is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Rotterdam was het in Juli slap, in den loop van Augustus begon de voorbereiding voor de wintercampagne, en einde September was het druk; toestand ongeveer dezelfde als in 1912.

Vraag en aanbod van werkkrachten waren in beide plaatsen in evenwicht. G. w.

Groningen en Rotterdam (2 K.).

Aardappelmeelfabrieken. Na een stilstand van enkele weken voor noodzakelijke herstellingen is in de tweede helft van September de campagne begonnen, welke gewoonlijk tot de eerste helft van December duurt. In verband daarmede werden verscheidene der zich aanbiedende losse arbeiders aangenomen. De toestand was dezelfde als verleden jaar.

Nederland (1 P.).

Beetwortelsuikerfabrieken. Op het eind van het kwartaal werd begonnen met hervatting van de campagne-werkzaamheden, evenals verleden jaar. Meer aanbod van werkkrachten dan vraag. G. w.

Arnhem (1 K.).

Suikerraffinaderijen. Te Groningen zeer druk, evenals alle jaren omstreeks dezen tijd. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk.

Te Amsterdam, Gorinchem en Vlaardingen geregeld werk, vrijwel als verleden jaar. In dit kwartaal vond volgens P. in laatstgenoemde beide plaatsen de gewone jaarlijksche schoonmaak der fabrieken plaats. Te Amsterdam was het aanbod van werkkrachten kleiner dan de vraag. Volgens W. te Vlaardingen waren vraag en aanbod van werkkrachten vrijwel gelijk; volgens P. was het aanbod van losse arbeiders gering.

Groningen (1 K.). — Amsterdam, Gorinchem en Vlaardingen (2 P. en 1 VY.).

Stijfselfabricage. Geregeld werk. Weinig verschil met verleden jaar in de productie voor export. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

Roosendaal (1 P.).

Cacao- en chocoladefabrieken. In de cacao-afdeeling te Bussum heerschte eenige slapte, terwijl het daarentegen druk was in de chocolade-afdeeling (arbeidsduur met 2 uur per dag verlengd). Drukte heerschte eveneeens te Breda (meer personeel) en — althans op het eind van het kwartaal — te 's-Gravenhage (aanmaak van voorraad voor het Kerstfeest en het St. Nicolaasfeest; meer personeel, eenige loonsverhooging). Voorts was er geregeld werk te Helmond en Weesp en in September te Rotterdam (in Juli en Augustus iets minder druk). De toestand was te Breda en Rotterdam gunstiger, te Weesp eveneens eer gunstiger dan ongunstiger dan verleden jaar; te Bussum en 's-Gravenhage was weinig of geen verschil met 1912.

Het aanbod van werkkrachten was kleiner dan de vraag te Breda en s-Gravenhage en, voor zoover vrouwen en jongens betreft, te Rotterdam. Daarentegen was te Bussum de verhouding omgekeerd, terwijl te Weesp en, voor zoover mannen betreft, te Rotterdam vraag en aanbod gelijk waren. G. w.

's-Gravenhage en Rotterdam (2 K.). — Breda, Bussum, Helmond en "W eesp (1 KI. en 3 r.).

Fabricage van verduurzaamde levensmiddelen, a. Groenten enz. Te Leiden was het druk, in het begin van het kwartaal door de groente-campagne (overwerk voor het vaste mannelijke personeel; verkoop uit den aard der zaak echter niet groot), in het laatst door inmaak en veel verkoop. Toestand ongeveer dezelfde als verleden jaar. Vraag naar vrouwelijke werkkrachten. G.w.

Te Rotterdam was het op het eind van het kwartaal eveneens druk (in Juli en Augustus echter minder werk), zoodat meer vrouwen aangenomen werden, die langer in dienst bleven dan anders.

Vraag en aanbod waren in evenwicht, behalve wat de vrouwen betreft, waaraan gebrek was. G. w. ^ _ . .. .

b. Vleeschwaren. Geregeld werk, zoowel te Deventer en Groningen (in beide plaatsen toestand dezelfde als in 1912) als te Rotterdam (door het stijgen van den prijs der varkens toestand minder gunstig dan verleden jaar). Te Rotterdam was gebrek aan vrouwen, terwijl in de overige plaatsen voldoende personeel te

verkrijgen was. G. w.

Groningen, Leiden en Rotterdam (3 K.). — Deventer (1 P.).

Exportslagerijen. Te Vlissingen was het door geringen aanvoer van vee slap en was de toestand ongunstiger dan verleden jaar. Geen vraag of aanbod van

werkkrachten. , ,, , ,

Te Oss was het. druk (per week + 7000 varkens geslacht voor export), zoodat met dag- en nachtploegen gewerkt wordt, veel nieuw personeel aangenomen is