is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijksmiddelen. Onder de tabellen (bladz. CXC) is opgenomen een door het Ministerie van Financiën verstrekt overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen over de maanden September 1913 en September 1912.

De totale opbrengst der middelen over de eerste negen maanden van 1913 en over dezelfde periode van het vorige jaar, resp. f 142 192 615,215 en f 134 423 665,275 bedragende, overschreed in 1913 het 9/I2 der raming met f 976 015,963 doch bleef in 1912 met f2 342 771,565 beneden de raming. In September 1913 werd f5 214,24 minder ontvangen dan in dezelfde maand van 1912.

De hoogere opbrengst van de invoerrechten is een gevolg van den toenemenden invoer van belaste goederen; die van den accijns op zout moet worden toegeschreven aan eenigszins meerder verbruik en die van den accijns op het geslacht aan de nog steeds hooge veeprijzen.

Rijkspostspaarbank. September 1913. Het bedrag der gezamenlijke inlagen was f 7 030 016,28 of f 734 044,58 meer dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. Het bedrag der terugbetalingen beliep f 6 326 316,43 of f393 265,15 meer dan in September 1912. In den loop der maand werden afgegeven 10 702 spaarbankboekjes en 250 staatsschuldboekjes (resp. 10 104 en 358 in September 1912). Afbetaald werden in den loop der maand 6 600 spaarbankboekjes en 189 staatsschuldboekjes (resp. 5 723 en 153 in September 1912). Op het einde der maand waren in omloop 1 640 203 spaarbank- en 23 096 staatsschuldboekjes (resp. 1 596 030 en 21 263 op uit. September 1912). Het saldo tegoed per inlegger beliep f 110,11 (f 108,50 in September 1912).

Het aantal op het einde der maand Augustus 1913 in omloop zijnde staangeldboekjes bedroeg 5 837 (5 869 einde Juli 1913). Het grootste aantal bevond zich in Noord-Holland, n.1. 3 685, daarop volgt Zuid-Holland met 1 366, Gelderland met 173, Overijssel met 152, Limburg met 145, Utrecht met 115, NoordBrabant met 112, Drenthe met 55, Zeeland met 12, Groningen met 12 en Friesland met 10.

Het aantal in den loop der maand nieuw afgegeven staangeldboekjes bedroeg 136 (167 in Juli 1913). Hiervan stonden 116 ten name van arbeiders, werkzaam in de nijverheid (70 in Noord-Holland, 36 in Zuid-Holland, 8 in Gelderland, en 2 in Utrecht) en 20 ten name van arbeiders, werkzaam in den handel (16 in in Noord-Holland, 3 in Zuid-Holland en 1 in Drenthe).

Scheepvaartverkeer. Nieuwe Rotterdamsche Waterweg. — September 1913. Ingeklaard werden 982 schepen (visschersvaartuigen niet medegerekend), metende 1 257 927 Reg. tonnen, tegen 922 schepen, metende 1 084 950 Reg. tonnen in September 1912. In September 1913 derhalve 60 schepen en 172 977 Reg. tonnen meer dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Uitgeklaard werden 970 schepen, metende 1 190 087 Reg. tonnen, tegen 928 schepen met 1 103 978 Reg. tonnen inhoud in September 1912. In September 1913 derhalve 42 schepen en 86 109 Reg. tonnen meer dan in September 1912.

Zeeschepen te Amsterdam.') — September 1913. Ingeklaard werden 208 zeeschepen, metende 229 859 Reg. tonnen en uitgeklaard 204 schepen, metende 213 286 Reg. tonnen.

Spoorwegen. Op blz. 676 zijn opgenomen de opgaven betreffende de ontvangsten van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij en de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorwegmaatschappij over de maand September 1913.

') Vergelijking met dezelfde maand van het vorige jaar is niet mogelijk, aangezien thans de nettoinhoud in plaats van den bruto-inhoud der schepen is opgenomen.