is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 3 J 4 { 5 j| 6 | 7 | 8 | 9 [ 10 | U |" 12 13 J 14 15

__ ■

's-Gravenhage.

's-Gravenh. Werkloozenkas (bouwvakarbeiders) 139 15,75' 12,75 12,751 74,25 57— 56,75! 4,7 4,5 4,5 17,10 1,34 17,025 1,335

„Door Patrimonium Sterk" . ... 57 3,75; 3,50 3,50 20,75 17,50 17,50 ' 5,5 5,- 5,- 8,75 2,50 5,25 1,50

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd. .

's-Gravenhage) 154 4,25 3,— 3,— 19,— 13,— 12,—; 4,4 4,3 4,- 11,69 3,895 3,60 1,20

Prot. Chr. Kalk- en Steenbewerkers-

vereeniging 49 5,— 4,25 4,25! 19,— 12,75 12,75 j 3,8 3,- 3,- 3,90 0,92 3,825 0,90

Nat. Bond v. Handels- en Kantoorbed.

,,Mercurius" (afd. 's-Gravenhage) . 199 1,— 1,— 1,— i 6,—■ 6,— 6,—! 6,- 6,- 6,- 3,50 3,50 1,80 1,80

Kalk- en Steenbewerkersvereeniging |

„St. Marinus" 131 13,75 13,75 13,251 59,50 49,75 47,50 4,3 3,6 3,6 I 24,875 1,8] 14,25 1,075

„Onze Hulp is in den Naam des

Heeren" 141 4,25 3,75 3,75; 20,- 14,75 14,75; 4,7 3,9 3,9 10,325 2,75 4,425 1,18

Groningen.

Handelsreizigersvereen. „Eendracht". 30 1,— 1,— 1,— 6,— 6,— 6,— 6,- 6,- 6,- 9,— 9,— 3, 3,

Haarlem en Schoten.

Ned. R.-K. Timmerliedenbond (afd.

Haarlem) 70 1,75 1,75 1,50 8,25 8,25 ' 6,75 4,7 4,7 4,5 4,125 2,36 2,25 1,50

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Haarlem) 323 3,50 0,50 0,50 21,— 3,— 3,— 6,- 6,- 6,- 2,10 4,20 0,75 1,50

Algem. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Haarlem) 179 9,50 3,75 2,— 31,75 14,25 6,25 3,3 3,8 3,1 8,94 2,38 2,31 1,155

Chr. Yereeniging tot bestrijding der

werkloosheid 103 2,25 2,25 2,25 12,— 12,- 12 — 5,3 5,3 5,3 j 4,37 1,94 4,37 1,94

Alg. Ned. Typografenbond (afd. Haarlem) 246 0,75 0,75 0,50 4,50 4,50 3,— 6,- 6,- 6,- 3,25 4,33 1,50 3,—

Nijmegen.

Ned. Sehildersgezellenbond (afd. Nijmegen) . 76 1,50 1,25 1,25 6,— 4,50 4,50 4,- 3,6 3,6 ! 1,575 1,26 1,57 3 -1,26

Nat. Bond v. Handels- eu Kantoorbed. i

„Mercurius" (afd. Nijmegen). . . 100 1,— 1,— 1,— 5,— 5,— 4,50 _ 5,- 5,- 4,5 7,125 7,12° 2,25 2,25 Algem. Nederl. Stueadoorsbond (afd.

Nijmegen) 43 2,— 2,— 2,- 9,50 9,50 9,50 4,7 4,7 4,7 4,75 2,375 4,75 2,375

Nijmeegsche Timmerliedenver.. . . 60 0,75 0,75 0,75 4,50 4,50 4,50 6,- 6,- 6,- 2,25 3,— 2,25 3,— Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd.

Nijmegen) 84 1,— 1,— 1,— 4,75 4,75 4,75 4,7 4,7 4,7 4,01 4,01 2,375 2,375

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd. j

Nijmegen) 60 0,50 0,50 0,50 3,— 3,- 3,- 6,- 6,- 6,- 1,50 3,— 1,50 3,—

R.-K. Behangers- en StofFeerdprsgilde

„St. Canisius" 29 0,25 0,25 j 0,25 1,50 1,50 1,50 6,- 6,- 6,- [ 0,75 3,— 0,75 3,—

R.-K. Timmerliedenvereeniging „St.

Jozeph" 168 0,25 0,25 0,25, 1,25 1,25 1,25 5,- 5,- 5,- 0,626 2,50 0,625 2,50

R.-K. Kalk- en Steenbewerkersvereen.

„St. Petrus" 70 1,75 1,75 1,75 5,75 5,75 5,75 3,3 3,3 3,3 2,94 1,68 2,94 1,68

R.-K. Schildersgezellenvereeniging

XWm" - . - V ?AV O.Tai. S.—V I 4,- ( 4,- 4,- 1,20 1,60 1,20 1,60

/ / i / j ~ / i ? " i / rj: i f

Ned. Bond van Loodgieters, enz. (afd.

Rotterdam). . 101 3,75) 2,25) 2,25 19,251 10,25; 10,25 5,1 4,5 4,5 5,125 2,28 5,12 5 2,28

Ned. Chr. Rouwarbeidersbond (afd.

Rotterdam) 149 1,75| 0,25 0 5,— 0,75 0 2,8 3,- 0 0,45 1,80 0 0

Centr. Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Rotterdam) 63 1,75 1,— 1,— 9,50 5,— 4,50 5,4 5,- 4,5 2,50 2,50 2,25 2,25

Ned. Sehildersgezellenb.(afd.Rotterd.). 190 3,50 0 0 21,— 0 | 0 J 6,- 0 0 0 0 0 0 Handelsreizigersvereen. „Eendracht". 159 2,25 2,25 1,25 13,50 13,50i 7,50 6,- 6,- 6,- 14,25 6,33 3,75 3,— Nat. Bond van Handels- en Kantoorbed. „Mercurius" (afd. Rotterdam). 581 2,25! 2,25; 2,25 13,50 13,50; 12,25 6,- 6,- 5,4 12,75 5,67 6,125 2,72 Ned. R.-K. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam) 85 l,50j 1,50 0,75 8,25 6,75j 3,75 5,5 4,5 5,- 3,375 2,25 1,87 5 2,50

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd.

Rotterdam) 157 0,50 0,50 0,25 3,— 2,25 1,50 6,- 4,5 6,- 1,91 3,82 0,75 3,—

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam) 473 38,-1 18,75 17,- 208,25 107,— 95,50 5,5 5,7 5,6 80,25 4,28 47,75 2,81

Tilburg.

R.-K. Textielarbeidersvereeniging

„St. Severus" . 755 0,25 0,25 0,25 1,— 1,— 1,— 4,- 4,- 4,- 0,56 2,24 0,44 1,76

Utrecht.

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Utrecht) 216 5,— 5,— 5,— 24,75 24,75 24,75 4,9 4,9 4,9 12,375 2,47r 7,425 1,485

Ned. R.-K. Metaalbewerkersbond (afd.

^ Utrecht) 117 0,25 0,25 0,25 1,50 0,75 0,75 6,- 3,- 3,- 0,56 2,25 0,34 1,35

Kalk- en Steenbewerkersvereeniging

„De Heilige Yier Gekroonden". . 146 2,25 0 0 7,25 00 3,2 0 0 0000 Algem. Ned. Typografenbond (afd.

Utrecht) _. . . . 189 2,— 2,— 1,25 12,- 12,- 7,50 6,- 6,- 6,- 8,25 4,125 2,70 2,16

Ned. Vereen, van Chr. Kantoor- en

Handelsbedienden (afd. Utrecht) . 30 1,— 1,—I 0 6,— 6,— 0 6,- 6,- 0 6,— 6,—• 0 0

Ned. R.-K. Timmerliedenbond (afd.

Utrecht) 144 1,25 1,— 1,— 6,25 4,75 4,75 5,- 4,7 4,7 2,37 3 2,375 1,425 1,42 s

Vaksectie Timmerl. v/d afd. Utrecht

v/d Ned. Chr. Bouwarbeidersbond. 66 0,50 0,50 0,50 2,75 2,75 2,75 J 5,5 5,5 5,5 1,79 3,57 5 1,07 2,14s Utrechtsche Prot. Chr. Schildersgezellenvereeniging 44 1,— 0 0 6,— 00 6,- 0 0 0000

R.-K. Typografengilde „St. Lebuinus". 44 1,— 0 0 6,— 00 6,- 0 0 0000 Typografenvereeniging „Nut en Ge-

« noegen" 276 2>25 2>25 2>25 13>50 13,50 13,50 6,- 6,- 6,- 9,— 4,— 5,40 2,40

Centr. Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Utrecht) . . . '118 2,50 0 Ö 15,— 0 0 j 6,- 0 0 0000

Axxxno

IAXXX13