is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 35, 01-01-1924 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r Wegens de onmogelünheid om op deze bladzijden mm den JSTederlnndseben -i7« ,lr„ .. „ , ,

te plaatsen, norden deze beide teksten beurtelings in de afleveringen draalt* de llmpoeelbllité de t„, ....... , ... .

Enkele maandcijfers, weike ee» blik geve» op den economist, toTstall vin"NTdZTanZ ""

I 7 ; — 1^24. Jan, t/m. Juni 2ie blz.

. ü Aug. Sept. Oct. Nov. | Dec. Jan. Febr. Maart. April. 1 Mei. Juni. | Juli. 1923. | 1924 dez6r a^-

Bevolking. §§§« s & ss "

Aantal levend aangegevenen op 1000 inwoners . . 26,08 25,95 25,42 25,37 23,75 23,44 23 62 25 44 26 16 26 48 95 wru JLa

ï huwelijken " J fnt=: .' 1|I % % % 3 1 <g» «925 | I | || lg gg 2

: JMS d 3& .35 £ J» £ J| $ J;§ ;g || \ 777

Arbeidsmarkt.

Bedrag 1er gehouden aanbestedingen X f 1000 . 103-50 10 433 11003 8 936 10 144 9 412 13784 rrr9 1110a 1 ta™ ,om

i rondw voor fabriéksbouwXf 1000 ... 110 lis 155 111 237 161 13 ?!» Sf S 185?S 12 S? U|?° 58190 72718 \ 7«i

Aant. arl. u. d. Staats- en part. mijnen j (op den Isten 27 736 28252 28516 28 664 28808 28923 29102 29 68S 29 358 29342 29 346 99 90 lil 90^1 1017 1998 >

„ . „ „ bruinkool velden 1). . J der maand). 165 173 157 192 1, 236 .) 227 1) 226 .) lü fïto "ïg .fï«j .f?90 lf?l «"SS A'dam. 2) Gem. aantal taken der — bij de „Havenarbeids-Reserve"

Haven- ingeschreven — losse arb. per

J B'dam. (ldem- l '■ 20865 21 632 27S90 28 342 30 714 86 949 40 478 37 393 4®306 4)55 902 62470 5159Q 18 607

„ - - I Gem. aantal arb. p. week 3). . 6 638 6 660 6 907 6 829 7 048 7 690 8 141 7 889 S 41S ?n«92 Zeevisschem; aant. vaart., welke de -uitoefenden. 692| 701 7051 711 727 678 521 | § 354 S 496 § 525 § 572 § 746

Werkloosheid.

Indexcijfer der werkloosheid 8,2 9,4 9,7 10,- 9,6 10.- 13,7 19.7 13 4 9 5

Arbeidsbemiddeling.5) I —

Aanbiedingen v. f Ingeschreven ged. de maand . 45 959 48110 49654 48 265 51579 57 772 69 917 62 504 50 647 4*5*8in 4<ifiss

werkzoekenden. : Overgebl. op het einde v. de mnd. 83214 82 780 86110 87 740 88 278 97 022 113 844 117474 109 611 82 93? fisw )

Aanvragen van f Ingeschreven ged. de maand . 14985 17 994 16 922 15 727 17 940 18 846 21 330 99 tnfi 99070 SsoïJ SoÜ? !

werkgevers, i Overgebl. op het einde v. de mnd. 2504 2 778 2 556 2 603 2 528 2ÏS 2786 3I9? 4?1 F.IIÏ, 6^7 766

PlaatSlnë6n 1811* «439 15462 16677 lÊu2 iso'l; ijff? £nl 17019 \

Werkstakingen en uitsluitingen. § s s g ës « « ~ —

Aantal begonnen stakingen en uitsluitingen. . . 24 26 18 19 18 15 7 dq ,i 1 1 § § §

„ stakers en uitgestotenen ±1125 ± 1473 + 826 + 1 214 + 933 a.9iiru _i_ qq , 10, L, d7„ 26 11 168 144 )

*M?r {»

Vakbeweging. §

Aantal leden / Nat. Arbeidssecretariaat . . . 21 982 21894 21297 19 384 15 919 7) 18648 18868 1SBSq -,o 7(,,

SSftSÖÏÏ?kh^L^rbo?de.re!n: : 187409 S 185 078 183 559 Zlïï 182545 182 964 ™ «a^o 182555 i™, 188319

v.Vakbondenop ) .• • • • • • 108786 104 320 101110

d. len dermnd. ( ^e^8|yIf ^efbond ! . 4482?1 [ ^ 8) ^

Arbeidsvoorwaarden. n =

Looncn.

»rbr.::lid;a,. ffë ftafft§ f6i fm ^ r® f^ f5,99 f5,95 f5,96 l7Ra

Loonen van volwassen arbeiders. " ' " ' " ' " 4,34 " 4,32 " 4'83 » é'8° » W3 » ^83 „ 4,33 „ 4,31 „ 4^4 „ 4,27 } 768

Gasfabrieken®). . . . ) "™r" j norm. uurloon 11) f 0,76

f heids- 1 „ weekloon ii) „34,97

Electriciteitsfabriekenio) V, ??e" / » uurloon li) „ 0,80

/drijven. ( „ weekloon li) „36,411

Metaalindustrie i uurinkomen . I2)f 0,62 f

( weekmkomen. 12),, 29,86 28 67

iBirrSnS^~uurink;meü: : : ^ fjg <$» <y» >

Artmene- l e Hembrug- - j ^») f ' m "°'90 "°'91 "°'92 ' " 0^> l ojll 0$ 769

inrirh- ' Fabrieken van munitie en ont- ( Sc ' l3)" °'7B

tinpfin ) Plofb. stoifen te Hembrug . ( o3 li) 0 68 m

tmgen. ( Qonstructiewerkpl. te Delft.. ) «3 ") „'o,M g-g

Collectieve arbeidsovereenkomsten. -

Aantal gesloten coll. arbeidsovereenkomsten § . . 11 19 10 7 13 r o „„ 100 „„ 8.

~ I . . — 1^° jjg 36 11 | 4 | 464 383 770

Arbeidersverzekering. j~ ~~\

Aantal ongevalsaangiften gem. p. werkdag. . . . 303 328 298 287 308 319 a33 <W9 997 qq7 Qon

„ loopende Ouderdomsrenten ingevolge art. ^ ^27 ^ 327 348 344

Aanto?6ïoopendeitweduwen-P e^we'ezenrentSi'op 28 237 28 744 29 256 29 782 30 485 81 309 82<^ 82»7 33 378 34088 34 798 35 510 36 199 36 793

Opbrengst'Vin dln^verkoóp' der ' re'ntêzêgeïs' X 6 49° 6 678 6 849 7117 7 311 7591 7786 7 987 169 8 362 8 B82 8 797 9 068 9 239

Aantal loopende renten ex art. 2414) der Ouder- Jü68 2485 2815 2877 2868 265i 22^ 2654 2 481 2 554 2 566 2 780 2 512

domswet 1919 op den isten der maand ... . 63692 64862 65816 67088 68328 69726 70830 72011 73070 .5)74649 .5)76195 .5)77426.5)79042.5)80087

(10) (11) (17) (20) (29)

Aantal loopende kostelooze Ouderdomsrenten ten laste van het Ouderdomsfonds (artt. 369/3701.W.

en art. 28 der O.W.) op den Isten der maand. . 248864 247 462 245694 244326 243115 241701 240310 238 729 236449 234221 231845 229697 228125 226852

Aantal loopende renten ex art. 71 der I.W. . . . 2512 2 778 2 958 3 959 qfiii «iqqo t na-i .

Aantal loopende vrijwillige vei zekeringen inge- " ~ HH 5010 5 273 5 529 5 801 6 094

volge art. 10 der Ouderdomswet 1919 81196 86 997 87 744 86 758

Mem volggns art. 24 der Ouderdomswet 1919 . . | 185 402 184150 182 202 177 611

Volkshuisvesting. I =

Aantal woningen op nieuw terrein voltooid in de

Vermeerderhig ^an^het"aantal' woningen in het 1609 1 583 1 561 2 060 1 087 1 229 2 525 1 222 1 288 9*9 1 608 1 095 7 243

Stijging (+) of daling (—) v. h. bestaande tekort 418° 346° 3659 343' 3 922 2 908 8 666 2 851 2 806 2 279 3 798 3 845 19 261

aan woningen sedert de vorige maand:

ÈZXT6!:::::::::: + 25| r 2ïl T 182 ± 82 + 24f +2« - 7« -w-m - i93 - 69 + i*

's-Gravenhage .6) ± 33 - li! J 2% - 427 I 86 Z 84 -2* ~ 7I t ®8 ~ 9? ~ 9II ~ £ + 77

Utrecht 4-28—117 X ^ — 981 rr iqq o? T 7J ~~ 27 — 254 — 12 _ 208

Voorschotten van Rijkswege aan gemeenten ver- + 11 + 22 + 44 56 + 123 _ 45

Bedrag der door Woningbouwvereenigingen 'ge- 898 °°67 548 ~ 4349 6,42 787 M8 57 ~ ^594.8)— 2 855 273 185 11046 - 6390

"" « 'm »«■ ™ •» •» •» «. « n.

men voor nieuw uitge- v?or ^regelde bewo-

reikte bouw vergun- " pfrce^len^etuittiui' 3 864 5 251 6516 4 602 5 497 964 5 698 6 590 5 8S5 6197 7513 ningen in de tien groot- . ste gemeenten X f 1000. . voor geregelde be-

woning bestemd . . . T 186 I 2896 1803 955 | 1441 2399 1 863 1 230 2 406 2 001 4 971

Voortbrenging en verbruik. ~ ^====f====j====i======

Zee- ^ waaronder harin™x iÓ(M11CGK:G'. 2572 5122 "590 Hs® 14590 60II 3^S I 2fII |S^2 f4flS 1S1TO I r!to 22 894

—1, 0—x^x/JOOa::: ^ ü >» || fg ^ if i| i<2 Jg SS

Yisschenj f aanvoer \ (rivier- f X1000K.G. 31,5 11,7 5 3 11 01 om nnA f nnf f ao I -Ff § i7 * 229 609

o/drivieren.! opbrengst ƒ trekvisch) j X f 1000 . 58,9 43 5 234 62 03 01 ni I no f ?'? ! li ! ,o'6 § 23'5 71«7

Productie der kolenmijnen X 1000 ton 20). . . . 428 454 460 437 504 ifil At ^ ,°J § /'J § ,5^ § 12,1 § 22,3 160,3

^ „ „ bruinkoolveldenX 1000 ton ... 1 2 2 3 9 ?9 4?? ^ 477 497 445 2 528 2 836

Afzet v. zout door de ontginning xi000 K.G.. . 2 301 2 655 2 390 2 873 3 208 2 9s5 1956 2340 17324 1979 2126 2Si 2686 12236 132M

Productie van ruwe en consumptiesuiker 2.) in

beetw.s.fabr. berekend als witsuiker XI000 K.G. 190 — — _ 59 «t: ior^ao kookq ™ rotale productie van consumptiesuiker in beet- | | 52 565 106 760 I 50 853 j 326 572 — ! — — — ; 23259025)! 21107726)

wortelsuikerfabrieken en raffinaderijen X 1000

ta^c'Sisum'ptie 'gebrachte'suiker 22) X 1OOÓ K.G-'. ! 17 660 15 437 18 647 18 793 13 954 23801 149I2 13064 18 236 116-3 ?4 81ft 336 59025) 329 76426)

ian de consumptie onttrokken suiker 23) XI000 K.G. 3838 3 274 2120 2 439 3 787 3 469 2 572 2 6flt m i 97 825 89 042

schepen m aanbouw op den laatste van het kwar- 2b01 2013 1491 1199 1014 1214 15 922 9533

taal; inhoud in bruto Registerton 24) 99821[ 1 104 491 112 811 1(16 505 qo,co

1) Met inbegrip van de§arb. v. endoor' d^dirertf^van "een'der ^ynd^VakvCTbon^ïebben^aangesloteï^65611») Afscheidinï h6t Maart,<nzftn alleen vroeser verleende voorschotten inge-

ondernemingen m Sept. 1923 in bedrijf gestelde bruinkoolbriketfabr. „Mercurius" (ruim 9 000 leden) 9)' Amstirdnm K?1, i-i ?' z?°wel door Nederl, als buitenlandsche schepen.

2 Het aant. vaste arb. bedroeg ± 1800 (eind Mei 1924: ± 1825). 's-Gravenhage, Utrecht Grorünsren Arnham S.T' ' ^^enslik met inbegrepen. Wel zijn inbegrepen de steenkolen,

S) Weekgemidd van de aantallen losse arb., die ten minste één taak Yenlo en Middelburg ' 10) Amsterdam We- V?°l' 61gen Sebmlk dienen, alsmede de kolen, die aan de

(overdag, 's nachts of Zondags) hebben verricht, vermeerderd met Utrecht, GroninKen. Arnhem en ïütoVl MfTnnn ^ i T^H' mijnwerkers gegeven worden (z.g. „Deputatkohlen"). 21) y00r-

het gemiddeld aantal vaste arbeiders, dat op het eind van elke 12) le halfjaar. .3) Loon op 1 Januari 141v™Z art ^r' zoover hier te lande rechtstreeks uit beetwortelen verkregen. Als

week bij de „Havenarbeids-Reserve" was ingeschreven. 4) De sta- 15) Tusschen haakies is vermeld het aantal p-AvniiAn "h« >5 herleidmgsfactor van ruwe suiker tot witsuiker is voor het werk-

kingsweek (17—23 Maarti buiten beschouwing gelaten. Telt men deze genoS^90 9?T; i?r 1928-19^ aangenomen 93,4 pCt. 22) D.w.z. onder betaling

week mede, dan warm de gemiddelden: 43 589 taken en 9 066 ar- O.W 1919 het bedrag der rentend? art 94 J van accyns in het vrije verkeer gebracht. Aangenomen mag worden,

helders. « Omvattende de werkzaamheid van 38 (sedert Februari is wegens onvolledige premiebetaling lei nB Siflra dat deze suiker, zoo al niet in dezelfde maand, dan toch binnenkort

1924 van 39) districtsarbeidsbeurzen, van 3 andere arbeidsbeurzen rekend volgens de in de gemeente Halle a S de consumenten bereikt. 23) D.w.z. waarvoor restitutie van accijns

len waarop de cijfers betrekking hebben. .) !n dit cijfer zijngnog de t/m 2 5? itde^ de^aa^v^^^^^