is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Overzicht van den stand der arbeidsmarkt in de onderscheidene

bedrijven. ')

(Bulletin da travail dans les diverses industries.)

DERDE KWARTAAL 1913. (3me trimestre 1913.)

I. Fabricage van aardewerk, glas, kalk en steenen.

(Faïence, verre, chaux et pierres.)

Aardewerk en porcelein. Bij de fabricage van grof aardewerk was te Delft geregeld werk, terwijl te Gouda drukte heerschte (meer personeel); geen verschil met 1912. Bij de fabricage van tabakspijpen te Gouda heerschte eveneens drukte (vooral veel vraag naar glazuurpijpen; overwerk); toestand beter dan in 1912. Bij de fabricage van fijn aardewerk was het druk te Delft (voornamelijk in de tegelfabriek), terwijl er geregeld werk was te Maastricht (met inbegrip van Meerssen) en Utrecht (in een tegelfabriek echter weinig werk). Te Delft was de toestand in de tegelfabriek gunstiger en in de fijn-aardewerkfabriek iets ongunstiger dan in 1912; volgens de meeste berichtgevers der overige plaatsen was er daar geen verschil met verleden jaar.

Werkloosheid kwam niet voor. Integendeel was te Delft en Gouda (grof aardewerk) en te Maastricht de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod, in laatstgenoemde gemeente volgens één W. ongetwijfeld doordat de kolenmijnen velen tot zich trekken.

Delft eu Gouda (2 K.). — Maastricht, Meerssen en Utrecht (3 P. en 3 W.).

Glasfabricage. In de flesschenfabricage werd, voornamelijk door de stagnatie in den uitvoer van jenever naar Afrika, ook in het 3e kwartaal over het geheel nog slapte ondervonden, zoodat nog enkele ovens tijdelijk buiten werking gesteld werden (b.v. één te Vrijenban, waar nog niet alle arbeiders er in konden slagen in andere bedrijven werk te bekomen). Alleen door W. uit Vlaardingen werd eenige drukte en meer vraag naar arbeiders dan aanbod gerapporteerd. Te Schiedam bleef de in het vorige kwartaal stopgezette fabriek buiten werking, doch in de overige fabrieken was daar geregeld werk. Dooreengenomen was de toestand aan het eind van het kwartaal aanmerkelijk ongunstiger dan verleden jaar. Voor Vrijenban is vergelijking met 1912 niet mogelijk, omdat er toen staking was. Volgens W. uit Vlaardingen was de toestand in die plaats ongeveer dezelfde als verleden jaar.

Bij de fabricage van wit glas en kristal was te Maastricht en Meerssen geregeld werk, evenals in 1912. Volgens één W. weinig of geen aanbod van werkkrachten, zeer waarschijnlijk als gevolg van den trek naar de kolenmijnen.

Nederland (1 P.). — Vrijenban en Schiedam (2 K.). — Maastricht, Meerssen en Vlaardingen (4 W.).

Kalkzandsteenfabricage. Mindere of meerdere drukte werd gemeld uit Hoogersmilde (schaarschte van Groninger steen), Doetinchem (aan de meerdere vraag kon worden voldaan door de gedurende den oogsttijd in voorraad geproduceerde hoeveelheden) en Woerden (gedurende een maand echter slapte door de grondwerkersstaking te 's-Gravenhage). Alle overige berichtgevers spraken van geregeld werk, behalve die uit Velsen, die van eenige slapte (ontslag) melding maakte als gevolg van de uiterst lage prijzen der Belgische steen.

Gunstiger dan verleden jaar was de toestand te Hoogersmilde en Beekbergen. Geen verschil met 1912 werd gerapporteerd uit Alfen, Brielle, Doetinchem en Hillegom. Volgens alle overige berichtgevers (geen opgave uit Woerden) was de toestand verleden jaar beter: enkelen wezen op den nadeeligen invloed van de lage prijsnoteering der Belgische steen.

Werkloosheid heerschte er niet. In enkele plaatsen (Brielle, Hoogersmilde, Rhenen en Bergen) was de vraag naar werkkrachten integendeel meer of meer grooter dan het aanbod.

Alfen (1 K.). — Beekbergen, Bergen, Brielle, Doetinchem, Gorinchein, Hillegom, Hoogersmilde, Rhenen, Velsen en Woerden (10 P.).

') Afkortingen voor de bronvermelding.

K. beteekent Kamer van Arbeid.

P. „ berichtgever van patroonszijde. W. „ „ „ werkliedenzijde.

KF. „ Kamer van Koophandel en Fabrieken.

G. w. beteekent: Geen werkloosheid.

2