is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het buitenland Werk te zullen krijgen. In welke beroepen deze laatsten in het buitenland werkzaam zouden zijn en in welke beroepen de aanvragers van nationaliteitsbewijzen hier te lande werkzaam waren, leert het overzicht op bladz. 674.

Onder de 1 330 personen, waarvan de beroepen, welke zij hier te lande uitoefenden, zijn opgegeven, zijn begrepen 351 personen, die reeds in het buitenland werkzaam of woonachtig waren of die een nationaliteitsbewijs wenschten te doen verlengen of vernieuwen. Het hieronder vermelde staatje geeft ten slotte een overzicht van de redenen, welke belanghebbenden er toe hebben geleid zich naar het buitenland te willen begeven.

Aantal personen, die om de hieronder vermelde redenen zich buitenslands wenschten te begeven:

(Nombre des personnes ayant Vintention de partir pour l'étranger pour cause de:

PROVINCIES. hoogere loonen ~ PROVINCES.

mei te lanae jiet andere

heerschende bujten]and. vakopleiding. redenen, wei she salaire plus perfedionne■ autres

chomage dans pXevé a ment.) circonstances) leur pays.) dranger.)

Noord-Brabant . . 22 47 5 18 Brabant-sept.

Gelderland ... 72 131 8 13 Gueldre.

Zuid-Holland . . 41 65 18 20 Hollande-mér.

Zeeland . . . ' 1 7 3 3 Zélande.

Utrecht .... 31 34 2 7 Utrecht.

Friesland .... 77 192 3 21 Frise.

Drenthe .... 12 124 — 2 Drenthe.

Hierin zijn niet begrepen de personen, die reeds in het buitenland werkzaam of woonachtig waren of een bewijs wenschten te doen verlengen of vernieuwen. De meeste aanvragers van bewijzen vertrokken naar Duitschland.

Ongevalsaangiften. (Nombre des notifications des accidents du travail.)

Bron: Staatscourant. Source: Journal officiel.

Maanden. 1903 1904 | 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 Mois.

T \a. — 3 630 4195 4 969 5 558 5 562 5 131 5 080 5 688 6 279 6 850 r .

Januari .j b _ ]45 161 lgi 214 214 2Q5 2Q3 219 233 263 Janvier.

„ , . I a. 2 241 3 681 4 042 4 665 5 004 5 311 5 011 4 805 5 256 6 349 6 564

iebruan .j b g3 u? 16g m 209 212 2Q9 200 2lg 254 273 revrier.

, U. | 3 333 3 998 4 502 5 311 5 608 5 476 5 534 5 054 6 066 6 478 6 431

Maart . 12g J4g 167 107 216 2n 2Q5 ig4 225 249 25? uiars.

. \ a. 3105 3 984 4 246 4 862 5 616 5 457 4 946 5 401 5 418 6 255 7 233 .

P " ■} b. 124 159 177 203 225 218 198 208 226 250 278 Jivru-

., . I a. 3 477 3 825 4 950 5 400 5 928 5 527 5 141 5 336 6 164 6 255 7 133 M .

Mel" • -\b. 139 159 183 208 237 221 214 222 237 250 285 mal-

T la. 3 514 4 314 4 395 5 185 5 840 5 346 5 405 5 949 5 673 6 269 7 226 T -

Juni. . 141 166 lg3 2Q7 234 214 2Q8 22g 2g7 251 289 Jum-

T I a. 3 865 4 372 4 807 5 663 6 219 5 913 5 649 5 493 6 153 7 129 7 586 ..,,,

Juil' • -\ b. 143 168| 185 218 230 219 209 211 237 264 381 Jumet.

. . (ff. 3 361 4 555 4 814 5 778 6 034 5 303 5 418 5 645 6 564 7 140 7 306 ...

Augustus .j b -,34 16g lg5 222 232 212 217 2Q9 243 264 2gl aoui.

„ , , i ff. 3 871 4 208 4 992 5 628 5 883 5 507 5 439 5 557 5 994 6 498 7 261 t<lmW

september.j b 14g 162 lg5 216 226 2Q4 2Qg 214 231 26Q 27g öeptemore.

„ , , l ff. 3 932 4 282 4 876 6 001 6139 5 697 5 488 5 869 6 305 7 242 —

Uctober .j b 146 165 18g g22 227 211 2n 226 243 26g _ ucioore.

»t , ' l ff. 3 780 4 314 5 037 5 816 6 007 5 454 5 749 5 977 6 564 7 254 — „ , „

November.j b 1H 166 lg4 224 231 21g 2gl 23Q 252 279 _ Novembre.

n , l ff. 3 715 4 379 4 667 5 358 5 494 4 948 5 727 5 920 5 886 6 737 — n-

December. j b ï4g ]6g lg4 223 22g igg 22Q 22g 245 2gl _ uecemore.

T , , I a. 38 194 49 542 55 523 64 636 69 33o! 65 501 64 638' 66 086 71 731 79 885 — T ,

lotaal. j b 135 16Q jg0 20g 224 212 209 214 234 259 _

ff. Aantal ongev&lsaangiften per maand, resp. per jaar. b. Aantal ongevalsaangiften gemiddeld per werkdag.