is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 9, 1913, no 12, 29-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als partij kiezende worden niet beschouwd de handelaars die één of meer arbeiders afzonderlijk op crediet leveren en zij, die uit liefdadigheid één of meer arbeiders rechtstreeks en persoonlijk onderstand verleenen.

Hij, die in de bovenomschreven gevallen partij kiest voor de in een geschil betrokken arbeiders door de werklieden van andere ondernemingen tot staken aan te zetten wordt gestraft met 26—100 frs. De ondernemer die door zijn arbeiders collectief te ontslaan partij kiest vóór de in het geschil betrokken ondernemers, wordt gestraft met eene boete van 26—100 fr., 101—1000 fr. en 1001 — 3000 fr. naarmate het aantal uitgeslotenen niet meer dan 10, niet meer dan 100 of meer dan 100 bedraagt.

Loopt een geschil over loon of arbeidsduur, dan worden niet als derden beschouwd zij, die als ondernemers of arbeiders in dezelfde gemeente of streek in hetzelfde vak werkzaam zijn als de betrokken partijen.

Wetsontwerp betreffende arbeidsaandeelen. ')

lProjet de lol sur les actions de travail.)

Bij de Kamer van Afgevaardigden is den 20sten Augustus 1913 een wetsontwerp betreffende arbeidsaandeelen ingediend. Daarbij wordt aan vennootschappen de bevoegdheid gegeven arbeidsaandeelen uit te geven. Deze behooren toe aan alle personen die gedurende 2 aghtereenvolgende jaren in haar dienst handenarbeid verrichten en niet meer dan 2 400 frs. verdienen. Hiervan kan in het voordeel der arbeiders worden afgeweken. De arbeidsaandeelen behooren aan de arbeiders persoonlijk of gezamenlijk, zijn op naam, kunnen alleen aan de vennootschap worden overgedragen en zijn niet vatbaar voor beslag, behalve voor verbintenissen jegens de vennootschap. Hunne nominale waarde moet ten minste een zesde van het zuiver vermogen der vennootschap bedragen; in de balans worden zij echter slechts pro memorie vermeld. Zij worden vertegenwoordigd door een deskundige, die in de vergadering van commissarissen adviseerende stem heeft; zijn stemrecht ter algemeene vergadering wordt bij de statuten geregeld. Van de winst wordt een bedrag groot 5 procent van het zuiver vermogen uitgekeerd aan de gewone aandeelhouders; van de rest komt tenminste V7 aan de houders van arbeidsaandeelen. De verdeeling geschiedt in verhouding tot het totale door den arbeider verdiende loon sedert de laatste winstdeeling of zijn in dienst treden. Bij Koninklijk besluit kan aan vennootschappen met arbeidsaandeelen vermindering van zegelrecht toegekend worden. Tenzij de statuten anders bepalen worden bij liquidatie eerst de gewone aandeelen afgelost tegen ten hoogste het bedrag der inschrijving; van het overige komt 1 ƒ7 aan de houders der arbeidsaandeelen.

Instelling van een bureau voor sociale verzekering en voorzorg. 2)

(Institution d'un office de l'assurance et de la prëvoyance sociale.)

Bij Koninklijk besluit van 31 October 1913 is alsafdeeling van het Ministerie van Nijverheid en Arbeid ingesteld een bureau voor sociale verzekering en voorzorg. Tot den werkkring van dit bureau behooren o.a. de ongevallenverzekering, de coöperatieve vereenigingen, de vakvereenigingen, de arbeidsbeurzen en de werkloozenkassen. Het besluit treedt 1 Januari 1914 in werking.

De verzoeningsraden in 1912. 3)

(Les conseils de prud'hommes en 1912.)

Het aantal geschillen, in 1912 voor de 33 verzoeningsraden gebracht, bedroeg 11 131 (9 306 in 1910 en 10 500 in 1911). De bemiddelingsbureaux (bureaux de conciliation) behandelden 11 034 zaken. In 6 288 (56,9 pQt) kwam een vergelijk tot stand, 131 waren op 31 December 1912 nog hangende, terwijl van de 4 615 overige 1 554 aan de verzoeningsraden werden voorgelegd en 3 060 door toedoen van de partijen zelf zonder gevolg bleven. Van de 1 554 door verzoeningsraden

*) Een afdruk van dit ontwerp werd door bemiddeling van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel ontvangen.

2) Revue du Travail van 15 November 1913.

3) Revue du Travail van 31 October 1913 Zie voor 1911 afl. 6, 1912. blz. 420.