is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van wie 492 meest als „winterpersoneel" bij gasfabrieken in dienst waren. Van bovengenoemd bedrag werd £123 205 uitgekeerd door 31 gasfabrieken, zoodat deze industrie verreweg de belangrijkste is, waarbij winstdeeling voorkomt.

Het 46ste congres van trade unions. ')

(Le 46me congres des organisations ouvrières.)

Van 1 tot 6 September j.1. werd te Manchester het 46ste congres van trade unions gehouden. Vertegenwoordigd waren 220 vakvereenigingen met 2 217 836 leden. Het totaal aantal vakvereenigingen is ongeveer 1 135, doch het vertegenwoordigd aantal leden (2 217 836 of 11,6 pCt. meer dan het vorig jaar) bedraagt ongeveer 2/3 van het totaal aantal leden van alle vakvereenigingen. De voornaamste onderwerpen, met betrekking waartot besluiten werden genomen, waren de volgende: de houding van de overheid tijdens de onlusten te Dublin; de stemming, ingevolge de Trade Unions Act van 1913 te houden over het opnemen van politieke actie onder het doel der vakvereenigingen; het aannemen van een bepaalden geldigheidsduur van alle collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van eenzelfde tijdstip en eenzelfden duur voor alle toekomstige overeenkomsten; de noodzakelijkheid van loonsverhooging met het oog op de stijging der kosten van levensonderhoud; naasting der spoorwegen door den Staat; de clausule betreffende redelijke loonen in contracten der Regeering; de achturen dag; minimumloon; de toestand van de landarbeiders; bepalingen tegen de uitzetting van werklieden tijdens stakingen; wijziging van de Workmen's Compensation en National Insurance Acts.

Ongevallen van het spoorwegpersoneel gedurende 1912. 2)

(Les accidents du personnel des chemins de fer pendant 1912.)

het aantal „treinongevallen" (botsingen, ontsporingen enz.) bedroeg 24. Daarbij werden 6 spoorwegbeambten gedood en 154 gewond. Bij de „overige spoorwegongevallen", veroorzaakt door het in beweging zijn van treinen of spoorwagens, werden 330 spoorwegbeambten gedood (personen in dienst van aannemers niet medegerekend) en 5 379 gewond.

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal dooden en gewonden bij „overige spoorwegongevallen" in 1912 voor eenige categorieën van beambten, met vermelding van het totaal aantal beambten van elke categorie op 31 December 1910.

✓ Aantal dooden en gebonden bij

Aantal „overige spoor wegongevallen"

beambten op *n 1912.

31 December (Nombre des tue's et blessés d

r, . mr»/i/~»r»Tr.T:ivr 1910. V occasion d' „autres accidents des . r » t v r n r r p q

GATEGORIEEN. chemins de fer" en 1912.) tAiHjUKiJib.

(Personnel

au 31 décembre

1910.) Gedood. Gewond.

(Tue's.) (Blessés.)

Conducteurs (goederentreinen) en Conducteurs (trains de marchan-

remmers 15 339 27 976 dises) et garde-freins.

Wegwaehters 66 305 73 166 Garde-toies.

Machinisten 27 330 18 531 Mécaniciens.

Stokers 25 419 ]4 698 Chauffeurs.

Rangeerders 13 281 24 992 Pousse-wagons.

Kruiers 57 889 49 688 Portefaix.

Conducteurs (personentreinen) . 8 239 3 159 Conduct. (trains de voyageurs).

Arbeiders 56 314 30 141 Ouvriers.

Totaal 1912 . . — 238 4 351 Total 1912.

» 1910. . 270 116 — — > 1910.

De in 1912 voorgekomen ongevallen, die niet in verband stonden met het rijden van treinen, hadden ten gevolge, dat 107 personen gedood en 23 920 gewond werden, tegen resp. 89 en 23 913 in 1911.

') Labour Oazette van September 1913. Zie voor het 45ste congres afl. 10, 1912, blz. 664. 2) „ „ „ 1913. „ „ 1911 afl. 10, 1912, blz. 664,

12*