is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de wettelijke opzeggingstermijn niet in acht genomen, dan is eene schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan het loon tot aan den dag, tegen welken de opzegging had moeten geschieden. Dit bedrag wordt verdubbeld, als de oveieenkomst voor een bepaalden tijd was aangegaan en zonder wettige reden verbroken wordt. Ziekte of oproeping onder de wapenen doen de overeenkomst niet eindigen tenzij de afwezigheid langer is dan de halve duur van den opzeggingstermijn. Het' loon moet gedurende dien tijd worden uitbetaald.

Een proeftijd kan niet langer dan een jaar duren. Bij het eindigen der dienstbetrekking kan de bediende een getuigschrift vorderen. Dit vermeldt den aard en duur der werkzaamheden en mag geen ongunstige mededeelingen bevatten Door den bediende gestorte borgstellingen moeten ten zijnen name gedeponeerd worden in de consignatiekas of ingeschreven in het grootboek met vermelding der bijzondere bestemming. Op bevel van den president der rechtbank kan de borgstelling ten behoeve van een anderen patroon worden overgeschreven maar zij blijft dan verbonden voor verplichtingen, uit de vorige betrekking voortvloeiendle.

Het loon is onvervreemdbaar en niet vatbaar voor beslag voor /5 deel, indien het niet meer bedraagt dan 2 000 francs, en voor 2/5 deel, indien het niet meer

t>edrD?t bepaling in eene overeenkomst, dat de bediende zich niet voor eigen rekening mag vestigen of bij een anderen patroon in dienst gaan, is slechts ge ïg binnen de volgende grenzen: het verbod is niet langer geldig dan een jaar, geldt alleen voor hetzelfde en aangrenzende arrondissementen en mag geen anderen tak van handel of industrie betreffen. Het verbod kan echter verder worden uitgebreid, en wel voor een tijd van 3 jaar en over geheel België en aangrenzende landen mits de bediende gedurende dien tijd eene schadevergoeding ontvangt ten bedrage van minstens de helft van de gederfde inkomsten, onverminderd wat hij elders kan verdienen. Hiermee strijdige bedingen zijn nietig.

Canada.

Toekomst voor Nederlanders in Canada. ')

(Avenir des émigrants hollandais pour le Canada.)

Aanstaande landverhuizers doen goed zich van het land op de hoogte; te stellen de taal te leeren en zich zoo nnn mogelijk vooruit te binden. Wie de studie der taal voldoende gevorderd is om eenvoudig Engelsch tegunnen lezen, bestelle, om het land te leeren kennen het „Canada Handbook , dat voor den prijs van 1 penny verkrijgbaar is aan het „Émigrants Information O^'ce , 34 Broadway, Westminster S. W. te Londen. Hierin vindt men ookdenraadzoo vroeg mogelijk in het voorjaar te komen en, neer men op goed geluk de reis aanvaardt" in geen geval in den winter. Tusschen 1 Maart en 31 October bij landing $ 25 (f 62,50) en in de overige maanden het dubbele bedrag kunnen

vertoond jTOjgranten, djg dg prairie _ d.i. de uitgestrekte vlakte tusschen Winnipeg en Calgarv waarvan de regeering stukken van 160 acres of ruim 64 H.A., z.g. homesteads,' wegschenkt aan de aanvragers, die den leeftijd van jaren' bereikt hebben (aan vrouwen echter alleen, als zij gezinshoofden zi n) - als bestemming hebben gekozen, zonder nog juist te weten, waar zijzich zullen[nederzetten, goed een biljet naar Winnipeg te nemen. In de Immigration-Hall aldaar, een staatsinstelling waar gelegenheid tot kosteloos overnachten bestaat, kan men ïlichtingen verkrijgen over betrekkingen op het land en worden aanstaande bouwers voortgeholpen. Wie hunner niet dadelijk een homestead wil opnemen, wordt bij een boer als arbeider ondergebracht. ( ,

Dadelijk na aankomst een stuk land aan te vragen is af te raden. Het is altijd wenschelijk eerst het boerenbedrijf te leeren, zooals het in Ca"adaJvordt uitgeoefend, en dat kost een Hollandschen boerenknecht een jaar, iemand die nooit in den landbouw werkzaam is geweest twee jaar. Een ervarien knecht,d}e met 6 paarden kan ploegen, kan, althans wanneer hij Engelsch verstaat, $ 40 per maand en den kost verdienen, minder ervaren knechts $ 25, terwijl onervarenen

»)

Ontleend aan Economische Verslagen, a«. 11, bijlage van „Handelsberichten" van 25 September

lyio, u". 0*1.