is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 3 4 5 6

Landarb n R--R- Bd. a. Neutrale Pa- Min. uurl. volwassen arb. 25 cts. Arbeidsduur zooals voorheen ge-

uuaiD.i) Ossendrecht, v. Bloemist-,Tuin-, troonsver. bruikelijk.

iS?3?? Veen-en Landarb. b. 2 afzonderlijke

vt fv^3 "st'1)eus Dedit" Patroons(zie afl. VIII.'23, blz. 939).

" Idem. B.-K. Werkge- Uurloon vaste arb. van 1 Mei— Van 1 Mei tot 2 Nov. 10 u. p. dag,

vt i ttkio* versver. i/h. Landb.- 20 Juli 27 ets., 20 Juli—14-Sept. 2 Nov. tot 30 Nov. 9 u., 30 Nov. tot

'f, -X"rr „„ bedr. 34 ets., 14 Sept.—2 Nov. 32 ets., 1 Mrt. 8 u., 1 Mrt. tot 1 Mei9i/2u.,

hij 2 Nov.—30 Nov. 29 cts., 30 Nov.— bij het mennen mag lOi/ju. gewerkt

1 Mei 24 ets. Bovendien 1/16 H.A. aardappelland of f 30,—. Uurloon losse worden, arb. 1 Mei—8 Juni 29 ets., 8 Juni—20 Juli 31 ets., 20 Juli—14 Sept.43cts., Overwerk 50 pCt. extra. v , 14 Sept.—2 Nov. 37 ets., 2 Nov.-30 Nov. 34 ets., 30 Nov.—1 Mei 24 ets.

, ™vrI?u'?: art- 16 ets., oogstwerkzaamheden, stallen schoonen en muren schrobben 35 ets., aardappelen en bieten

Loq Bovendien i/m H.A. aardappelland of f 30,-.

i-A^S?eo-vr?u,ï; arb- 20 cts- P- uur> oogstwerkzaamheden, stallen schoonen, muren schrobben 30 ets., aardappelen en bieten looien 25 ets. Toorts stukloon. '

rbBneflïïS Idem. Afd. v/d. Noord- Dagloon bosgras en koren- Arbeidsdag bosgras en koren-

lrm.,5 Brab.Clir.Boerenbd. maaien f 3,—p. dag. maaien 10 uur.

00^1924. Voorts stukloon.

' . a' Ne<'- v- Ba- v- Werkg. Uurloon vaste arb. lMei—13Juli 1 Mei tot 26 Oct. 10 uur p. dag,

Vt itTi ir',oo ^rb. i/h. Landb.-, i/h. Landb.bedr. en 23Nov.—1 Mei 25 cts., 13 Juli— 26 Oct.—23 Nov. 9 u., 23 Nov—1 Mrt. mJ afl V .Oo ?-u!nb-- en Zuivel- i/d. Marne. 7 Sept. 35 cts., 7 Sept.—23 Nov. 8 u., 1 Mrt.—1 Mei 91 /2 u.

Y.i~ Moï ' 30 cts., bovendien i/i6 H.A. aard- Overwerk 50 pCt. extra.

068). h. Ned. Bd. v. appelland of f 30,- Losse arb.

en 7n' i, Land-, Tuiiib.- 1 Mei—13 Juli 30 cts., 13 Juli—7 Sept. 42l/2 ets., 7 Sept.—23 Nov. 35 ets.,23 Nov.—1 Mei

^uivemrb. 25 cts. Vaste vrouwel. arb. 16 cts., oogstwerkzaamheden, stallen schoonen en muren

Tuin v y- Bloemist-, schrobben 25 cts., aardappelen- en bieten rooien 20 cts., bovendien i/i6 H.A. aardappel-

Dahq r» en Landarb. »St. land f 30,— ; losse vrouwel. arb. resp. 20, 30 en 25 cts.

eait . Uurloon zichten 45 cts., kanten zichten 55 cts. Voorts stukloon.

Idem. 2) t j

em- Idem. Afd. Ulrum en Uurloon vaste arb. 1 Mei—20 Juli Van 1 Mei tot 28 Oct. 10 u. p.

Leens v/d. Chr. 27 cts., 20 Juli—14 Sept. 34 cts., dag, 28 Oct.—25 Nov. 9 u., 25 Nov.— Werkgevers ver. 14 Sept.—2 Nov. 32 cts., 2 Nov.— 2 Mrt. 8 u., 2 Mrt.—1 Mei 91/2 u. 9. , 30 Nov. 29 cts., 30 Nov.—1 Mei Van 25 Nov. tot 2 Mrt. kan 1 uur

ti Vï ti- bovenc*ien Vie H.A. aardappelland of f 30,—. Losse arb. in bovengenoemde korter gewerkt worden zonder vertyavakken resp. 30, 42, 38, 34 en 24 cts. Uurl. vaste vrouw. arb. 16 cts., oogstwerk- goeding van loon voor dit uur. zaamneden, stallen schoonen en muren schrobben 25 cts., aardappelen en bieten Overwerk 50 pCt. extra looien 2,0 cts, bovendien 1/16 H.A. aardappelland of f 30,— ; losse vrouw. arb. 20 cts. p. uur, oogstwerkzaamheden, stallen schoonen en muren schrobben 30 cts., aardappelen en bieten rooien 25 cts. Voorts stukloon.

Ned. Bd. v. Arb. Afd. v/d. Bd. v. Uurloon mannen 25 cts., Aug. Werktijd mannen v. 6 u. v.m. Vt i v »oo l' Landb.-, Tuinb.- Werkg. i/h. Landb.- en Sept. 30 cts., Oct. 271/2 cts. tot 2 u. n.m., inhalen v. 6 u. v.m. (zie afl "vr >oq en ^uivelbedr. bedr. Inhalen Juli 271 j2 cts., Aug. en tot 7 u. n.m.; vrouwen v. half 7

hl 7 ' T~. Sept. 321/2 cts. plus middagkost. v.m. tot 2 u. n.m., inhalen v. 6 u.

uiz. oobj. Dorschen 27i/2 cts., Aug. en Sept. 32i/2 cts., Oct. 30 cts., kanten zichten v.m. tot 7 u. n.m.

T voor zelfbinders 58 cts.

Arh af00no P)°egen andere werkzaamheden (twee schaften) Juli f 2,75, Aug. en Sept. f 3,25, Oct. f 3,—, overigens f 2,75. ^ * en* • in tweeschaftswerk p. u. 2i/2 cts. minder. Uurl. vrouw. 171/2 cts., inhalen 25 cts. plus middagkost. Voorts stukloon.

* » a' Ned* v- Werkge vers ver. Dagloon mannen lApr.—15 Mei Van 1 Apr. tot 15 Mei 9 uur

l m >£T mrb* i/h- Landb.-, i/h. Landbouwbedr. f 2,15,15 Mei—2 Juni f2,45,2 Juni— 35 min. per dag, 15 Mei—15 Nov. vf'inf' Tuinb.- en Zuivel- | 1 Aug. f 2,55,1 Aug.—1 Nov. f2,80, 10 u., 15 Nov.—1 Dec. 8 u. 25 min.,

f7iA"sxfi TV1 b®dr*J 1 Nov.—16 Nov. f 2,60, 16 Nov.-l Dec. f 1,65,1 Dec.— 1 Dec.-l Mrt. 7 u. 55 min.

hl7 1 aqq\ ' &• Ned.R-K.Bd. 1 Mrt. f 1,50; grassnijden f 3,—. Uurl. hooien 30 cts., Uurl. overwerk 39 cts. ïudöj. v. Bloemist-, Tuin-, oogstsnijden 33 cts. Vrouwen 2/3 v/h. loon der mannen.

Veen- en Landarb. Oogstwerkzaamheden, aardappel- en bieten delven in aangenomen werk. Dagloon „St. Deus Dedit". v. arb., die ged, deze werkzaamheden v. dagwerk worden aangenomen f 3,30, uurl. 33 cts.

Landbouw- OnrlA t

knechts. i) i.ttt Idem. Idem. Weekl. v.1 Mrt. tot 2 Juni f 14,60, Arbeidsdag met inbegrip van

1 -TTT »ok 2 Juni—25 Nov. of 1 Dec. f 15,20, schafttijd; van 1 Mrt.—15 Mrt. van

Vt" 1 .ttt 'oq hoofdknechts 50 cts. meer. Emolumenten: 10H.L. aardappelen, 10H.L. 51/2 u. v.m. tot 51/2 u. n.m. v. 16—31

(zie afl" tV>9q steenkolen of f 50,—, 1 H.L. tarwe en 30 roeden hofland. Weekloon Mrt.en 16—25Nov.41/2u.v.m.tot51/2 hl 7 'inoaV' Vd- winter gelijk aan dat der arbeiders. u.n.m., 1 Apr.—1 Nov. 3i/2 u. v.m.

1<m) tot 51/2 u. n.m., 1 Nov.-15 Nov. 4 u.

v.m. tot 51/2 u. n.m. Van 1 Mrt. tot 25 Nov. des Zat. tot 5 u.

') Afd. v/d. Ned. Afd. v/d. Friesche Weekl. vaste arb. f24,—, boven- —

12-V-*25 vnnv v* Arb. i/h. Maatsch. v. Landb. dien koffie- en theedrinken, in de

l-III-^-lJTTT.'Ji 8 a > Landb.-, Tuinb.-en le hooiing den kost.

losse arb V00r Zuivelbedr. Uurl. losse arb. (hooitijd uitge-

V t. 12-V.'9q zonderd) v. 1 Mrt. tot 12 Nov. 40 cts.,

van 12 Nov. tot 1 Mrt. 35 cts.

rijknechts'1) S'S™' Ned. E.-K. Bd. v. R.-K. Patroons- Weekloon le rijknecht f 16,— In den zomer 10l/2 u. per dag, 1 Tir'Si Bloemist-, Tuin-, ver. „Leo XIII". met vrije woning en vrij gras en overigen tijd in overeenstemming inr'ST veen-en Landarb. hooi voor 1 a 2 geiten; vaste met het daglicht, des Zat. 1 uur

vt Tin™ "bt" Ueus Dedit". 2e rijders loon naar bekwaamheid. Uurloon arb. vroeger eindigen, fzienflrwfo 1 Mrt.—1 Juni 25 cts., 1 Juni—1 Nov. 26 cts., 1 Nov.—

bir«r 1 ^rt. 25 cts- Vergoeding van reisgeld aan arb., die buitenaf in het vlas werken. Opperknechts hebben benarve het vastgestelde loon recht op 60 roede aardappelland. Wanneer meerdere opperknechts tot één gezin behooren heeft slechts één hunner recht op aardappelland, de andere ontvangen een vergoeding in geld.

VastA arh. nnrrlnTYnAllanrl -znnal« croV.vnitc»1iiV ° o o o

■ -«ui/v miw. aaigDUiuiaDiyii.

! ifsphrift 0V6reeil]£0mst ontvangen zoowel van werknemers- als van werlcgeversziide. deL overeenkomst ontvangen van werkgeverszijde.