is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Personeel op + 15 September 1932 (inclusief leerlingen en volontairs).

(Personnel vers le 15 septcmbre 1922 y eompris apprentis et volontaires.)

Aantal ondernemingen werkend met personeel 23

(Nombre d'entreprises travaillant avec personnel.)

Aantal ondernemingen werkend zonder administratief, technisch en bedienend personeel ... 0 (Aomore d'entreprises travaillant sans personnel administratif, technique et de service.)

technls(;h I Werklieden, meester- Totaal

en bedienend personeel. knecht enz. TotaaL

(Personnel administratif, „ . - . , (Tntal)

technique et de service.) (Ouwiers, mattres-ouvners, etc.) l '

GEtS™ÏÏ?^EN Aantal onder- Aantal onder- Aantal onder-

IJJD. nemingen, waarop », nemingen, waarop , , , nemingen, waarop Ao„to,

iSexeetdqe) t de opgayen Aantal de opgaven Aantal de opgaven bantel

J > betrekking hebben, personen, strekking hebben, personen, betrekking hebben. Personen.

(.Nombre d'entre- (Nombre (Nombre d'mtre- (Nombre (Nombre cVentre- (Nombre

prises auxquelles «« prises auxquelles de . prises auxquelles ,

se rapportent personnes.) se rap^tmt personnes.) se rapportent personnes.)

- les renseigmiments.) les renseignements.) les renseignements.)

— — 2 _ 3 | l 5 6 7

Mannen: — ———————

beneden 618 jaa?F ' ?\ 224 23 891 28 1115

Vrouwen: 17 35 j 21 294 22 329

tenTsTaaf: 11 l 1 ll

Totaal (Total) . 23 30H 23 U97 W 1498 ~

1921 (24 ondernemingen) .

• • 24 334 I 24 1381 24 1715

Machine-installatie op 31 December 1922.

(Instaïlation mêcanique au 81 dêccmbrc 1922.)

<Nombre d'entreprises maakte van mechanische kracht 21

^ ployant une force motrice mêcanique quelconque.)

Aantal ondernemingen, Gezamenlijk

DBIJFMAPUTKT-nc. waarop de opgaven . . , vermogen

7m * N E S" betrekking hebben. AantaL in P.K.

ac vnes motrices.) {Nombre d'entreprises (Nombre.) (Puissance en

auxquelles se rapportent ' total en cheles renseignements.) vaux vapeur.)

~ — 2 1 3 ~ 4

W^tgasmltSaChineS en stoomturbiiies , x i33

Zuiggasmotoren 1 1 6

üaectromotoren: 6 7 275

sasssasasttasffs.-aB^.... ? t

1921 (22 ondernemingen) totaal primair vermogen 1126

industrie gedurenile en (len stand der arbeidsmarkt in deze

Statistiek Lartaalove^Ltr het Maandsehritt van het Centraal Bureau voor de Terwn opgenomen. Daarin wordt o.m. het volgende medegedeeld.

drukte aanwezen^ eonstateM^n^oh^^ rap?ortei1 waren, welke voorjaars¬

tweede kwartaal'was de toestand ^ an,erf slapte in het eerste kwartaal. In het van het jaar. Wel niet in alïf rnLTl^! algemeen heneden normaal voor den tijd men dan ook slapte en werkloosheid (één "d, Jl ni((:e!'d!,,'heid der verslagen constateerde geen volle 100 man tegen ± 140 bii vol hprirüf v11/'" werkte eind Juni met nog neden het gewone peil was de toestand over i,,>t ,?°K <'i°r' r!ïeer ol' mindere mate bellet derde kwartaal (b.v. in één dezer slechts 1i a 66 UI rÜwielfabrieken gedurende rijwielindustrie in het vierde kwartaal ontslag van ™ gewone Pr°ductie). Hoewel in de er toch ook fabrieken, welke meldden oXfk J do niet is «"gebleven, waren

keerden, te zij.n doorgegaan met in voorraad tetS'"ftage P°sitie> waarin zij vermeer arbeiders aangenomen om te trachten de normale nrod n °t • 6nkel gGVal zijn wat

uu noimaie productie weer te bereiken).

In de Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer over 1Q99 w. gevens voor: "ivooi over 1922 komen de navolgende ge-

Invoer.

Rijwielen stuks 166114 f 6 537 000 , . ultv«er.

Motorrijwielen „ 5 542 2 720 OOO stuks 6 794 f 592 000

" UUUU » 210 „ 148 000