is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 11, 30-11-1913 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Normale weekloonen.

BEROEP. GEMEENTE.

(Profession.) (Commune.)

Maatstaf, waarnaar het loon berekend wordt. D = dagloon, "W = weekloon, S = stukloon.

(Taux des salaires. D — solaire par jour, W = salaire par se^maine^^=^salaü^^a7^xiirej.

Loonen per week in guldens.

(Salaires par semaine en florins.) *)

Jeugdige werklieden.**)

(Jeunes gerts.) **)

dan 2,50. 2,50-3,-.

3-4,-.

4-5,—.

5-6,-.

6-7,-.

~7,— en meer.

Totaal jeugdige werklieden.

(Total des tenues aens.)

Volwassen werklieden. *•) {Adultes.) **)

Minder dan 5,—.

6-6,—.

6-7,—.

7-8,-.

8-9,-.

9-10,-.

10-11,-. 11-12,-.

12-13,-.

13—15,—. 15-20,-.

20,— en meer.

Totaal volwassen werklieden.

(Total des adultes.)

Totaal jeugdige en volwassen werklieden.

[Total des jeunes grns et adultes.)

j 1 i 3 M I S | 6 | 7 | 8 j 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 j 15 j 16 j 17 j 18 1 .19 | 20 ) 21 | 22 | 23 | 24~|~25~~

Ia. Schoenmaker. Amsterdam W _[ _ __ | _ j _ 12— 3 3

S — | — — j 2 — 1 7 — 10 10

Totaal — — — — | — — — — — j — i — — — 2 j — 2, 9— 13 13

Waalwijk c.a W — | _ _ } _ ; __ ]_ i

8 — —1— 3 3 2— 1 1 9 9*

Totaal — j — — j — j — — _ _ — ! — 3 4:2 — 1 — _____ io -10

Totaal Ia ... . W — j_ _ _ ___ 1 j j i I 2 _ 4 4

S ~ ~ ~ j ~ ' — — — — 3 3 2 — jl 2 — 1 7 — 19 19 Totaal — | — — — — j — — - — — 3 4 21 — | 1 J 2 — 2 | 9 -— 23 23

b. Schoenlapper. Amsterdam j S j — J _ j _ ] _ _ _ _ _ _ | __ ^ | 2 | j 2 ï~~ G 6—

c. Pompier. Amsterdam , W — — | j j | : g ö g

f T "! :j 1 I 2 : 1 : 2 | — 6 6

Totaal groep I. . . — { — — — — — — — — 3 3 2 1 3 2 j 2 j 2 | 7 — 25 25

====== Totaal —— —[ — — — — - 3 j 4 2 | 1 3 j 2 41 3 1 9 j — 31 31

II«. Overleer- of zoolleer^ Amsterdam . . ~ ~ 71 W I— j— —I I —I— —I _ I— — _!_[_■ _ tTTT=o=Ï===o==

snijder (stanzer). _ j ! I I 1 I I

Waalwijk c.a D — I — j — — _ I _ jl 5 _ I — 1 — 1— 6 6

W '^12 2 - 2 5 16 | 12 4 i 5 1 1 3 | - 26 42

_ Totaal^ 41 1 2 2 [ — 2 5 16 - j 121 5 j 10 1 lj 3| j— ~32 48~

Eene andere gemeente ') W 2 1 2 — — — 1 6 — — 1 _ _ _ 32) _ g — l3) — 6 lsT"

S 1 — 1 _l|— 3- 1 — __ 1 4

Totaal 3 1 2 | — | 1 j 1 | 1 9 __ 1 _ _ _ 2 j — T~ 7 16

Totaal Ha ... D — __ _15_ ____ g g

Y 6 242— 26 22 1 12 45315-21 34 56

1 I — 1 — ~ -1 1 — 3_ — ____ — _ — 1 — — — 1 4

, S \ Totoal 7^2 _4Lv i{ 1[ 3j 6 f25. — j— 'l'|l2 I TToj "?|T ~6~- 2l 1 'll "Óe"

/ I I 1 r i~r I - 1 -) Y-V-->—v ""T-" >' > 7 V -

6. Zwikker, optrekker, Waalwijk c.a, D — — i_/_/_/_/_.ƒ __ _ I I I i I _ I I I I la ƒ ö

neuzen plakker. W ƒ__ 1- 1 _ ƒ_ I 27- 1 2 - I - - - - 5 6

| ' 8 ~ 11 —I 3f 2; 1_|_1 7 11 l| 3/ 9|llf 6| 6| 3 l| — | — [ — 41 48

Totaal — . 1 | — ( 2 ; 2 i 2 j 1 8 1 | 11 3 | 12 j 11 15 | 8 j 3 | 1 j — ] — j — ~55 63~

Eene andere gemeente ') W — lij — j — — I 1 j | li j g

s — 1 — 1 l| —!— -1— 1 — *)1 1 — | 1 — - — 1— 2 3

Totaal — | 1 | 1 — — — j — 2 — 1 | — — _ _ _ l__ 1 _ 3 5

Totaal Ilb... . D — j — _ _ — _ \ g 9 9

W — j 1 — — — 1 — 2 — — — 2— 12 — — — 1— 6 8 — | 1 1 2 2 1,1 8_ 1 2 3 9 11 6 6 4 1 — — — 43 51

Totaal —! 2 : 1 ; 2 2 2 { 1 10 1 2 3 12 j 11 15 8 4 1 | — 1 | — 58 68

e. Inballer, doornaaier en

penner, aanklopper. i) ; W 1 { 1 j _ 4 4

d. Naaier, aflapper. Waalwijk c.a | D ____ Z~ I __ _ ~ j ^ _ __ ö 2

w — —1— 1__1 1 - 2 - | 1 — 6 6

Totaal —J — — , 1 1 1 1 3 — 1 — 8 8

Eene andere gemeente ') W — — — _ : ^ 1 1

Totaal lid. * j D — — j — J — — __ J ^ 1 2 2

j w - — — 1 — I — : — — — — 1 1.1— 2 1 1 — - — 7 7

Totaal j — | 111131 T~ — ~9 tT"

e. Hakkenmaker, brosser. Waalwijk c.a. .... D _ _ _ I __ _ __ _ ______ 1 __________ __ J \

W — 1— — 3 2 — — 5 5

Totaal — | — — j ^ 3:2 1 _~ __ 6 g

Eene andere gemeente ') W — 1 1 2 ll — — 1 3

Totaal He... . j D — — ! j _ ] — _ : ~ ~ J ï

W - 1 — — 1 2 1 — 3 2 — — 6 8

j Totaal — j 1 — | — j — _ 1 2 — — 1 I — 3 2 1 — — — — — 7 9

/. Personeel bij de af- Waalwijk c.a D _ _ ~ 3 _ 2 3 _____ J]" 3 g

werking(schrooier, uit- W 3 j — 4 2, — 2 1 12 - 4 8 4 2 7 1 - 26 38

steker, scimurder,glat- —m —j —

ter, zwartmaker, uit- Totaal 3 — 4 2 — 21 12 14 10 4 2 9 4 — — — — — 34 46

kanthïker.^leestenuit- EeM gemeente ^ ~ 1 3 ' 5 4 - -I- -I- 1 -r"T^r "ÏT

trekker, zooleninplak- ! : 1 — — — — 1 1

ker, ophaler of bügler). Totaal 1 | — j' 3 I — 4 6 4 — —1_ _l_! l _ 1 _!_ 19 lfi

*) Vrouwelijke werklieden zijn met cursieve cijfers aangegeven. (Les ouvrières sotit indiquées par des chiffres en italique.')

Zie noot 2 op b z. 1*. *) Eén dezer is AoofdsUnzer. 3) j, W^overleersnijder.

*) Voor dezen gezel geldt een minimum-loon van 3,— per week.