is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Coöperatieve landbouwvereenigingen. ')

(Les sociétés coopératives agricoles.) ■ «

Op het eind van 1911 waren ingeschreven 337 coöperatieve landbouwproductievereenigingen (waarvan de meeste zich bezig hielden met boterbereiding en enkele met landbouw, vlasbouw en dorschen) en 431 landbouwverbruiksvereenigingen. Deze telden resp. 47 411 en 47 473 leden en hadden een kapitaal van resp. £473 639 en £ 274 922. De omzet in 1911 bedroeg resp. £2 340 287 en £ 2 186 597, waarop eene winst werd gemaakt van resp. £ 41 525 en £ 20 848. Bij deze vereenigingen waren in dienst 2 748 personen, aan wie in 1911 £ 126 186 aan loon werd uitbetaald. Daarbij komen nog 72 industrieele vereenigingen en één landbouwverbruiksvereeniging, die zich tevens met landbouw en zuivelbereiding bezig hielden, en waarin bij dat onderdeel 704 personen werkzaam waren, aan wie £ 41 071 loon werd uitbetaald; van deze bedroeg de productie £ 330 267.

Verbruiksvereenigingen. In 1902 was de omzet der coöperatieve landbouwverbruiksvereenigingen in Ierland ruim 3'/2 maal grooter dan die van Engeland, Wales en Schotland samen, maar de beweging nam in Groot-Britannië zoo snel toe, dat de totale omzet in 1911 driemaal dien in Ierland bedroeg. Vergeleken met 1910 was de toeneming in 1911 in Engeland en Wales 27,9 pCt., in Schotland 15 pCt. en in Ierland 0,8 pCt.

Produdievereenigingen. De volgende tabel geeft voor de beide groepen landbouwproductievereenigingen het aantal vereenigingen en het bedrag van den omzet.

. , Verbruiksvereenigingen die

Vereenigingen, die zich zjcj1 tevens met landbouw en Totale productie door alle

uitsluitend met landbouw cn zuivelbereiding bezighouden. soorten vereenigingen.

zuivelbereiding bezighouden. (Sociètës de consommation d la (Production totale.)

Jaai. (Societes exclusivemoü agricoles.) fois soc. agricoles de production.)

(Anne'e.) Aantal Aantal Aantal

vereenigingen. Omzet. vereenigingen. Omzet. vereenigingen. Omzet.

(Nombre des (Débit.) (Nombre des (Bébit.) (Nombre des (Dëbit.)

sociétés.) sociétés.) sociétés.)

£ £ £

1902 193 1101 Gil 48 478 534 241 1 580 145

1903 225 1 181 056 52 427 594 277 1 608 650

1904 256 1 232 668 61 401 383 317 1 034 051

1905 260 1 372 552 56 v 402 639 316 1 775 191

1906 272 1 683 120 61 473 258 333 2 156 378

1907 287 1 829 279 64 477 379 351- 2 306 658

1908 302 1 935 822 70 494 889 372 2 430 711

1909 317 2 005 314 72 467 967 389 2 473 281

1910 335 2 205 140 72 435 568 407 2 640 708

1911 337 2 340 287 73 330 267 410 2 670 554

Van 1902 tot 1911 is de waarde van de productie toegenomen met 69 pCt. De omzet der vereenigingen, die zich uitsluitend op landbouw en zuivelbereiding toeleggen, is toegenomen met 112,4 pCt., die der verbruiksvereenigingen, die zich tevens met landbouw en zuivelbereiding bezig houden, afgenomen met 31 pCt.

Winsideeling. Van de 431 landbouwverbruiksvereenigingen betaalden 41 aan haar personeel, bestaande uit 178 personen, die een loon verdienden van £ 11 773, dividend ten bedrage van £ 904 of 7,7 pCt. van het loon.

Van de 337 landbouwproductievereenigingen betaalden 51 aan haar personeel, bestaande uit 372 personen, die £ 15 557 loon verdienden, dividend ten bedrage van £ 868 of 5,6 pCt. van het loon.

Van de 72 industrieele vereenigingen, die zich tevens op den landbouw toelegden, betaalden 10 aan haar personeel van 155 personen, die £ 9 649 loon ontvingen, een dividend van £ 344 of 3,6 pCt. van het loon.

Onderlinge vee- en varkensverzekering. De volgende tabel geeft een overzicht van de onderlinge vee- en varkensverzekering gedurende 1907—1911.

') Labour Gazette van Maart 1913.

12