roepen onder degenen, die zich op zulk land neerzetten.

Denemarken.

tDanemark.)

Wetsontwerp betreffende ondersteuning aan kinderen van behoeftige weduwen en weduwnaars. 2)

(Proposition de loi concernant une pension aux enfants de veuves et de veufs nécessiteux.)

De regeering heeft den 8sten October 1912 een wetsontwerp ingediend tot toekenning van eene toelage aan kinderen van behoeftige weduwen en weduwnaars.

!) Handelsberichten van 21 Augustus 1913, no. 336.

-1 Revue du Travail van 31 Maart 1913.

6*